Chính sách ưu đãi đầu tư vào khu công nghiệp

Chính sách ưu đãi đầu tư vào khu công nghiệp

Khu công nghiệp là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo pháp luật về đầu tư. Khu công nghiệp được thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư vào khu công nghiệp áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo pháp luật về đầu tư.

Nội dung chính bài viết

Căn cứ pháp lý: 

  • Luật Đầu tư năm 2020;
  • Nghị định 118/2015/NĐ-CP ;
  • Nghị định số 82/2018/NĐ-CP.

Ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế:

Khu kinh tế là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo pháp luật về đầu tư.

Đối tượng, nguyên tắc và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư.

Phương thức huy động các nguồn vốn

Để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Hoặc tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Được hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương để đầu tư kết cấu hạ tầng. Theo chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo từng giai đoạn.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương. Để hỗ trợ nhà đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu công nghiệp. Có chính sách khuyến khích nhà đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

Để đầu tư để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội

Công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường quan trọng của khu kinh tế.

Được bố trí vốn từ nguồn vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương và nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ương.

Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng quy mô lớn, có vai trò then chốt.

Được huy động vốn từ phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cần thiết.

Được sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn tín dụng ưu đãi và các hỗ trợ kỹ thuật khác

Thu hút vốn đầu tư theo các hình thức BOT, BT, BTO và các hình thức khác

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng.

Được huy động vốn thông qua việc cho nhà đầu tư. Những người có khả năng về tài chính và kinh nghiệm. Thuê lại một phần hoặc toàn bộ diện tích đất chưa cho thuê. Để đầu tư và cho thuê lại đất theo quy định của pháp luật.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ chung trong khu kinh tế

Được huy động vốn từ quỹ đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chính sách ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế

Chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư. Và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội. Để phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế.

Là chi phí hợp lý được khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế. Của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội. Phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế

Được hưởng ưu đãi theo quy định pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan,  xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thủ tục hành chính

Nhà đầu tư, doanh nghiệp có dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế. Sẽ được cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính. Như về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động. Hay thương mại theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”, hỗ trợ về tuyển dụng lao động. Và các vấn đề liên quan khác trong triển khai thực hiện dự án.

Chính sách ưu đãi đầu tư vào khu công nghiệp
chính sách ưu đãi đầu tư vào khu công nghiệp

Đầu tư vào khu công nghiệp ưu đãi thuế như thế nào?

Theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì dự án đầu tư mới vào khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp thuộc đô thị thuận lợi) sẽ được hưởng các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bao gồm: Miễn thuế TNDN 2 năm và giảm thuế TNDN 4 năm. Thuế suất tính theo thuế suất phổ thông (từ năm 2016 là 20%). Tuy nhiên, theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư thì khu công nghiệp thuộc danh sách địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Vậy, dự án đầu tư mới vào khu công nghiệp từ năm 2016 trở đi có được hưởng thuế suất ưu đãi 17% không?

Đáp:

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:

“Dự án đầu tư mới tại địa bàn khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ) mà không thuộc các dự án đầu tư nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư mới tại khu công ệp theo quy định của pháp luật thuế TNDN”,  Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư.

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).

Địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại khoản này là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009; trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa.

Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại khoản này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ quy định về phân loại đô thị và văn bản sửa đổi Nghị định này (nếu có)”.

Căn cứ các quy định trên thì ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới vào khu công nghiệp sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật thuế TNDN (chỉ ưu đãi về miễn giảm thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp không nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội thuận lợi), không hưởng ưu đãi theo điều kiện “Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn” theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, do đó không được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN (năm 2016 áp dụng thuế suất là 20%).

I Khu kinh tế    
Loại thuế Thuế suất ưu đãi Thuế suất thông thường Ghi chú
Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế suất ưu đãi 10% trong vòng 15 năm 20% Tính từ năm đầu tiên dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có doanh thu căn cứ theo Nghị định số 218/2013/ND-CP
– Miễn thuế trong 4 năm – Giảm 50% trong 9 năm kế tiếp   Tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế từ dự án đầu tư, căn cứ theo Nghị định số 218/2013/ND-CP
Thuế xuất nhập khẩu Đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
– Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài.
– Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan
  Căn cứ theo Nghị định số 134/2016/ND-CP
Thuế giá trị gia tăng – Hàng hóa và dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau không phải chịu thuế giá trị gia tăng – Hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng trong khu phi thuế quan sẽ được áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 0%.   Căn cứ theo Nghị định số 209/2013/ND-CP
Thuế tiêu thụ đặc biệt Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: – Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu vực phi thuế quan. – Hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan. – Hàng hóa được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ hai loại hàng hóa sau: Hàng hóa đưa vào khu được áp dụng quy chế khu phi thuế quan có dân cư sinh sống, không có hàng rào cứng và xe ô tô chở người dưới 24 chỗ   Theo quy định tại Nghị định số 26/2009/NĐ-CP và Nghị định số 113/2011/NĐ – CP
Tiền
thuê đất và mặt nước
– Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. – Miễn tiền thuê đất sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản: + 15 năm đối với dự án không thuộc thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư. + 19 năm đối với dự án thuộc thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư. – Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuêđối với dự án thuộc thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. – Miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê đất sau thời gian được miễn tiền thêu đất trong thời gian xây dựng cơ bản cho nhà đầu tư được nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng trong Khu kinh tế.   Căn cứ theo Nghị định số 46/2014
Giảm, miễn tiền sử dụng đất Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được nhà nước giao đất cóm thu tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động.    
II Khu công nghiệp    
Thuế thu nhập doanh nghiệp – Miễn thuế trong 2 năm – Giảm 50% trong 4 năm kế tiếp  20% Tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế từ dự án đầu tư, căn cứ theo Nghị định số 218/2013/ND-CP
       
Tiền
thuê đất và mặt nước
Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê: – Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại các huyện trong tỉnh Cà Mau. – Dự án sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp. – Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản: – 15 năm đối với dự án thuộc Danh mục ưu đãi đầu tư. – 11 năm đối với dự án còn lại.

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với  Công ty luật để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139