Mau don khieu nai

mau don khieu nai

Đơn khiếu nại là văn bản của đối tượng bị tác động bởi quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà theo họ là trái luật thì phát sinh quyền khiếu nại của người dân đối với người ra quyết định hoặc người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật:

Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc ……… )

Kính gửi : … (Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết)

Tên tôi là : ………  sinh ngày … tháng … năm …

Thường trú tại : ………………………………… 

Số CMND : ……………………………………… 

Ngày và nơi cấp : ……………………………… 

Hiện đang (làm gì, ở đâu) : ………………… 

Khiếu nại về hành vi hành chính của: …. (Ghi tên người bị khiếu nại)

Giải trình vụ việc cần khiếu nại:

– Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

– Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…)

– Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho …

……………………………………… 

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

…, ngày … tháng … năm …

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn khiếu nại theo Phụ lục – Mẫu số 01 Kèm theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chỉnh phủ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm….

ĐƠN KHIẾU NẠI

 

Kính gửi : …………….. (1)

Họ và tên người khiếu nại : …………….   ;

Địa chỉ : ………………………………………….  (2);

Số CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước công dân …… ngày cấp ….. 

nơi cấp : …………………  (3).

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại : …. ;

Địa chỉ : ……………………… (4);

Khiếu nại về việc : …………..  (5);

Nội dung khiếu nại :…………… (6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI

(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

–  Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

–  Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rô cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

(3)  Nếu người khiếu nại không có CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc làn hai).

(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

Hướng dẫn viết đơn khiếu nại hợp pháp ?

Hoạt động khiếu nại, khiếu kiện trong những năm gần đây tăng đột biến – Công ty Luật Trần và Liên Danh cung cấp mẫu đơn khiếu nại và hướng dẫn cách viết cụ thể:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm … 

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi : ………………… (1)

Họ và tên : …… (2); mã số hồ sơ ………  (3)

Địa chỉ : …………………………………… 

Khiếu nại : ………………………………… (4)

Nội dung khiếu nại : ……………………… (5)

……………………………………………… 

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo-nếu có)

Người khiếu nại

(ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

(2) Họ tên của người khiếu nại.

– Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần 2) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

– Ghi tóm tắt sự việc đến khiếu nại;

– Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

Mẫu đơn khiếu nại quyết định kê biên tài sản

Công ty Luật Trần và Liên Danh cung cấp Mẫu đơn khiếu nại quyết định kê biên tài sản để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

ĐƠN KHIẾU NẠI

Về Quyết định kê biên tài sản số …/QĐ-CCTHA ngày …/…/ 20… của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã …  –  tỉnh … 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh ……… 

Tên tôi là : …………………  Ngày sinh: …./ …/ 20….

CMND số : …………………………….

Ngày cấp : …./…./20…. Nơi cấp: Công an tỉnh …… 

Hộ khẩu thường trú: Phường ……, thị xã ……, tỉnh … 

Tôi viết đơn này khiếu nại lần thứ hai đối với Quyết định kê biên tài sản số …../QĐ-CCTHA ngày …./ …./ 20…  của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thị xã …  – tỉnh …   Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc cụ thể như sau:

Vào ngày ….. tháng …… năm 20……, tôi được ông …………… (sinh ngày …/…/19…, CMND số: …………., cấp ngày …./…/20…. tại Công an tỉnh ……………, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường ……., thị xã ……….., tỉnh …………) và bà …………….. (sinh ngày …/…/19…, CMND số: …………, cấp ngày …./…./20……. tại Công an tỉnh ………., nơi đăng ký địa chỉ thường trú tại phường …………….., thị xã …………., tỉnh …………) ký hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Phần diện đất tặng cho là ……m2 (đất ở) thuộc thửa 74, tờ bản đồ 49- II. Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố ….., phường ………., thị xã ……., đã được UBND tỉnh ……….. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số …………. ngày …./…./20… mang tên ông …………. Các tài sản gắn liền với đất bao gồm: 01 nhà 03 tầng và công trình phụ trên đất. Hợp đồng tặng cho này được UBND phường …… chứng thực và lưu tại UBND….. bản chính số: ….., quyền số: …../TP/CC-SCT/HĐGD.

Theo thông tin tôi nhận được thì ngày …/…/20…. Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã ……. đã ra quyết định số …./QĐ-CCTHA kê biên tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên để thi hành án đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ông ………… và bà …………

Không đồng ý với quyết định hành chính nói trên của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã …………., tôi đã làm đơn khiếu nại quyết định hành chính này tới Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã ………. để được xem xét, thẩm tra, giải quyết, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã ………… đã ban hành Quyết định số …../QĐ-CCTHA ngày …./…/20…. giải quyết trường hợp khiếu nại của tôi. Tuy nhiên, Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã ….. không chấp nhận khiếu nại của tôi, và lập luận rằng tại thời điểm Chi cục THADS thị xã ……. áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản đối với ông …….và bà ……………., quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vẫn thuộc quyền sở hữu của ông …………. và bà ………….. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã ………….. đã căn cứ vào…………….. Tôi cho rằng quyết định và lập luận mà Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã …………. đưa ra không chặt chẽ và thuyết phục, không giải thích đúng quy định pháp luật hiện hành dẫn tới việc áp dụng sai pháp luật.

Theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự thì việc áp dụng các biện pháp kê biên tài sản chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ thể hiện tài sản đó là tài sản của người phải thi hành án, có thể họ đang trực tiếp quản lý sử dụng hay do người thứ ba quản lý sử dụng nhưng về mặt pháp lý tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án. Tuy nhiên, tại thời điểm Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã …………….. ra quyết định kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên, tài sản này không còn thuộc quyền sở hữu của người thi hành án – ông ……………. và bà …………… Đối chiếu với trường hợp của tôi, sau khi Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa tôi và ông ……….., bà ……… được UBND phường ……………. chứng thực theo quy định pháp luật, tôi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng kí quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và nộp tại Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất, thuộc Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã ……………. Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất nhận hồ sơ của tôi vào ngày 26/04/2012, vào sổ số 0304.12.00133, và có hẹn thời hạn trả kết quả cho tôi là ngày 18/05/2012. Như vậy, tôi đã thực hiện việc đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, do đó kể từ thời điểm tôi thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất là ngày 26/04/2012, Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất giữa tôi và ông ………., bà ………… có hiệu lực pháp luật, đồng nghĩa với việc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã thuộc quyền sở hữu của tôi. Có thể thấy việc Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã ……….. ra quyết định kê biên tài sản không còn thuộc quyền sở hữu của đối tượng phải thi hành án như vậy là hoàn toàn trái quy định pháp luật, bên cạnh đó còn ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tôi.

Vậy tôi làm đơn khiếu nại này kính đề nghị Quý cơ quan thẩm tra, xác minh lại quyết định hành chính nói trên, xử lý những sai phạm pháp luật của Chi cục THADS thị xã ……. – tỉnh …………, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung tôi đã trình bày trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về những điều trình bày trên.

Kính mong được Quý cơ quan xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn.

……, ngày ….. tháng ….. năm 20…..

Người làm đơn

mau don khieu nai
mau don khieu nai

Mẫu đơn khiếu nại hành chính

Khiếu nại là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó trái pháp luật xâm phạm quyền lợi hợp pháp của mình. Việc khiếu nại có thể được thực hiện trực tiếp hoặc bằng đơn khiếu nại:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

…, ngày… tháng… năm……

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi : ………………………………………

Người khiếu nại : …………………………… 

Địa chỉ : ………………………………………… 

Đối tượng bị khiếu nại : …………………… 

Nội dung khiếu nại: …………………………… 

Tóm tắt vụ việc khiếu nại:

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:

……………………………………………………….. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………. 

……………………………………………………..

 

Yêu cầu của người khiếu nại:

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

…………………………………………………… 

……………………………………………………

 

Cam kết của người khiếu nại

…………………………………………………..

 

Tài liệu gửi theo đơn:

……………………………………………………. 

…………………………………………………… 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Người khiếu nại

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết nội dung ghi trong đơn khiếu nại hành chính:

Phần kính gửi:ghi rõ người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại gồm có:

Tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

Taị Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trường hợp người khiếu nại nộp khiếu nại lên các Sở ban ngành khác thì gửi cho Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương, Giám đốc sở và cấp tương đương.

Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính tại các cơ quan thuộc bộ, cơ quan ngang bộ Chính phủ sẽ kính gửi Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ.

Kính gửi Bộ trưởng khi khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của chính Bộ trưởng hoặc của cán bộ, công chức do Bộ trưởng quản lý trực tiếp…

Người khiếu nại:

– Người khiếu nại là cá nhân: Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại

– Người khiếu nại là cơ quan, tổ chức: Phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ cơ quan tổ chức đó.

Đối tượng bị khiếu nại

– Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

– Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.

Nội dung khiếu nại

– Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.

– Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm trực tiếp: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.

Những yêu cầu của người khiếu nại

Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là: khôi phục quyền và lợi ích, đòi bồi thường và mức độ bồi thường.v.v…

Cam kết của người khiếu nại

Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn và tính chính xác của tài liệu kèm theo.

Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có): Bao gồm các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ… có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác.

Lưu ý: việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính có thời hiệu là 90 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính; vì thế người khiếu nại cần phải chú ý để nộp đơn khiếu nại trong đúng thời hạn này vì nếu quá thời hạn trên thì đơn khiếu nại sẽ không được thụ lý giải quyết (trừ trường hợp có lý do chính đáng như: ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác).

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của công ty Luật Trần và Liên Danh về mau don khieu nai. Nếu bạn đọc còn vướng mắc về nội dung tư vấn trên của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ Hotline để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139