Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Posted on Leave a commentPosted in Hôn nhân gia đình, Luật sư Ly hôn, Văn bản pháp luật

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội ban hành Luật hôn nhân và gia đình.    LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (Số: 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014) Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật hôn nhân và […]