Tư vấn miễn phí thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương

tư vấn miễn phí thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không đơn giản. Trong từng trường hợp khác nhau, doanh nghiệp sẽ xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở các cơ quan quản lý khác nhau. Trong bài viết này, Luật Trần và Liên danh xin chia sẻ để doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về vấn đề tư vấn miễn phí thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Nhà đầu tư khi có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, cần phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hoàn chỉnh, bao gồm các loại giấy tờ liên quan dưới đây, và tiến hành hộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền.

Nhà đầu tư cần chuẩn bị văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.

Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư – bản sao chứng minh nhân dân hoặc CCCD hoặc hộ chiếu (áp dụng trong trường hợp nhà đầu tư lá cá nhân); Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (áp dụng đối với trường hợp đầu tư là pháp nhân).

Nhà đầu tư chuẩn bị bản Đề xuất dự án đầu tư (quy mô, vốn,…)

Bản sao một trong các tài liệu sau:

 • Báo cáo tài chính 02 (hai) năm gần nhất của nhà đầu tư
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

Chuẩn bị bản Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

Chuẩn bị bản Giải trình về sử dụng công nghệ nếu dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao,thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

Hợp đồng BCC đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư thực hiện theo hình thức hợp đồng BCC

Tài liệu khác liên quan tới dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chấp nhận hồ sơ xin tư vấn miễn phí thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương?

Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế. Đối với một số dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ xin ý kiến các Bộ quản lý, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư và các cơ quan nhà nước có liên quan khác để trình chủ thể có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư (Quốc Hội, Chính Phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét và quyết định. Các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư cụ thể như sau:

Những dự án do Quốc Hội quyết định chủ trương đầu tư:

 • Dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: Nhà máy điện hạt nhân; Chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên;
 • Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên;
 • Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác;
 • Dự án có yêu cầu phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Những dự án do Thủ Tướng Chính Phủ quyết định chủ trương đầu tư:

 • Các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong những lĩnh vực: Di dân tái định cư từ 10.000 người đến dưới 20.000 người ở miền núi, từ 20.000 người đến dưới 50.000 người ở vùng khác; xây dựng và kinh doanh cảng hàng không, vận tải hàng không; xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia; thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; kinh doanh cá cược, đặt cược, casino; sản xuất thuốc lá điếu; phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế; xây dựng và kinh doanh sân gôn.
 • Dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn và có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng Việt Nam trở lên ngoài các lĩnh vực kinh doanh trên. Tuy nhiên, nếu các dự án này đã phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng các điều kiện theo quy định thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan và thực hiện thủ tục cấp chứng nhận đăng ký đầu tư mà không phải trình Thủ Tướng Chính Phủ quyết định chủ trương đầu tư.
 • Dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài.
 • Dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Những dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư:

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội và Thủ Tướng Chính Phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

 • Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Nếu các dự án đầu tư này thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Điều kiện xin tư vấn miễn phí thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện để xin cấp giấy  chứng nhận đăng ký đầu tư vào Việt Nam được quy định như sau:

Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ  có trong tổ chức kinh tế.

Về hình thức đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam chỉ được đầu tư dưới các hình thức sau đây:

 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, hay phần vốn góp trong tổ chức kinh tế;
 • Đầu tư theo hình thức của hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, các trường hợp tiếp nhận dự án đầu tư khác;
 • Đầu tư về việc thành lập tổ chức kinh tế;
 • Sửa đổi, bổ sung ngành hay nghề đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ phạm vi hoạt động đầu tư và về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư, cũng như các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ dự án đầu tư gồm:

 • Bản sao CMND/CCCD hay hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hay tài liệu tương ứng khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức
 • Văn bản đề nghị được thực hiện dự án đầu tư để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm có các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, vốn đầu tư, mục tiêu đầu tư và quy mô đầu tư , phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư và nhu cầu về lao động. Đồng thời đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, hiệu quả kinh tế – xã hội, đánh giá tác động của dự án;
 • Bản sao 1 trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính  của 2 (hai) năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ, cũng như cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính. Được bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không cần đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cũng như cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận về thuê địa điểm, kể cả tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền được sử dụng địa điểm để thực hiện các dự án đầu tư;
 • Giải trình về việc sử dụng công nghệ đối với dự án được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm có các nội dung: sơ đồquy trình công nghệ, tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của thiết bị, máy móc và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC
  tư vấn miễn phí thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương
  tư vấn miễn phí thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương

Thủ tục xin tư vấn miễn phí thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương mới nhất:

Khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đầu tư đã nêu ở trên và cũng đã chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ đã nêu trên, nhà đầu tư tiến hành thực hiện các thủ tục như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký đầu tư sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ

Bước 3: Thông báo sửa đổi bổ sung(nếu cần)

Nếu hồ sơ cần phải sửa đổi, bổ sung thì Cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho Nhà đầu tư (gửi thông báo trong thời hạn 15 ngày làm việc) tính từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư nhận hồ sơ của Nhà đầu tư,Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đầu tư

Trong trường hợp khi thẩm định đã thấy đủ điều kiện, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư.

Những trở ngại của doanh nghiệp thường gặp khi tự xin giấy phép đăng ký đầu tư:

Theo khảo sát có tới 99% quý khách hàng tìm tới dịch vụ xin giấy phép đăng ký đầu tư cho người nước ngoài là gặp khó khăn trong vấn đề làm thủ tục pháp lý, do rào cản ngôn ngữ khi làm việc với cơ quan chức năng.

 • Do không năm rõ được Luật đầu tư Việt Nam và các văn bản pháp lý liên quan tới đầu tư.
 • Gặp khó khăn trong lựa chọn địa điểm đầu tư, quy mô, lên phương án đầu tư và dự báo tính khả thi của dự án.
 • Không có kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ, thủ tục và đôi khi chỉ thiếu một loại giấy tờ nào đó, hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị trả về.
 • Chủ đầu tư không nắm vững luật khi làm việc với Sở kế hoạch và đầu tư.
 • Hồ sơ dù đi được nữa đường nếu sai vẫn sexbij trả về và lại bắt đầu chỉnh sửa, chuẩn bị, làm tốn thêm thời gian quý báu của quý doanh nghiệp.
 • Quy trình giải quyết thủ tục này thường không theo một tuẩn tự quy củ, nên khiến cho nhà đầu tư gặp rắc rối.
 • Quá nhiều thủ tục rườm rà cũng là nguyên nhân làm phát sinh nhiều vấn đề, dẫn tới tình trạng kéo dài của thời gian xử lý hồ sơ.

Dịch vụ xin tư vấn miễn phí thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương chuyên nghiệp, uy tín tại Luật Trần và Liên danh:

Như đã đề cập ở trên, do những trở ngại về thủ tục, quy trình nên đại đa số các nhà đầu tư lựa chọn dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư chuyên nghiệp tại Luật Trần và Liên danh. Để công ty chúng tôi đại diên cho doanh nghiệp làm việc, ký kết giấy tờ, thủ tục với cơ quan có thẩm quyền, với các cá nhân hoặc tổ chức khác.

Công ty chúng tôi tự hào là đơn vị có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xin cấp giấy phép cho các cơ quan, doanh nghiệp những giấy tờ chứng nhận đầu tư với đầy đủ các nội dung. Với kinh nghiệm dày dặn cùng một đội ngũ chuyên gia tư vấn có mối quan hệ sâu rộng, đơn vị chúng tôi đảm bảo thực hiện được tất cả các yêu cầu nhà đầu tư đưa ra.

 • Tư vấn cho quý khách hàng về các loại hình đầu tư Việt Nam
 • Đưa ra các phương án tối ưu đối với từng loại hình để nhà đầu tư có thể tham khảo, lựa chọn phù hợp.
 • Tư vấn quy tình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam
 • Hướng dẫn Quý khách hàng chuẩn bị thông tin, những tài liệu cần thiết.
 • Đại diện, thay mặt cho các nhà đầu tư soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn ký kết hồ sơ.
 • Thay mặt quý khách nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ, kịp thời sửa chữa bổ sung thông tin cần thiết.
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chuyển giao cho quý khách hàng.

Cam kết với khách hàng khi tư vấn miễn phí thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương:

Luật Trần và Liên danh chúng tôi xin cam kết chất lượng dịch vụ:

 • Chỉ thanh toán sau khi nhận giấy phép
 • Dịch vụ luôn trọn gói – nhanh chóng – không phát sinh bất cứ chi phí nào
 • 100% cam kết xin được giấy phép.
 • Thủ tục đơn giản, cam kết đúng thời gian
 • Tiết kiệm chi phí, thời gian cho quý doanh nghiệp
 • Miễn phí tư vấn, giap giấy chứng nhận tận nơi
 • Chịu trách nhiệm trước các vấn đề pháp lý.

Trên đây là bài viết về tư vấn miễn phí thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline Công ty luật để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139