Thủ tục thay đổi địa chỉ dự án khi thuận thành lên thị xã

thủ tục thay đổi địa chỉ dự án khi thuận thành lên thị xã

Việc thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh ngày càng xảy ra phổ biến vì địa chỉ công ty đóng vai trò khá quan trọng quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Chính vì vậy, rất nhiều doanh nghiệp quan tâm đến thủ tục cũng như quy định của luật doanh nghiệp về việc thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh. Để biết thêm thông tin về thủ tục thay đổi địa chỉ dự án khi thuận thành lên thị xã, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết sau của Luật Trần và Liên Danh.

Thành lập thị xã Thuận Thành và các phường thuộc thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Quy định tại Nghị quyết 723/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Thuận Thành và các phường thuộc thị xã Thuận Thành, thị xã Quế Võ và các phường thuộc thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh như sau:

“1. Thành lập thị xã Thuận Thành trên cơ sở toàn bộ 117,83 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 199.577 người của huyện Thuận Thành thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Thị xã Thuận Thành giáp thị xã Quế Võ, các huyện Gia Bình, Lương Tài, Tiên Du thuộc tỉnh Bắc Ninh; tỉnh Hải Dương, tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội.

Thành lập 10 phường thuộc thị xã Thuận Thành như sau:

a) Thành lập phường Hồ trên cơ sở toàn bộ 5,11 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.183 người của thị trấn Hồ.

Phường Hồ giáp các phường An Bình, Gia Đông, Song Hồ, Trạm Lộ, xã Hoài Thượng thuộc thị xã Thuận Thành và huyện Tiên Du;

b) Thành lập phường An Bình trên cơ sở toàn bộ 7,96 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.343 người của xã An Bình.

Phường An Bình giáp phường Hồ, phường Trạm Lộ, xã Hoài Thượng, xã Mão Điền thuộc thị xã Thuận Thành và huyện Gia Bình;

c) Thành lập phường Song Hồ trên cơ sở toàn bộ 3,71 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.531 người của xã Song Hồ.

Phường Song Hồ giáp phường Hồ, phường Gia Đông, xã Đại Đồng Thành thuộc thị xã Thuận Thành và huyện Tiên Du;

d) Thành lập phường Gia Đông trên cơ sở toàn bộ 9,07 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.556 người của xã Gia Đông.

Phường Gia Đông giáp các phường Hồ, Ninh Xá, Song Hồ, Thanh Khương, Trạm Lộ và các xã Nguyệt Đức, Đại Đồng Thành, Đình Tổ thuộc thị xã Thuận Thành;

đ) Thành lập phường Thanh Khương trên cơ sở toàn bộ 4,78 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.908 người của xã Thanh Khương.

Phường Thanh Khương giáp các phường Gia Đông, Hà Mãn, Trí Quả và xã Đình Tổ, xã Nguyệt Đức thuộc thị xã Thuận Thành;

e) Thành lập phường Hà Mãn trên cơ sở toàn bộ 3,58 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.886 người của xã Hà Mãn.

Phường Hà Mãn giáp các phường Thanh Khương, Trí Quả, Xuân Lâm và xã Nguyệt Đức, xã Ngũ Thái thuộc thị xã Thuận Thành;

g) Thành lập phường Trạm Lộ trên cơ sở toàn bộ 9,68 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.156 người của xã Trạm Lộ.

Phường Trạm Lộ giáp các phường An Bình, Gia Đông, Hồ, Ninh Xá, xã Nghĩa Đạo thuộc thị xã Thuận Thành; huyện Gia Bình và huyện Lương Tài;

h) Thành lập phường Trí Quả trên cơ sở toàn bộ 5,54 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.633 người của xã Trí Quả.

Phường Trí Quả giáp các phường Hà Mãn, Thanh Khương, Xuân Lâm, xã Đình Tổ thuộc thị xã Thuận Thành và thành phố Hà Nội;

i) Thành lập phường Xuân Lâm trên cơ sở toàn bộ 4,78 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.729 người của xã Xuân Lâm.

Phường Xuân Lâm giáp phường Hà Mãn, phường Trí Quả, xã Ngũ Thái, xã Song Liễu thuộc thị xã Thuận Thành và thành phố Hà Nội;

k) Thành lập phường Ninh Xá trên cơ sở toàn bộ 8,25 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.480 người của xã Ninh Xá.

Phường Ninh Xá giáp phường Gia Đông, phường Trạm Lộ, xã Nghĩa Đạo, xã Nguyệt Đức thuộc thị xã Thuận Thành và tỉnh Hưng Yên.

Sau khi thành lập thị xã Thuận Thành và các phường thuộc thị xã Thuận Thành, thị xã Thuận Thành có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 phường: An Bình, Gia Đông, Hà Mãn, Hồ, Ninh Xá, Song Hồ, Thanh Khương, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm và 08 xã: Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Hoài Thượng, Mão Điền, Nghĩa Đạo, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Song Liễu.”

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cấp cho nhà đầu tư thể hiện những nội dung gì?

Căn cứ Điều 62 Luật Đầu tư 2020 quy định nội dung xin cấp giấy làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài như sau:

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Mã số dự án đầu tư.

Nhà đầu tư.

Tên dự án đầu tư, tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài (nếu có).

Mục tiêu, địa điểm đầu tư.

Hình thức đầu tư, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hình thức vốn đầu tư, tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư.

Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có).

Theo đó, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cấp cho nhà đầu tư thể hiện những nội dung sau đây:

– Mã số dự án đầu tư.

– Nhà đầu tư.

– Tên dự án đầu tư, tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài (nếu có).

– Mục tiêu, địa điểm đầu tư.

– Hình thức đầu tư, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hình thức vốn đầu tư, tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

– Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư.

– Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có).

thủ tục thay đổi địa chỉ dự án khi thuận thành lên thị xã
thủ tục thay đổi địa chỉ dự án khi thuận thành lên thị xã

Quy trình thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ dự án khi thuận thành lên thị xã gồm những bước nào?

Bước I. Thủ tục thay đổi địa chỉ dự án khi thuận thành lên thị xã

Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp; 

–  Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Bản Giải trình lý do điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư; 

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

– Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, đăng ký đầu tư nước ngoài;

– Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm thực hiện dự án : Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặc các giấy tờ chứng minh nhà đầu tư được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đã đăng ký;

Trường hợp nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định này cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Thẩm quyền cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

– Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài sau đây:

+ Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

+ Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

–  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước II. Thủ tục thay đổi địa chỉ dự án khi thuận thành lên thị xã – Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức thực hiện dự án đầu tư

Trường hợp trên đăng ký kinh doanh của tổ chức thực hiện dự án đầu tư có trụ sở công ty trùng với địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì phải thực hiện thủ tục thay đổi địa chủ trụ sở công ty còn nếu trụ sở công ty không trùng với địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì công ty sẽ thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh công ty. Cụ thể từng trường hợp sẽ thực hiện như sau:

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

– Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính mà dẫn đến việc thay đổi cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

– Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định.

– Thời gian thực hiện: 03-05 ngày kể từ thời điểm hồ sơ hợp lệ.

Công việc liên quan đến thủ tục thay đổi địa chỉ dự án khi thuận thành lên thị xã của Luật Trần và Liên Danh

– Tư vấn các thủ tục liên quan đến thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư ;

– Nhận tài liệu từ quý khách để thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư;

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh để thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư;

– Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư;

– Đồng hành cùng quý khách trong quá trình thẩm định hồ sơ để thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư;

– Nhận kết quả và bàn giao bản gốc cho quý khách sau khi thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư

Trên đây là bài viết tư vấn về thủ tục thay đổi địa chỉ dự án khi thuận thành lên thị xã của Luật Trần và Liên Danh. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với Công ty luật để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139