Tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Bắc Giang

tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Bắc Giang

Việt Nam là một trong số những nước thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài từ nhiều nhà đầu từ ngoài nước. Sự phát triển của nền kinh tế hội nhập đã kéo theo đó là các doanh nghiệp có sự đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài được xây dựng và phát triển mạnh mẽ. Các nguồn vốn đầu tư nước ngoài này được gọi chung là FDI, các công ty được đầu tư từ nguồn vốn từ nước ngoài gọi là công ty FDI. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về công ty FDI là gì? Cùng tìm hiểu về khái niệm, các loại hình đầu tư, cơ sở lý thuyết, tầm quan trọng của FDI qua bài viết sau về tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Bắc Giang.

Tìm hiểu khái niệm, định nghĩa bản chất của FDI là gì?

FDI là từ viết tắt của Foreign Direct Investment, đây là khái niệm chỉ một đầu tư theo hình thức một quyền sở hữu chi phối trong một doanh nghiệp ở một nước bởi một tổ chức có trụ sở tại nước khác. Do đó, nó được phân biệt với một khoản đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài bởi một khái niệm kiểm soát trực tiếp.

Nguồn gốc của khoản đầu tư không ảnh hưởng đến định nghĩa, như một khoản đầu tư nước ngoài: khoản đầu tư có thể được thực hiện bằng cách mua một công ty ở quốc gia mục tiêu hoặc “hữu cơ” bằng cách mở rộng hoạt động của một doanh nghiệp hiện có ở quốc gia đó.

Bản chất của FDI hay Foreign Direct Investment chính là bao gồm sáp nhập và mua lại, xây dựng cơ sở mới, tái đầu tư lợi tức kiếm được từ hoạt động ở nước ngoài và cho vay nội bộ công ty. Theo nghĩa hẹp, đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ đề cập đến việc xây dựng cơ sở mới và lợi ích quản lý lâu dài (10% hoặc hơn số cổ phiếu có quyền biểu quyết) trong một doanh nghiệp hoạt động trong một nền kinh tế không phải là nhà đầu tư (investor).

Theo định nghĩa của tổ chức Thương mại Thế giới ta có thể hiểu về khái niệm cơ bản của FDI là: “Hình thức Foreign Direct Investment (FDI) hay chính là hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài xảy ra khi một nhà đầu tư từ một nước gọi là nước chủ đầu tư có được một tài sản, hay một khoản đầu tư có giá trị tài sản ở một nước khác gọi là nước thu hút đầu tư và nước chủ đầu tư có quyền quản lý tài sản đó. Để phân biệt hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài, người ta thường dựa vào các phương diện quản lý.

FDI là tổng vốn cổ phần , vốn dài hạn và vốn ngắn hạn như thể hiện trong cán cân thanh toán. FDI thường liên quan đến việc tham gia quản lý, liên doanh , chuyển giao công nghệ và chuyên môn, thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bạn có thể hiểu đơn giản về khái niệm FDI là hình thức đầu tư dài hạn hoặc ngắn hạn của một cá nhân, một tổ chức hay doanh nghiệp cụ thể nào đó sang nước khác (không phải hình thức đầu tư vào nước mình sở tại) bằng cách thiết lập các cơ sở kinh doanh, mở rộng việc kinh doanh bằng các cơ sở sản xuất, mở rộng mặt bằng kinh doanh, buôn bán và trao đổi hàng hóa, đầu tư bằng các hình thức trên cơ sở.

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh

(Chỉ áp dụng đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực bán lẻ hàng hóa tới người tiêu dùng hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa)

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh

– Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

– Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

– Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

– Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

– Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

– Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

– Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

– Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

Đáp ứng tiêu chí sau:

 • Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;
 • Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;
 • Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;
 • Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

Bản giải trình có nội dung:

 • Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng theo quy định tại Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP;
 • Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;
 • Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;
 • Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

Cơ quan tiếp nhận: Sở công thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Thời gian xử lý: khoảng 30-45 ngày làm việc.

tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Bắc Giang
tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Bắc Giang

Các bước thực hiện thủ tục thành lập công ty FDI tại Việt Nam, tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Bắc Giang: Đầu tư gián tiếp nước ngoài thông qua thủ tục góp vốn, mua cổ phần công ty Việt Nam

Để thuận tiện và nhanh hơn, nhà đầu tư có thể lựa chọn đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần tại công ty Việt Nam. Theo đó, thủ tục tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Bắc Giang được thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng ký mua phần vốn góp, mua cổ phần của công ty Việt Nam

 • Trên thực tế vì thủ tục thành lập công ty Việt Nam đơn giản hơn nhiều, nên nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn thành lập công ty Việt Nam trước sau đó tiến hành thủ tục mua phần vốn góp, mua cổ phần của công ty Việt Nam hoặc cũng có thể mua lại phần vốn góp, mua cổ phần của công ty Việt Nam đã có sẵn, xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty 100% vốn Việt Nam.
 • Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bổ sung thông tin nhà đầu tư nước ngoài

 • Sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục như sau:
 • Thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo quy định của pháp luật tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Bắc Giang của Luật Trần và Liên danh

Luật Trần và Liên danh tự hào với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý, trong đó có dịch vụ thành lập công ty sẽ giúp các nhà đầu tư nhanh chóng có trên tay Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Chúng tôi với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn tâm huyết, giàu kinh nghiệm, luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên trên. Do vậy, Quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm, tin tưởng khi lựa chọn Luật Trần và Liên danh là đơn vị đồng hành thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Đến với dịch vụ pháp lý của chúng tôi, Quý khách hàng sẽ không phải mất quá nhiều thời gian, công sức đi lại. Chỉ cần liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn, ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng thực hiện thành công thủ tục này cho đến khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, sau khi thành lập, chúng tôi sẽ hỗ trợ cùng khách hàng các thủ tục pháp lý khác nếu khách hàng có yêu cầu.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Bắc Giang tại Luật Trần và Liên Danh có gì khác biệt với các công ty luật khác?

Khác với những công ty luật khác, khi bạn đến với Luật Trần và Liên Danh, bạn sẽ không cần phải thực hiện bất cứ thủ tục quy trình đăng ký tư vấn nào với tiếp tân. Ví thử sau khi bạn gọi vào Tổng đài, bạn sẽ được gặp trực tiếp chuyên viên tư vấn giải đáp mọi vấn đề pháp lý cho bạn một cách tường minh nhất.

Đây có thể coi là một trong những đặc điểm riêng biệt của Luật Trần và Liên Danh với những công ty, văn phòng luật khác.

Ngoài ra, mọi vấn đề bạn trao đổi với Luật sư, chuyên gia tư vấn đều sẽ được bảo mật tuyệt đối. Đây là một trong những tiêu chí hàng đầu của Luật Trần và Liên Danh trong hoạt động tư vấn, cũng là tiêu chí hành nghề luật của chúng tôi. Trừ trường hợp, khách hàng có yêu cầu, phản ánh về chất lượng cuộc gọi tư vấn, hội đồng quản lý của chúng tôi sẽ xem xét lại cuộc tư vấn để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư.

Vì vậy, đừng ngần ngại nếu bạn đang có nhu cầu cần Luật sư, chuyên gia pháp luật hỗ trợ, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số điện thoại.

Trải qua nhiều năm hỗ trợ khách hàng trong khắp cả nước, chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị đã và đang là người bạn tâm giao luôn sẵn sàng dành tất cả sự

cố gắng và tri thức Chúng tôi có để tư vấn pháp lý cho bà con Đồng bào khắp mọi nẻo đường Tổ quốc.

Với sự tư vấn nhiệt tình của các Luật sư, các Chuyên gia pháp lý của các trường Đại học, các Chuyên viên pháp lý được đào tạo bài bản. Đây là lý do vì sao Luật Trần và Liên Danh đã âm thầm đứng sau giúp đỡ cho hàng triệu người dân dễ dàng tiếp cận, có hướng đi phù hợp với các vấn đề pháp lý mà họ vướng phải.

Với phương châm “Luật sư của mọi nhà”, Tổng đài tư vấn nói riêng và Luật Trần và Liên Danh nói chung luôn cố gắng trở thành một cầu nối tin cậy giữa người dân và pháp luật nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Trên đây là bài viết về tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Bắc Giang của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline Công ty luật để được tư vấn miễn phí.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139