Mẫu Đơn Thuận Tình Ly Hôn

Mẫu đơn Thuận Tình Ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON,

CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện/Quận……………

(VD: Tòa án nhân dân quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.)

Họ và tên chồng: Nguyễn Văn A                   Sinh ngày: …../…../………..

Thẻ căn cước/CMND số: …………………do ……………….. cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

Họ và tên vợ: Nguyễn Thị X                      Sinh ngày: …../…../………..

Thẻ căn cước/CMND số: …………………do ……………….. cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

Xin trình bày với Quý tòa một việc như sau: (Trình bày rõ việc đăng ký kết hôn năm nào, ở đâu? Khi nào thì xảy ra mâu thuẫn, lý do mâu thuẫn? Đã ly thân hay chưa? Từ khi nào?….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi đều cảm thấy rõ cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không có hạnh phúc, tình trạng cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đã mâu thuẫn trầm trọng, mục đích hôn nhân đã không đạt được.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

  1. Về con chung: Chúng tôi có …con chung là: (nêu rõ có mấy con chung, họ tên là gì, ngày tháng năm sinh, hiện đang ở với ai? Hai vợ chông thỏa thuận quyền nuôi con như thế nào? Cấp dưỡng như thế nào?…

Ví dụ:

+ Cháu: Nguyễn Văn C                                    Năm sinh:…./…/20..

+ Cháu: Nguyễn Văn Đ                                   Năm sinh:…./…/20..

Hiện cháu C và cháu D đang ở cùng với mẹ.

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng cho con hàng tháng như sau: Cả hai cháu Nguyễn Văn C và Nguyễn Văn Đ sẽ giao do mẹ là Nguyễn Thị X trực tiếp nôi dưỡng. Mỗi tháng bố là Nguyễn Văn A cấp dưỡng nuôi con là:… đồng (bằng chữ…..)

  1. Về tài sản chung: Trường hợp hai vợ chồng có tài sản chung thì ghi rõ thỏa thuận phân chia tài sản chung của hai vợ chông; Trường hợp không có thì ghi rõ: Không có tài sản chung; Trường hợp không yêu cầu tòa án giải quyết thì ghi rõ: Chúng tôi không yêu cầu tòa án giải quyết)
  2. Về nhà ở: (Ghi nội dung tương ứng giống như tài sản chung tại mục 2):
  3. Về nợ chung: (vay nợ chung) chúng tôi tự nguyện thỏa thuận như sau: (Ghi các khoản nợ chung (nếu có) phát sinh và nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận thuộc về ai. Lưu ý: Nếu không có nợ chung thì ghi: Không có nợ chung.)

Kính đề nghị Quý Tòa xem xét giải quyết.

(Hà Nội)… ngày…..tháng…..năm 20..

Họ tên chồng                                                      Họ tên vợ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139