Thủ tục tăng vốn đầu tư

Thủ tục tăng vốn đầu tư

Vốn điều lệ được hiểu là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty/thành viên/cổ đông trong công ty góp, cam kết góp. Theo luật doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp có quyền điều chỉnh tăng/ giảm vốn điều lệ; thay đổi cơ cấu góp vốn trong công ty. Tuy nhiên mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có hình thức tăng vốn, thủ tục tăng vốn đầu tư đầu  khác nhau, đặc biệt đối với doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Khi tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần thực hiện như sau:

Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp 02 loại giấy tờ thay thế cho giấy chứng nhận đầu tư trước đây là:
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Ghi nhận thông tin của nhà đầu tư nước ngoài, thông tin dự án thực hiện tại Việt Nam, ưu đãi đầu tư (nếu có)
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Ghi nhận thông tin doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư được nêu trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Luật đầu tư 2020
 • Nghị định số 118/2015/ NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư
 • Công văn số Số: 8909 /BKHĐT-PC ngày 31/12/2020

Vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Vốn điều lệ là vốn cam kết góp theo đúng quy định và thời hạn được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thông qua tài khoản vốn của công ty (vốn điều lệ có thể ít hơn hoặc bằng vốn đầu tư mà công ty đã đăng ký trên Giấy chứng nhận đầu tư)

Lưu ý: khi thay đổi vốn điều lệ của công ty thì phải thay đổi vốn đầu tư (nếu vốn đầu tư đăng ký của công ty ít hơn vốn điều lệ tăng mới)

Khái niệm về vốn đầu tư, vốn góp công ty nước ngoài

 • Vốn đầu tư là tiền hoặc tài sản có giá trị khác được nhà đầu tư góp hoặc cam kết sẽ góp đủ trong một khoảng thời gian nhất định để thực hiện hoạt động của công ty.
 • Vốn đầu tư của dự án là vốn do nhà đầu tư góp và huy động để thực hiện dự án đầu tư được ghi tại văn bản quyết định đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Vốn góp để thực hiện dự án là số vốn mà nhà đầu tư góp vào dự án để thực hiện hoạt động dự án.

Tài khoản chuyển vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Theo quy định của pháp luật Việt Nam: công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải có tài khoản vốn để nhận vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Khi chuyển lợi nhuận, chuyển vốn khi thoái vốn ra nước ngoài thì cũng chuyển thông qua tài khoản vốn này.
 • Khi nhà đầu tư nước ngoài muốn tăng góp vốn điều lệ phải được góp vào tài khoản chuyển vốn của công ty theo đúng thời hạn quy định. Sau đó, chuyển tiền góp vốn từ tài khoản này sang tài khoản giao dịch của công ty để hoạt động.
 • Tại Việt Nam hiện nay có rất nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhưng chưa hiểu được quy định về tài khoản chuyển vốn. Vì vậy rất khó khăn cho việc góp vốn đúng quy định của pháp luật và khi thực hiện các thủ tục thay đổi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, thường bị vướng mắc khi muốn chuyển nhượng vốn, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Các trường hợp tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài, tăng vốn góp để thực hiện dự án

 • Nhà đầu tư góp thêm vốn.
 • Nhà đầu tư huy động được thêm vốn để góp vào dự án.

Hồ sơ, thủ tục Tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài 2020

Căn cứ pháp lý, luật đầu tư

 • Căn cứ Luật đầu tư năm 2014;
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định 118/2015-NĐ/CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; Báo cáo đầu tư (Báo cáo doanh nghiệp nộp online trên trang dautunuocngoai.gov.vn)
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án (đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp);
 • 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;
 • 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp);
 • 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;
 • Tài liệu xác nhận đã góp đủ vốn đến thời điểm điều chỉnh: 01 bản sao y chứng thực Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất hoặc Xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn.
 • Trường hợp thay đổi vốn đầu tư cần cung cấp: Xác nhận ngân hàng có số dư tương ứng với số vốn tăng thêm hoặc tài liệu chứng minh năng lực tài chính cho phần vốn góp tăng thêm;

Quy trình thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài

 • Bước 1: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ tách Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu chưa tách) với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để tăng vốn điều lệ công ty. (Thời gian hoàn thành: 03 – 05 ngày làm việc)

 • Bước 2: Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.( Truy cập: https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi)
 • Bước 3: Nếu công ty chưa cấp đổi dấu theo quy định mới thì cần cấp lại dấu pháp nhân theo thông tin mới.
 • Bước 4: Đăng bố cáo mẫu dấu mới của công ty.
 • Bước 5: Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có sự thay đổi vốn đầu tư theo vốn điều lệ);

Thời gian hoàn thành: 15 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Bước 6: Nhà đầu tư nhận kết quả tại bộ phận một cửa nơi nhà đầu tư nộp hồ sơ.

Yêu cầu thực hiện

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi;
2. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tương ứng đối với từng trường hợp như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật);
3. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.
4. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn;
5. Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:
a) Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
b) Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
c) Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

Lưu ý:

– Trường hợp nhà đầu tư thay đổi vốn đầu tư đồng thời thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện góp đủ vốn đầu tư trong thời hạn ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày để từ ngày góp đủ vốn tăng.

– Khi thay đổi vốn đầu tư, Nhà đầu tư thực hiện đúng thời hạn góp vốn ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh được cấp

Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp vốn nước ngoài, tùy vào từng trường hợp cụ thể của các dự án mà bạn cần lưu ý hoàn thành các thủ tục pháp lý sau:

1. Nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 31/12 của năm đó;

2. Nộp bổ sung phần thuế môn bài tăng lên (nếu bậc lệ phí môn bài phải nộp thay đổi);

3. Đối với các dự án có quy định về mức ký quỹ từ 1% – 3% tổng vốn đầu tư của dự án, thì sau khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ phải làm thủ tục điều chỉnh mức ký quỹ;

4. Đối với các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư, nếu tổng vốn đầu tư tăng từ 20% trở lên dẫn đến thay đổi quy mô dự án đầu tư, thì phải làm thủ tục xin điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

5. Trong trường hợp các nhà đầu tư không góp đủ số vốn cam kết thì trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày hết hạn góp vốn) phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ;

6. Đối với các trường hợp giảm vốn điều lệ công ty vốn đầu tư nước ngoài cần đảm bảo 2 điều kiện: 

 • Phải hoạt động liên tục trong 2 năm;
 • Phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, khoản nợ… đối với khách hàng và đối tác.

Nói cách khác, trong quá trình làm thủ tục tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, nếu việc thay đổi ảnh hưởng đến bất cứ quyết định, giấy phép liên quan thì cần làm thủ tục điều chỉnh các quyết định, giấy phép đó. 

Thủ tục tăng vốn đầu tư
Thủ tục tăng vốn đầu tư

Dịch vụ tư vấn điều chỉnh Giấy phép đầu tư bạn sẽ được hỗ trợ các nội dung sau:

– Tư vấn về mọi vấn đề mà quý khách hàng thắc mắc; Tư vấn đảm bảo lợi ích cao nhất cho quý khách hàng;

– Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung dự án đầu tư phù hợp với yêu cầu của khách hàng và qui định của pháp luật về đầu tư;

– Hoàn thiện hồ sơ cho quý khách hàng;

– Đại diện cho doanh nghiệp tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung dự án đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư; Giải trình với cơ quan cấp phép đầu tư, nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và trao lại tận tay cho quý khách hàng;

– Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

– Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với LUẬT TRẦN VÀ LIÊN DANH! để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139