Quy mô dự án

quy mô dự án

Theo quy định của Luật đầu tư, dự án đầu tư chỉ được hoạt động trong quy mô dự án đã đăng ký. Trường hợp nhà đầu tư muốn thay đổi quy mô dự án thì phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư tiến hành như nào? Công ty Luật Trần và Liên Danh tư vấn Qúy khách hàng sơ bộ như sau:

Dự án đầu tư là gì?

Theo khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 thì dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Trong đó, theo khoản 5, 6 và 7 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 quy định về các loại dự án đầu tư như sau:

– Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.

– Dự án đầu tư mới là dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động.

– Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là dự án đầu tư thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

Quy mô dự án là gì?

Không có một định nghĩa cụ thể nào cho quy mô dự án, nhưng chúng ta có thể hiểu quy mô dự án là sự đánh giá về kích thước, mức độ, trình độ phát triển hay độ lớn của một dự án nào đó.

Trong đó dự án là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian có hạn, với các nguồn lực đã được giới hạn; nhất là nguồn tài chính có giới hạn để đạt được các mục tiêu cụ thể, rõ ràng, để làm thỏa mãn nhu cầu của đối tượng mà dự án hướng đến.

Thực chất, dự án là tổng thể các chính sách, hoạt động và chi phí có liên quan với nhau được thiết kế nhằm đạt được các mục tiêu nhất định trong một thời gian nhất định.

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo Điều 44 Luật Đầu tư 2020 như sau:

– Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

– Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. 

Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

– Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư.

– Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhưng không quá thời hạn tối đa quy định, trừ các dự án đầu tư sau đây:

+ Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;

+ Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Đặc điểm của dự án đầu tư

+Về mặt hình thức:

Dự án đầu tư là 1 tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết có hệ thống những hoạt động và chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được các mục tiêu nhất định trong tương lai.

+Về mặt nội dung:

Dự án đầu tư là 1 tập hợp các hoạt động liên quan với nhau nhằm để đạt được những mục đích đã đề ra thông qua nguồn lực đã xác định như vấn đề thị trường, sản phẩm, công nghệ, kinh tế hay tài chính…

Vậy, dự án đầu tư phải nhằm việc sử dụng có hiệu quả những yếu tố đầu vào để thu được đầu ra phù hợp với các mục tiêu cụ thể. Đầu vào là lao động, nguyên vật liệu, đất đai, tiền vốn, v.v… Đầu ra là những sản phẩm dịch vụ.

Sử dụng đầu vào được hiểu là sử dụng các giải pháp về kỹ thuật công nghệ, biện pháp tổ chức quản trị và các luật lệ…

Thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư như thế nào?

Sau khi hiểu quy mô dự án là gì và các đặc điểm của dự án đầu tư, chúng ta cùng đi tìm hiểu thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư nhé.

Theo quy định của Luật đầu tư, dự án đầu tư chỉ được phép hoạt động trong quy mô dự án đã đăng ký. Trường hợp nhà đầu tư muốn thay đổi quy mô dự án thì cần phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chuẩn bị hồ sơ

Nhà đầu tư cần phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ gồm các tài liệu cơ bản sau:

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm cần điều chỉnh;

Quyết định của nhà đầu tư về điều chỉnh dự án đầu tư;

Bản giải trình lý do cần điều chỉnh dự án đầu tư;

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất, trường hợp với dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cần có bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm dự kiến thay đổi của nhà đầu tư như là: biên bản ghi nhớ hoặc là hợp đồng thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh nhà đầu tư có quyền khai thác, dùng địa điểm để thực hiện dự án.

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung đó là: Nhà đầu tư thực hiện dự án; mục tiêu của dự án, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, địa điểm, tiến độ đầu tư, thời hạn, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế & xã hội của dự án;

quy mô dự án
quy mô dự án

Bản sao 1 trong các tài liệu:

+ Đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ;

+ Đối với nhà đầu tư cá nhân: cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài, đăng ký đầu tư nước ngoài.

Nộp hồ sơ và xử lý hồ sơ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, nhà đầu tư nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư có thể chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ sau:

Nộp trực tiếp ở cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền;

Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn).

Trong vòng 15 ngày làm việc từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư cần phải nộp 3 bộ hồ sơ (1 bản gốc và 2 bản phô tô) điều chỉnh giấy chứng nhận dự án đầu tư đến cơ quan đăng ký đầu tư.

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư gồm:

+ Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc khu kinh tế.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc nơi dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với dự án đầu tư sau đây:

– Dự án đầu tư thực hiện ở trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

– Dự án đầu tư thực hiện trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Sở kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp trên.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; với trường hợp từ chối điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Lưu ý:

Dự án đầu tư được mở rộng quy mô mà thuộc một trong những trường hợp sau thì cần phải thẩm tra điều chỉnh dự án:

Dự án có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

Dự án có quy mô vốn <300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định ở điều 29, Luật Đầu tư và Phụ lục III của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP;

Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định trong điều 29, Luật Đầu tư và Phụ lục III của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP.

Dự án đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ mà Việt Nam chưa cam kết trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Dự án sản xuất và dự án có sử dụng đất.

Dự án trong những lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nhận kết quả và thực hiện các thủ tục liên quan

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, nếu như hồ sơ hợp lệ thì Cơ quan đăng ký kinh doanh điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư.

Nhà đầu tư nhận kết quả ở bộ phận một cửa của Cơ quan đăng ký đầu tư.

Một số lưu ý

Cơ quan nào cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cơ quan đó có thẩm quyền để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư;

Khi điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư, nhà đầu tư phải chứng minh được tính thiết yếu của việc cần thay đổi và tính khả thi của dự án. Ngoài các giấy tờ trên, tùy theo trường hợp cụ thể cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu nhà đầu tư cung cấp các văn bản khác.

Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ với lĩnh vực đầu tư chưa có trong quy hoạch hoặc chưa có điều kiện đầu tư của pháp luật quy định, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi điều chỉnh và bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư;

Trường hợp nội dung điều chỉnh có liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cần lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành liên quan trước khi thực hiện điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư;

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của công ty Luật Trần và Liên Danh về quy mô dự án. Nếu bạn đọc còn vướng mắc về nội dung tư vấn trên của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ Hotline của Công ty luật để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139