Thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đầu tư

Thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đầu tư

Khi doanh nghiệp thực hiện chuyển địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì có phải thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đầu tư không ? Quy trình thay đổi ra sao ? Có phải làm điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty không ? 

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư là gì?

Địa điểm thực hiện dự án là nơi mà dự án được triển khai, địa điểm thực hiện phải được công khai trong giấy phép đăng ký. Khi chuyển đổi nơi thực hiện, không phải là nơi được xin phép như trong giấy tờ, cần xin phép thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định.

Vì sao phải thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư?

– Theo quy định của Luật Đầu tư có quy định: ” Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư” . Trong khi đó, trên giấy chứng nhận đầu tư có các thông tin như sau: Mã số dự án đầu tư; Tên dự án đầu tư;  Thông tin các nhà đầu tư;  Mã số dự án đầu tư; Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng; Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động); Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư; Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm ( Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn);  Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có); Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có) –> Như vậy, khi chuyển địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư tức là đã làm thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư nên bắt buộc phải làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

Thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư cần điều kiện gì?

– Trước khi thực hiện thủ tục chuyển địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư thì tổ chức kinh tế  thực hiện dự án đầu tư cần phải có biên bản thanh lý hợp đồng đối với địa điểm thuê hiện tại để chứng minh rằng tổ chức kinh tế với bên cho thuê hiện tại đã hoàn tất các quyền và nghĩa vụ với nhau, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

– Bên cạnh đó trước khi thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư, tổ chức kinh tế cần phải nghiên cứu kỹ chỗ địa điểm mới dự kiến chuyển tới có phù hợp với dự án công ty mình đang thực hiện không và giấy tờ pháp lý của địa điểm dự án mới đó có chắc chắn không ? cụ thể cần nghiên cứu ở các nội dung như sau:

+ Phải xem trong mục tiêu trên giấy chứng nhận đầu tư công ty mình gồm có những lĩnh vực gì và đối chiếu xem địa chỉ mình dự kiến chuyển đến chính sách nhà nước có cho phép hoạt động lĩnh vực đó không ? Hay nếu chuyển vào các cụm, khu công nghiệp thì cũng phải xem cụm, khu công nghiệp đó thì quy hoạch có cho phép lĩnh vực công ty mình hoạt động hay không ?

+ Phải xem chỗ địa chỉ mới có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng đất đúng quy hoạch hay không ?

+ Nếu đi thuê phải xem bên cho thuê có đủ điều kiện để cho thuê không ? và giấy tờ về về nhà xưởng có đảm bảo pháp lý không ? Ví dụ như: Chỗ điểm cho thuê đó có phải thuộc đối tượng phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư không ? Nếu có thì phải có chấp thuận chủ trương đầu tư ? Và công ty cho thuê có được phép cho thuê chỗ địa điểm đó không ? Nhà xưởng có thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng không ? nếu thuộc đối tượng phải xin thì đã có giấy phép xây dựng chưa ? Có cần xin giấy phép về phòng cháy chữa cháy không ? Nếu thuộc đối tượng đó thì đã xin giấy phép phòng cháy chữa cháy chưa ? Giấy phép về môi trường có cần xin không và cần xin thì đã xin chưa ?

– Cuối cùng là tổ chức kinh tế cần phải hoàn thiện hồ sơ và củng cố giấy tờ pháp lý để nộp một bộ hồ sơ hoàn thiện tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục chuyển địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư và sau khi thực hiện xong thủ tục này thì tổ chức kinh tế thực hiện dự án mới chính thức được thực hiện chuyển địa điểm dự án đầu tư.

Quy trình thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư gồm những bước nào ?

Bước I. Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

1. Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp; 

–  Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Bản Giải trình lý do điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư; 

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

– Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

– Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm thực hiện dự án : Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặc các giấy tờ chứng minh nhà đầu tư được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đã đăng ký;  xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

2. Trường hợp nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định này cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

3. Thẩm quyền cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

– Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

+ Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

+ Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

–  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước II. Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức thực hiện dự án đầu tư

Trường hợp trên đăng ký kinh doanh của tổ chức thực hiện dự án đầu tư có trụ sở công ty trùng với địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì phải thực hiện thủ tục thay đổi địa chủ trụ sở công ty còn nếu trụ sở công ty không trùng với địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì công ty sẽ thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh công ty. Cụ thể từng trường hợp sẽ thực hiện như sau:

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

– Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính mà dẫn đến việc thay đổi cơ quan quản lý thuế , doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

– Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định.

– Thời gian thực hiện: 03-05 ngày kể từ thời điểm hồ sơ hợp lệ

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận chi nhánh, địa điểm kinh doanh

– Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh, địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

– Khi thay đổi các nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, địa điểm kinh doanh. 

– Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,  Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư.

– Trường hợp chuyển địa chỉ nơi đặt chi nhánh, địa điểm kinh doanh sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi chi nhánh,  địa điểm kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, địa điểm kinh doanh chuyển đến. Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, địa điểm kinh doanh chuyển đến trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đầu tư
thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đầu tư

Vướng mắc gặp phải khi thực hiện thủ tục chuyển địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư

Câu hỏi: Công ty tôi có thực hiện chuyển  nhà xưởng và thiết bị máy móc sang xưởng mới trước khi thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư có được không ?

Trả lời: Về căn bản thì bên bạn vẫn có thể chuyển thiết bị, máy móc và nhân sự sang trước khi thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư nhưng bạn cần lưu ý rằng khâu thực hiện thủ tục là rất quan trọng và thường là bên bạn phải chắc chắn và được cơ quan nhà nước chấp thuận về việc thay đổi địa điểm dự án đầu tư rồi thì mới được phép đi vào hoạt động còn việc bạn chuyển nhà xưởng và thiết bị máy móc sang nhưng chư hoạt động  gì thì cũng không có ảnh hưởng gì nếu có sự thỏa thuận với bên cho thuê rồi nhưng phải đảm bảo để đi vào hạot động được thì phải có sự chấp thuận kết quả đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp xong.

Câu hỏi: Trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư có đồng thời sửa đổi và bổ sung các nội dung khác trên giấy chứng nhận đầu tư không ?

Trả lời: Trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư hoàn toàn có thể thực hiện các nội dung khác được nhưng quan trọng cũng phải xem nội dung bên quý công ty cần bổ sung cùng là gì  và có hợp lý không  nếu hợp lý thì hoàn toàn có thể lồng ghép vào chung một hồ sơ được.

Câu hỏi: Khi thự hiện thủ tục chuyển địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư thì có cần xuất trình hợp đồng thuê nhà xưởng tại chỗ mới không ? Có cần phải có sổ đỏ của bên cho thuê không ? Nếu bên cho thuê lại thế chấp sổ đỏ trong ngân hàng thì làm như thế nào ?

Trả lời: Khi thực hiện thủ tục chuyển địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư thì phải xuất trình các giấy tờ chứng minh liên quan đến hợp đồng thuê nhà xưởng chỗ mới và cần xuất trình cả sổ đỏ để chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của bên cho thuê. Nếu trường hợp sổ đỏ thế chấp trong ngân hàng thì phải căn cứ xem hợp đồng đảm bảo khoản vay giữa bên cho thuê và bên ngân hàng có điều khoản cho thuê nhà xưởng không ? Nếu trong hợp đồng không nêu rõ thì phải xin ý kiến của ngân hàng về việc công ty kia có được phép cho thuê lại nhà xưởng hay không.

Câu hỏi: Công ty có thực hiện thay đổi địa điểm dự án đầu tư nhưng không thực hiện thủ tục chuyển địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư thì có bị phạt gì không ?

Trả lời: Công ty không thực hiện thủ tục chuyển địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư thì có bị phạt với mức phạt hiện nay theo quy định là 20.000.000 Đồng đến 30.000.000 Đồng theo quy định . Chính vì vậy công ty phải đảm bảo việc thực hiệnt hủ tục chuyển địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư theo quy định để tránh bị phạt. 

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Công ty luật để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139