Thay đổi địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã

thay đổi địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã

Luật sư hướng dẫn thủ tục thay đổi địa điểm triển khai dự án ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty vốn đầu tư nước ngoài để Quý khách hàng tham khảo. Trường hợp nào công ty bị xử phạt do chậm thực hiện điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư trong việc thay đổi địa chỉ công ty nước ngoài, thay đổi địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã? Cùng tìm hiểu trong bài viết ngay dưới đây.

Cơ sở pháp lý về địa giới hành chính

Điều 29 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

“1. Chính phủ chỉ đạo việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp trong phạm vi cả nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính, quản lý mốc địa giới và hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật trong việc cắm mốc địa giới hành chính, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện việc xác định địa giới hành chính trên thực địa và lập hồ sơ về địa giới hành chính trong phạm vi địa phương.”

Thông qua việc ban hành các thông tư, quyết định của Bộ Nội Vụ, thông tư liên tịch giữa Bộ Nội Vụ và Bộ Tài Nguyên & Môi Trường, Bộ Tài Chính, Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư quy định chi tiết về trình tự, thủ tục xác định, quản lý mốc địa giới và hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

Thông qua việc ban hành các thông tư Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên & Môi Trường quy định chi tiết định mức kinh tế – kỹ thuật trong việc cắm mốc, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp (định mức lao động, định mức vật tư và thiết bị).

Đối với UBND các cấp, UBND cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ban hành các quyết định, chỉ thị, kế hoạch; UBND cấp huyện/quận/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh ban hành quyết định, kế hoạch; UBND cấp xã/phường/thị trấn tổ chức thực hiện việc xác định trên thực địa và lập hồ sơ địa giới hành chính trong phạm vi địa phương.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lí mốc địa giới hành chính trong địa phương mình, tổ chức tuyên truyền giáo dục nhân dân nơi có mốc địa giới hành chính nêu cao ý thức bảo vệ mốc địa giới, khi phát hiện mốc địa giới bị xê dịch, bị hư hỏng, bị mất phải kịp thời tổ chức khôi phục.

Hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính là tài liệu để chính quyền các cấp sử dụng trong công tác quản lí nhà nước và làm căn cứ cho việc giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính ở mỗi cấp. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ UBND cấp xã/phường/thị trấn tiến hành kiểm quản lý mốc địa giới hành chính trên thực địa tại địa phương, trường hợp mốc địa giới hành chính bị mất, xê dịch hoặc hư hỏng phải kịp thời báo cáo UBND huyện/quận/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh, thay đổi địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã.

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư là gì?

Địa điểm thực hiện dự án là nơi mà dự án được triển khai, địa điểm thực hiện phải được công khai trong giấy phép đăng ký. Khi chuyển đổi nơi thực hiện, không phải là nơi được xin phép như trong giấy tờ, cần xin phép thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định.

Thay đổi địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã có phải ghi nhận trên giấy chứng nhận đầu tư

Theo Khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư 2020

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Đây là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư sẽ bao gồm các thông tin như: thông tin nhà đầu tư, mã số dự án đầu tư, tên dự án đầu tư, mục tiêu, quy mô dự án đầu tư, thời gian thực hiện dự án…

Do đó khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ công ty thì cần điều chỉnh ghi nhận lại thông tin nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hồ sơ thủ tục mà luật quy định.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã gồm:

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (nếu có):

+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

+ Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

Cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư, thay đổi địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã:

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp: Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây: Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Thủ tục thay đổi địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã

Căn cứ Điều 41,44, 45, 46, 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ công ty trên giấy chứng nhận đầu tư gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư

Bước 3: Cơ quan đăng ký đầu tư kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ

Bước 4: Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và trả kết quả

Lưu ý:

Nếu là dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu kinh tế thì hồ sơ nộp cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu kinh tế.

Nếu là dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ thì nộp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nếu dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tương ứng sau đó mới thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Điểm a Khoản 2 Điều 43 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)

thay đổi địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã
thay đổi địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ công ty trên giấy chứng nhận đầu tư

Luật sư tư vấn hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty.

Luật sư thực hiện soạn thảo giấy tờ pháp lý, chuẩn bị hồ sơ, đơn từ gửi cơ quan chức năng theo yêu cầu của khách hàng

Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện các công việc khác để hỗ trợ khách hàng.

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Tuy nhiên, sau khi dự án được thành lập sẽ có nhiều thay đổi và phương án hoạt động mới. Đặc biệt là địa chỉ thực hiện dự án, việc thay đổi địa chỉ thực hiện dự án đang có nhiều băn khoăn với các nhà đầu tư về thành phần hồ sơ.

Sau đây tư vấn luật gửi đến quý khách hàng danh mục hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị khi chuyển địa điểm thực hiện dự án bao gồm:

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

Giải trình địa điểm thuê phù hợp với ngành, nghề của dự án hay không;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài bản sao;

Đăng ký kinh doanh bản sao;

Tài liệu chứng minh địa điểm thuê: Hợp đồng thuê nhà/xưởng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số giấy tờ chứng minh khác phụ thuộc vào địa điểm dự án dự kiến chuyển đến;

Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền;

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nộp hồ sơ

Như vậy, khi có nhu cầu chuyển địa điểm thực hiện dự án, nhà đầu tư phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ nêu trên, phụ thuộc vào địa chỉ dự kiến chuyển đến sẽ có những giấy tờ khác phát sinh có liên quan tùy thuộc vào cơ quan đầu tư của từng tỉnh.

Dịch vụ thay đổi địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã tại Luật Trần và Liên Danh

Tư vấn, hướng dẫn chi tiết quy trình và phương thức kê khai thuế.

Thực hiện thủ tục và nhận kết quả tại chi cục, cục thuế.

Soạn thảo và biên tập các biểu mẫu pháp lý cần thiết do pháp luật quy định.

Nộp hồ sơ thông báo và nhận kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xử lý, khắc phục các sự cố pháp lý có thể phát sinh….

Hướng dẫn chi tiết kế toán kê khai thuế bằng phần mềm HTKK, xuất file iTax Viewer và PDF, kê khai thuế điện tử.

Soạn thảo Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Quyết định của chủ sở hữu công ty, Điều lệ mới Công ty, tiến hành kê khai điện tử hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp trên trang Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.

Liên hệ khắc con dấu và kê khai mẫu dấu mới.

Trên đây là bài viết tư vấn về thay đổi địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã của Luật Trần và Liên Danh. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với Công ty luật để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139