Thành lập công ty kinh doanh bất động sản

thanh lap cong ty kinh doanh bat dong san

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi. Vậy thành lập công ty kinh doanh bất động sản quy định như thế nào?

Điều kiện kinh doanh bất động sản

Tổ chức, cá nhân muốn hoạt động kinh doanh bất động sản phải đáp ứng được những điều kiện nhất định.

Điều kiện về chủ thể

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) trừ các trường hợp sau:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

– Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Điều kiện về vốn

Doanh nghiệp kinh doanh phải đăng ký vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng trừ trường hợp kinh doanh dịch vụ bất động sản

Điều kiện về chứng chỉ hành nghề:

Doanh nghiệp khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản; 

Doanh nghiệp khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản

Doanh nghiệp khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu -có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản, Dịch vụ thành lập công ty.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp gồm các nội dung sau:

Tên doanh nghiệp.

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

Ngành, nghề kinh doanh

Vốn điều lệ.

Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần

Số lượng lao động.

Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh

– Điều lệ công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên đối với công ty TNHH

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân đối với công ty cổ phần, các thành viên đối với công ty TNHH

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đối với công ty cổ phần, thành viên đối với công ty TNHH,

Bước 2 Nộp hồ sơ và đợi kết quả.

Có 2 cách thức nộp hồ sơ như sau:

– Nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Lưu ý: Không nhất thiết người đại diện pháp luật của công ty phải đi nộp hồ sơ. Người đại diện pháp luật của công ty có thể ủy quyền cho người khác đi nộp thay. Nếu trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền cần có giấy ủy quyền hợp lệ.

– Nộp hồ sơ online tại cổng thông tin điện tử quốc gia.

Sau 03 ngày làm việc theo lịch hẹn bạn quay lại để cập nhật tình hình, nếu hồ sơ phải sửa thì bạn phải sửa đổi bổ sung, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì bạn sẽ được nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các loại hình doanh nghiệp khi thành lập:

Hiện nay, các loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất được lựa chọn như sau:

Công ty TNHH 1 thành viên, thủ tục thành lập công ty.

Công ty TNHH 2 thành viên

Công ty Cổ phần

thanh lap cong ty kinh doanh bat dong san
thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Là do 01 tổ chức hoặc 01 cá nhân làm chủ sở hữu vốn và phải chịu trách nhiệm các khoản nợ và nghĩa vụ về tài sản đã đăng ký trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Do tổ chức hoặc cá nhân thành lập và số lượng thành viên không vượt quá 50 người

Các thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty Cổ phần là gì?

Cổ đông sáng lập có thể là tổ chức hoặc cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu 03 người và không giới hạn số lượng cổ đông.

Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trước các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trước phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần đã góp của mình cho người khác.

Công ty Cổ phần được quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Các điều kiện mở văn phòng môi giới bất động sản

Điều kiện mở văn phòng môi giới BĐS hay mở văn phòng môi giới nhà đất cần những gì? Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản quy định; mở văn phòng môi giới bđs sẽ cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại như sau:

“Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.”

Theo quy định mở văn phòng tư vấn nhà đất – BĐS ở trên sẽ có 3 trường hợp được hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản đó là:

– Doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp (công ty TNHH, Hợp danh, Cổ phần hoặc Hợp tác xã). Trong đó, công ty, hợp tác xã phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cách thành lập công ty.

– Cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định.

Quy định thủ tục mở công ty môi giới BĐS

Thủ tục mở văn phòng môi giới nhà đất; ký gửi nhà đất hiện nay được thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

Cụ thể sau khi các cá nhân; tổ chức quyết định thành lập văn phòng môi giới nhà đất. Và chuẩn bị đủ các điều kiện pháp định thì sẽ chuẩn bị và nộp hồ sơ để xin thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã; với ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn, môi giới nhà đất như sau:

Thủ tục thành lập công ty môi giới BĐS

Nếu bạn lựa chọn mở văn phòng dưới mô hình doanh nghiệp. Thì tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà bạn lựa chọn là công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; hay công ty tư nhân mà hồ sơ thành lập sẽ khác nhau.

Hồ sơ chuẩn bị thủ tục mở văn phòng, công ty môi giới BĐS

Đối với thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản thì cá nhân tổ chức phải xác định được loại hình công ty là gì? (TNHH 1 thành viên, TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ Phần, Công ty hợp danh… để chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định đối với từng loại hình công ty. Trong đó, quy định về hồ sơ cần chuẩn bị cho thủ tục thành lập mở văn phòng, công ty môi giới nhà đất cụ thể như sau:

* Hồ sơ thành lập công ty TNHH 

Điều 22 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm: 

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu, có đăng ký ngành nghề môi giới bất động sản)

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên

– Các giấy tờ bản sao chứng minh nhân thân:

+ Giấy CMND, thẻ căn cước, sổ hộ khẩu của các thành viên là cá nhân

+ Quyết định thành lập, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương, giấy tờ ủy quyền nếu là thành viên là tổ chức.

* Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Điều 23 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm: 

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu, có đăng ký ngành nghề môi giới bất động sản)

– Điều lệ công ty;

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;

– Các giấy tờ bản sao chứng minh nhân thân:

+ Giấy CMND, thẻ căn cước, sổ hộ khẩu hoặc hộ chiếu hay chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông là cá nhân của các thành viên là cá nhân và người ủy quyền làm thủ tục.

+ Quyết định thành lập, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương, giấy tờ ủy quyền nếu là thành viên là tổ chức.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài…

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu; thì người đại diện/ủy quyền hợp pháp sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Khi nộp hồ sơ; cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra xem hồ sơ có hợp lệ hay không; viết giấy hẹn trả kết quả. Nếu hồ sơ đầy đủ cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; và thông báo bằng văn bản trong 03 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ.

Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ; từ chối cấp chứng nhận doanh nghiệp thì phải có văn bản nêu rõ lý do.

Thủ tục sau thành lập công ty môi giới

Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thì bạn sẽ phải tiến hành thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; thủ tục khắc dấu và thông báo mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hoàn tất thủ tục khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế; mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp; đóng thuế môn bài; hoàn tất thủ tục xin đặt in hóa đơn, đặt in hóa đơn và phát hành hóa đơn giá trị gia tăng…

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ thông tin thành lập công ty kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. Và chia sẻ kinh nghiệm giúp bạn mở và kinh doanh dịch vụ bất động sản thành công. Mong rằng những chia sẻ này của Công ty luật sẽ thực sự là thông tin hữu ích đối với bạn.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139