Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều. Tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng hoạt động kinh doanh theo đúng như mong muốn ban dầu. Để nhà đầu tư nước ngoài chấm dứt hoàn toàn các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình thì nhà đầu tư phải tiến hành đầy đủ các trình tự, thủ tục để giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định. Đây là thủ tục  tương đối phức tạp và được thực hiện tại nhiều cơ quan hành chính khác nhau, do đó, Luật Trần và Liên Danh xin tóm gọn một số vấn đề pháp lý bao gồm:

Các trường hợp phải tiến hành giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty giải thể nếu thuộc một trong các trường hợp tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 (LDN 2020):

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Điều kiện giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Các hoạt động bị cấm từ khi giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Các hoạt động bị cấm từ khi giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản;
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
 • Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
 • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực; thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Thủ tục và hồ sơ giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ cần có

Để tiến hành giải thể thành công, công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị các hồ sơ sau:
 1. Quyết định giải thể doanh nghiệp, nội dung chủ yếu quy định tại khoản 1 Điều 207 LDN 2020;
 2. Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) về việc giải thể doanh nghiệp.
 3. Thông báo về giải thể doanh nghiệp gửi đến các chủ nợ và phương án giải quyết nợ;
 4. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài
giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục tiến hành giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nộp Quyết định và các hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh

Bước 1: Chấm dứt dự án đầu tư và trả giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Công ty gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định.
 • Thời gian dự kiến hoàn thành việc chấm dứt dự án đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm các nội dung:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 3: Công bố quyết định giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Quyết định giải thể, doanh nghiệp phải gửi Quyết định đến các cơ quan sau:

 • Gửi Thông báo, Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông đến Phòng Đăng ký kinh doanh để làm thủ tục công bố quyết định giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp,  xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Gửi Quyết định giải thể và Biên bản họp đến cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp;
 • Niêm yết Quyết định giải thể tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo Quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 4: Doanh nghiệp tiến hành thanh lý tài sản doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 5: Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế ((kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế) để xin được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

 • Tùy thuộc vào thực tế hồ sơ kế toán của doanh nghiệp mà thủ tục đóng cửa mã số thuế sẽ kéo dài từ 06 tháng trở lên (không bao gồm thủ tục xử phạt, vi phạm, chậm nộp phát sinh);
 • Trong quá trình thực hiện thủ tục quyết toán thuế, doanh nghiệp tiến hành các thủ tục giảm lao động và giải quyết các chế độ có liên quan cho người lao động trong thời hạn qui định tại Bộ Luật lao động.

Bước 6: Trả dấu (nếu có)

Trong trường hợp dấu của doanh nghiệp do cơ quan công an cấp thì doanh nghiệp tiến hành thực hiện thủ tục trả dấu tại cơ quan đã cấp.

Bước 7: Thủ tục nộp thông báo giải thể tới cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 7 ngày từ khi thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty phải gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn.

Lưu ý:

 • Nếu còn các khoản nợ, tiền chưa thanh toán thì phải gửi thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể kèm theo phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Nội dung thông báo được quy định tại khoản 3 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020;

Các khoản nợ của doanh nghiệp được ưu tiên thanh toán như sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác;

Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần;

 • Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể theo khoản 8 Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP; Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư.
 • Doanh nghiệp kiểm tra và đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình giải thể doanh nghiệp;
 • Trường hợp doanh nghiệp có nhiều dự án đầu tư, khi chấm dứt một trong những dự án đầu tư chỉ làm thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư mà không làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Thời gian dự kiến tiến hành giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Thời gian tiến hành: sau 180 ngày kể từ ngày gửi quyết định giải thể đến Sở Kế hoạch và đầu tư nếu không có sự phản đối của các bên.
 • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

Dịch vụ giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Công ty Luật Trần và Liên Danh

 • Tư vấn các vấn đề phát sinh khi giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài: đăng công bố giải thể, đóng tài khoản, quyết toán bảo hiểm xã hội, quyết toán thuế, xác nhận nghĩa vụ hải quan, đóng mã số thuế, trả dấu, gửi thông báo xin xoá tên doanh nghiệp, xin chấm dứt hoạt động dự án đầu tư,…
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật có liên quan;
 • Đề nghị chấm dứt mã số thuế và quyết toán thuế để giải thể doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý thuế để đóng cửa mã số thuế cho doanh nghiệp;
 • Trả dấu công ty;
 • Nộp hồ sơ giải thể để cập nhật tình trạng pháp lý giải thể của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Hoàn thiện các hồ sơ pháp lý khác theo thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

Nếu quý khách đang cân nhắc lựa chọn một Công ty cung cấp dịch vụ giải thể chuyên nghiệp, vui lòng liên hệ với Công ty luật để được tư vấn và phục vụ tốt nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139