Đầu tư ngoại hối là gì

Đầu tư ngoại hối là gì

Ngoại hối là gì? Đầu tư ngoại hối là gì? Nhiệm vụ của Ngân hàng nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối là gì?

Ngoại hối là gì? Đầu tư ngoại hối là gì?

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa quy định cụ thể về thuật ngữ ngoại hối là gì? Đầu tư ngoại hối là gì?

Do đó, mà không ít câu hỏi của người dùng đặt ra ngoại hối là gì, Đầu tư ngoại hối. Vậy để làm rõ thuật ngữ ngoại hối là gì, Đầu tư ngoại hối là gì, cùng tham khảo bài viết dưới đây:.

Ngoại hối là gì?

Ngoại hối là một thuật ngữ dùng để chỉ tất cả những phương tiện thanh toán được sử dụng trong giao dịch quốc tế. Cụ thể hơn, ngoại hối bao gồm:

Tài sản: Là những tài sản có thể chuyển đổi thành tiền nước ngoài, chẳng hạn như tiền mặt, vàng, ngoại tệ,…

Quyền tài sản: Là những quyền có thể được thực hiện để đổi lấy tiền nước ngoài, chẳng hạn như trái phiếu, cổ phiếu,…

Một số khái niệm liên quan đến ngoại hối:

Thị trường ngoại hối: Là thị trường nơi các ngân hàng, tổ chức tài chính, cá nhân,… mua bán, trao đổi ngoại hối.

Tỷ giá hối đoái: Là giá trị của một loại tiền tệ so với một loại tiền tệ khác.

Tỷ giá mua vào: Là tỷ giá mà ngân hàng mua ngoại tệ.

Tỷ giá bán ra: Là tỷ giá mà ngân hàng bán ngoại tệ.

Dưới đây là một số ví dụ về ngoại hối:

Tiền mặt: Tiền mặt của một quốc gia khác được gọi là ngoại tệ. Ví dụ, tiền USD của Mỹ là ngoại tệ đối với Việt Nam.

Vàng: Vàng là một tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền của bất kỳ quốc gia nào. Do đó, vàng cũng được coi là ngoại hối.

Cổ phiếu: Cổ phiếu của một công ty nước ngoài được gọi là ngoại hối. Ví dụ, cổ phiếu của Apple là ngoại tệ đối với Việt Nam.

Trái phiếu: Trái phiếu của chính phủ hoặc doanh nghiệp nước ngoài được gọi là ngoại tệ. Ví dụ, trái phiếu chính phủ Mỹ là ngoại tệ đối với Việt Nam.

Đầu tư ngoại hối là gì?

Đầu tư ngoại hối là một hình thức đầu tư tài chính, trong đó nhà đầu tư mua hoặc bán ngoại tệ với mục tiêu kiếm lợi nhuận từ sự biến động của tỷ giá hối đoái.

Có hai loại chính của đầu tư ngoại hối:

Đầu tư ngắn hạn: Nhà đầu tư mua hoặc bán ngoại tệ trong thời gian ngắn, thường là trong vòng vài ngày hoặc vài tuần. Loại đầu tư này thường dựa trên phân tích kỹ thuật, nhằm dự đoán sự biến động của tỷ giá hối đoái trong ngắn hạn.

Đầu tư dài hạn: Nhà đầu tư mua hoặc bán ngoại tệ trong thời gian dài, thường là trong vòng vài tháng hoặc vài năm. Loại đầu tư này thường dựa trên phân tích cơ bản, nhằm đánh giá các yếu tố kinh tế, chính trị,… có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái trong dài hạn.

Nhiệm vụ của Ngân hàng nhà nước trong quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối là gì?

Căn cứ theo khoản 14 Điều 2 Nghị định 102/2022/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ của Ngân hàng nhà nước trong quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối như sau:

– Quản lý hoạt động ngoại hối trong các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam;

– Quản lý hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và các giao dịch khác liên quan đến ngoại hối; hoạt động ngoại hối khu vực biên giới theo quy định của pháp luật;

– Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước theo quy định của pháp luật;

– Quản lý mua bán ngoại hối trên thị trường trong nước vì mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia;

– Quản lý mua, bán ngoại hối với ngân sách nhà nước, các tổ chức quốc tế và các nguồn khác; mua, bán ngoại hối trên thị trường quốc tế và thực hiện giao dịch ngoại hối khác theo quy định của pháp luật;

– Công bố tỷ giá hối đoái; quyết định chế độ tỷ giá hối đoái, cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái;

– Cấp, thu hồi văn bản chấp thuận kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác;

– Quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài;

– Quản lý hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của người cư trú là các đối tượng được thực hiện tự vay, tự trả nợ nước ngoài;

– Hướng dẫn thủ tục, tổ chức thực hiện xác nhận đăng ký hoặc đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh;

– Quản lý hoạt động cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế.

Đầu tư ngoại hối là gì
đầu tư ngoại hối là gì

Việc quản lý ngoại hối trong bảo lãnh ngân hàng được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về quản lý ngoại hối trong bảo lãnh như sau:

Quy định về quản lý ngoại hối trong bảo lãnh

Việc phát hành bảo lãnh bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải phù hợp với phạm vi hoạt động ngoại hối trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế được quy định tại giấy phép hoạt động của từng loại hình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ thực hiện bảo lãnh bằng ngoại tệ cho khách hàng đối với nghĩa vụ tài chính hợp pháp bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc phát hành bảo lãnh bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải phù hợp với phạm vi hoạt động ngoại hối trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế được quy định tại giấy phép hoạt động của từng loại hình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Phân biệt ngoại hối và ngoại tệ?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010 quy định theo đó:

Ngoại hối gồm:

– Đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực (sau đây gọi là ngoại tệ);

– Phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ, gồm séc, thẻ thanh toán, hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ và các phương tiện thanh toán khác;

– Các loại giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác;

– Vàng thuộc Dự trữ ngoại hối nhà nước, trên tài khoản ở nước ngoài của người cư trú; vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng trong trường hợp mang vào và mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam;

– Đồng tiền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp chuyển vào và chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc được sử dụng trong thanh toán quốc tế.

Ngoại tệ gồm: Đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực.

==> Như vậy, theo quy định trên đây thì ngoại tệ là một phần của ngoại hối. Ngoại tệ là ngoại hối nhưng ngoại hối thì không phải là ngoại tệ vì ngoài ngoại tệ thì ngoại hối còn gồm phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ, các loại giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, vàng thuộc Dự trữ ngoại hối nhà nước, trên tài khoản ở nước ngoài của người cư trú; vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng trong trường hợp mang vào và mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam; đồng tiền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp chuyển vào và chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc được sử dụng trong thanh toán quốc tế.

Tổ chức của Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào?

Điều 7 Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010 quy định về tổ chức của Ngân hàng Nhà nước như sau:

Điều 7. Tổ chức của Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước được tổ chức thành hệ thống tập trung, thống nhất, gồm bộ máy điều hành và các đơn vị hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác.

Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước do Chính phủ quy định.

Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 49 của Luật này.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, các ban, hội đồng tư vấn về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước; quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động theo thẩm quyền các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng, nghiên cứu, thông tin, lý luận khoa học ngân hàng, cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động kho quỹ, dịch vụ công nghệ tin học ngân hàng và thanh toán, dịch vụ thông tin tín dụng.

Theo đó, ngân hàng Nhà nước được tổ chức thành hệ thống tập trung, thống nhất, gồm bộ máy điều hành và các đơn vị hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác.

Những hình thức đầu tư trong thị trường ngoại hối

Sau khi đã tìm hiểu ngoại hối là gì và giao dịch ngoại hối là gì cần hiểu rõ về hình thức đầu tư trong thị trường ngoại h Có ba hình thức đầu tư mà nhà đầu tư có thể lựa chọn để tham gia vào thị trường ngoại hối, là:

Đầu tư theo thị trường Forex giao ngay (Forex spot): là hình thức giao dịch mua/bán trực tiếp rồi nhận tiền ngay tại thời điểm bán.

Đầu tư theo thị trường Forex chuyển tiếp (Forex forward): là hình thức giao dịch hối đoái kỳ hạn, tức là hoạt động mua/bán một lượng ngoại tệ theo tỷ lệ nhất định, nhưng không thanh toán tại thời điểm giao dịch, mà sẽ xác định thực hiện vào một thời điểm trong tương lai.

Đầu tư theo thị trường Forex tương lai (Forex futures): là hình thức giao dịch bằng các hợp đồng tương lai, trong đó mức tỷ giá và thời điểm thanh toán được hai bên thỏa thuận vào một mốc thời gian cụ thể.

Trước khi quyết định đầu tư vào thị trường ngoại hối, nhà đầu tư cần lưu ý những điều sau:

Để có thể tối ưu hóa lợi nhuận, nguồn vốn phải được quản lý chặt chẽ, có kế hoạch tối đa hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.

Các biến động tỷ giá ngoại tệ đều có khả năng bị ảnh hưởng từ biến động kinh tế trong và ngoài nước, vì vậy cần biết cách xây dựng và phân tích thị trường ngoại hối để đầu tư một cách hợp lý nhất.

Cân nhắc để lựa chọn thời điểm giao dịch thích hợp, được gọi là “thời điểm vàng”. Bỏ qua “thời điểm vàng này”, nhiều khả năng nhà đầu tư sẽ phải chịu thiệt hại lớn.

Kết nối được với nhà môi giới uy tín, có kinh nghiệm trong việc dự đoán, phân tích thị trường và tình hình tài chính.

Trên đây là tất cả thông tin được cung cấp bởi công ty luật Trần và Liên Danh về đầu tư ngoại hối là gì? Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ về các vấn đề pháp lý khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc của quý vị.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139