mẫu thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Mẫu Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Posted on Leave a commentPosted in Biểu mẫu

Phụ lục II-11 TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……   THÔNG BÁO Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ lập địa điểm kinh doanh Kính gửi: Phòng Đăng […]

mẫu thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Đăng Ký Địa Điểm Kinh Doanh

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp

Đăng ký địa điểm kinh doanh với Sở kế hoạch đầu tư là thủ tục bắt buộc đối với các doanh nghiệp khi có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh khác ngoài trụ sở chính của công ty. Doanh nghiệp chỉ được  Đăng ký địa điểm kinh doanh tại tỉnh/thành phố trực thuộc […]