Điều chỉnh dự án đầu tư

điều chỉnh dự án đầu tư

Điều chỉnh dự án đầu tư là thủ tục bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện để ghi nhận những nội dung thay đổi, bổ sung của dự án vào trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, quy mô, địa điểm, loại hình, vốn, thời hạn dự án, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư hoặc các nội dung khác.

Điều chỉnh dự án đầu tư là gì?

Theo khoản 1 Điều 41 Luật Đầu tư 2020, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư được quyền điều chỉnh dự án đầu tư như: điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác.

Điều chỉnh dự án đầu tư là một thủ tục bắt buộc khi dự án đầu tư có sự thay đổi nhất định về mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn, thời hạn dự án… Các thay đổi này phải phù hợp với quy định của pháp luật luật đầu tư và pháp luật liên quan.

Điều kiện điều chỉnh dự án đầu tư

“Điều kiện điều chỉnh dự án đầu tư” không hoàn toàn đồng nhất với “điều kiện thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư”. Bởi lẽ, với những dự án được điều chỉnh không đáng kể, hoặc không phải là dự án đặc thù thì nhà đầu tư không phải tiến hành thủ tục điều chỉnh với cơ quan nhà nước. Khi đó, việc tiến hành điều chỉnh, thay đổi dự án đầu tư cơ bản phải tuân theo các điều kiện của pháp luật liên quan (điều kiện về chuyển nhượng dự án; điều kiện về chia, tách, sáp nhập dự án; điều kiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất…). 

Còn với những dự án quan trọng, dự án có sự điều chỉnh tương đối lớn, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án với cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, pháp luật đầu tư cũng không có quy định chung về điều kiện tiến hành thủ tục mà đặt ra cho từng trường hợp điều chỉnh cụ thể. Các trường hợp điều chỉnh này được quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Các trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư

Nội dung về điều chỉnh dự án đầu tư được hướng dẫn bởi Nghị định 31/2021/NĐ-CP tại Mục 4 Chương IV. Theo đó, việc điều chỉnh dự án đầu tư có thể chia thành các trường hợp sau:

– Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư.

– Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm.

– Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư.

– Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.

– Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp.

– Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh.

– Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.

– Điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư

Đối với các điều chỉnh thông thường, nhà đầu tư sẽ quyết định và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của dự án đầu tư. Tuy nhiên, đối với những thay đổi phải tiến hành thủ tục điều chỉnh với cơ quan nhà nước, thẩm quyền quyết định được trao theo nguyên tắc: chủ thể có thẩm quyền ban đầu sẽ có thẩm quyền điều chỉnh. Cụ thể:

– Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Trường hợp xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư: cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp cao hơn thì cấp đó có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều này.

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

Thủ tục điểu chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh dự án. Nhà đầu tư có thể liên hệ Luật Trần và Liên Danh để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ nhanh chóng và chính xác.

Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư thông thường bao gồm:

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/ chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

Giải trình lý do điều chỉnh dự án đầu tư;

Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh.

Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh.

Bước 2: Nộp hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư

Nhà đầu tư cần kê khai hồ sơ điều chỉnh qua hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài www.fdi.gov.vn trước khi nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống.

Thời gian cơ quan đăng ký đầu tư xử lý hồ sơ điều chỉnh dự án:

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Trường hợp điều chỉnh những nội dung khác tên dự án và tên nhà đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 3: Nhận kết quả

Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan đăng ký đầu tư.

Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận nội dung điều chỉnh dự án mới.

Các thay đổi dự án đầu tư cần phải điều chỉnh dự án đầu tư để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Tên dự án đầu tư.

Nhà đầu tư.

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

điều chỉnh dự án đầu tư
điều chỉnh dự án đầu tư

Lưu ý khi điều chỉnh dự án đầu tư

Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp cần thay đổi các nội dung liên quan trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép kinh doanh (nếu có);

Đối với doanh nghiệp có Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (được cấp phép đầu tư trước ngày 01/07/2015) cần cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nếu doanh nghiệp thay đổi có thêm nhà đầu tư góp vốn mới cần lưu ý nhà đầu tư mới phải góp vốn đầu tư vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp và lưu ý góp đúng tiến độ theo thời hạn đã cam kết theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh. Trường hợp, nhà đầu tư không góp vốn đúng tiến độ cam kết trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp phải làm thủ tục gia hạn góp vốn và bị phạt theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty Luật Trần và Liên Danh

Luật Trần và Liên Danh tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư;

Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh doanh nghiệp liên quan đến nội dung điều chỉnh theo qui định của pháp luật và thông tin doanh nghiệp cung cấp;

Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh dự án đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh dự án đầu tư;

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

Tư vấn cấp, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp;

Tư vấn cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư tại Việt Nam;

Tư vấn các thủ tục về pháp luật thuế, kế toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Một số câu hỏi liên quan đến điều chỉnh dự án đầu tư

Có bắt buộc điều chỉnh dự án đầu tư khi thay đổi nội dung dự án đầu tư?

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do đó khi thay đổi các nội dung của Dự án đầu tư phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp không thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (Nghị định 50/2016/NĐ-CP).

Phải nộp hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư trong thời hạn bao lâu kể từ thời điểm thay đổi?

Luật đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn không quy định thời hạn làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư kể từ thời điểm thay đổi. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên làm thủ tục sớm tránh trường hợp bị cơ quan nhà nước kiểm tra mà nội dung dự án thay đổi không đúng với nội dung dự án ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cơ quan nào có thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư?

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2020, cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của công ty Luật Trần và Liên Danh về điều kiện điều chỉnh dự án đầu tư. Nếu bạn đọc còn vướng mắc về nội dung tư vấn trên của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ Hotline để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139