Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Hạn nộp tờ khai quý 4/2022

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thời hạn dự án đều được ấn định bởi mốc thời gian nhất định kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tùy từng dự án, thời hạn của mỗi dự án được ghi nhận cụ thể trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của mỗi công ty là khác nhau. Do đó, khi sắp hết hạn thời hạn hoạt động dự án ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được hiểu là giấy phép hoạt động được các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp cho các tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành các hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Hay dễ hiểu hơn, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là điều kiện đầu tiên để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp ở dạng văn bản hoặc bản điện tử, có ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư.

Các trường hợp phải gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Khi hết thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư mà Nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cần thực hiện gia hạn. Đồng thời nhà đầu tư phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét để đưa đưa ra quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thời hạn quy định.

Để biết thời điểm khi nào cần gia hạn hoạt động đối với Dự án đó, nhà đầu tư cần xem qua Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty mình. Thường thì thời hạn của giấy chứng nhận đầu tư sẽ kéo dài từ 50 đến 70 năm, tính từ ngày cấp đối với dự án mới, mở rộng và tái đầu tư. Đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế sẽ có thời hạn hoạt động không quá 70 năm.

Ngược lại, dự án đầu tư ngoài khu kinh tế có thời hạn hoạt động quy định không quá 50 năm. Đặc biệt, dự án đầu tư được triển khai tại khu vực kinh tế khó khăn, vốn đầu tư lớn nhưng vốn thu hồi chậm thì thời hạn hiệu lực dự án có thể dài hơn nhưng tối đa không quá 70 năm.

Trường hợp nếu dự án đầu tư đáp ứng đầy đủ điều kiện gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại điểm b Khoản 4 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Nhưng không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì cơ quan có thẩm quyền sẽ chấp nhận chủ trương đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ xem xét gia hạn thời gian hoạt động triển khai dự án đầu tư theo từng năm cho đến khi có kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện hằng năm. Lưu ý, nhà đầu tư chỉ thực hiện thủ tục gia hạn thời gian hoạt động của dự án trong năm đầu tiên.

Các trường hợp không được phép gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Các trường hợp không được gia hạn giấy chứng nhận đầu tư:

 • Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

Điều kiện để gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, những nhà đầu tư có nhu cầu cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Nhà đầu tư đã thực hiện đúng và đủ các nội dung đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Nhà đầu tư chủ động khai nộp hồ sơ xin gia hạn trước thời điểm giấy chứng nhận hết hạn, đối với một số trường hợp nộp đơn xin gia hạn muộn phải có lý do chính đáng.
 • Trình bày rõ ràng, xuất trình tài liệu chứng minh sự phù hợp của dự án tiếp tục hoạt động. Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch của vùng, tỉnh, đô thị, đơn vị hành chính, cấp quốc gia, phù hợp với mục tiêu, định hướng kế hoạch phát triển của khu vực nông thôn, đô thị,…
 • Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầy đủ theo quy định hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Nhà đầu tư đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế và các nghĩa vụ khác liên quan đến việc đầu tư. Đáp ứng đủ điều kiện giao, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.
 • Có kế hoạch sản xuất kinh doanh hoặc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và có tính khả thi.
 • Có đủ vốn hoặc phương tiện tài chính cần thiết để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hoặc kế hoạch sử dụng đất.
 • Không vi phạm pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai, an toàn lao động và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư hết hạn bao gồm:

 • Văn bản đề nghị theo mẫu quy định của đơn gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư của doanh nghiệp.
 • 2 Bản sao công chứng của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.
 • 2 Bản công chứng mã số thuế đối với doanh nghiệp chưa được cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản báo cáo tình hình hoạt động, triển khai dự án đầu tư của doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại nhằm gia hạn thời gian dự án.
 • Tổng hợp báo cáo mỗi tháng/quý/năm đã nộp cho Sở kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý của các khu chế xuất và khu công nghiệp.
 • 1 bản sao có công chứng báo cáo tài chính kiểm toán của năm gần nhất tính đến thời điểm xin gia hạn giấy chứng nhận.
 • Tài liệu chứng minh cho thấy năng lực tài chính dồi dào của nhà đầu tư dự án, cam kết nhận được sự hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ hoặc cam kết hỗ trợ tài chính từ ngân hàng/tổ chức tài chính.
 • Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Hoặc hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm triển khai dự án hoặc địa chỉ trụ sở công ty chính.
 • Bản phô tô công chứng hộ chiếu của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, giấy xác nhận cư trú của người đại diện.
 • Bản sao công chứng Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp nếu công ty hoạt động trong thương mại.
 • Đề xuất dự án đầu tư như: diện tích văn phòng, số điện thoại của chủ đầu tư, tổng số lao động người Việt Nam, tổng số lao động người nước ngoài,…

Thời hạn gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

 • Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhưng không quá thời hạn 70 năm đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế; 50 năm đối với dự án đầu tư ngoài khu kinh tế.
 • Thời gian gia hạn hoạt động đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP được xem xét trên cơ sở mục tiêu, quy mô, địa điểm, yêu cầu hoạt động của dự án và không vượt quá thời hạn 70 năm đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế; 50 năm đối với dự án đầu tư ngoài khu kinh tế.
 • Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện gia hạn hoạt động quy định tại điểm b khoản 4 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP nhưng không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo từng năm cho đến khi có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai. Nhà đầu tư chỉ thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án cho năm đầu tiên gia hạn.

Lệ phí gia hạn giây chứng nhận đầu tư

Hiện nay, Nhà đầu tư nước ngoài không phải nộp phí, lệ phí nhà nước khi thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư.

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư
gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, thì tùy vào loại dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ khác nhau. Cụ thể:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau:

 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

 • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư của Luật Trần và Liên danh

Luật sư gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Luật sư tư vấn quy định pháp luật về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép đầu tư, điều chỉnh, thay đổi, gia hạn giấy phép đầu tư;
 • Tư vấn soạn thảo đầy đủ và nhanh chóng hồ sơ;
 • Đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ;
 • Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện thủ tục;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp mới, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan.

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Công ty luật  để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139