Thay đổi người đại diện nhà đầu tư nước ngoài

Thay đổi người đại diện nhà đầu tư nước ngoài

Với xu thế mở rộng hợp tác trên thế giới, Việt Nam đang trở điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chính vì thế đã có nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập. Trong quá trình hoạt động các công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì không tránh khỏi việc thay đổi đăng ký kinh doanh như thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi trụ sở chính, bổ sung ngành nghề. Vậy để thay đổi người đại diện cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì thực hiện như thế nào.

Nhà đầu tư nước ngoài, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

Theo quy định tại Luật đầu tư 2020

 – Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

– Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thể hiện tại đâu

Theo quy định tại Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp có quy định người đại diện theo pháp luật của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là:

– Người đại diện theo pháp luật công ty nước ngoài là người mà công ty đăng ký với vị trí là “người đại diện theo pháp luật” trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy đăng ký doanh nghiệp, được pháp luật thừa nhận và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, để đại diện cho công ty nước ngoài thực hiện các giao dịch hay hành vi dân sự.

– Người đại diện theo pháp luật công ty vốn nước ngoài có thể là cổ đông/thành viên công ty cũng có thể chỉ là người được công ty thuê theo Hợp đồng lao động. Người đại diện theo pháp luật công ty nước ngoài có thể là cá nhân người nước ngoài hoặc cá nhân người Việt Nam.

Một số trường hợp về thay đổi người đại điện theo pháp luật cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Trường hợp 1: Người đại diện theo pháp luật của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài vừa là chủ sở hữu của công ty vừa là nhà đầu tư được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của Công ty Việt Nam mà trên 50% trở lên.

– Trường hợp 2: Người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài không phải là chủ sở hữu công ty, không phải là nhà đầu tư nước ngoài được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty Việt Nam mà dưới 50%.

Các bước thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trường hợp 1: Người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài vừa là chủ sở hữu công ty vừa là nhà đầu tư nước ngoài trên giấy chứng nhận đầu tư hoặc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của Công ty Việt Nam với tỷ lệ 50% trở lên

Để thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp này cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tại sao phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại Luật đầu tư 2020 thì

– Khi nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài thì trước hết phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể hiện nội dung tê nhà đầu tư

– Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp đươc cấp dựa trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Vì vậy, khi muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty nước ngoài thuộc trường hợp trên thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước.

Mặc khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 50/2016/NĐ-CP trong trường hợp có thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính với hình thức xử phạt với mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thông báo lên cơ quan đăng ký đầu tư

Thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo quy định tại Luật đầu tư 2020 thành phần hồ sơ để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

– Tài liệu liên quan đến các nội dung điều chỉnh, cụ thể:

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

+ Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư 2020 gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính

Thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2020

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế điều chỉnh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

+ Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

+ Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Căn cứ theo Luật đầu tư 2020 thì thời gian thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư sẽ trong vòng 10-25 ngày (đối với trường hợp nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

Bước 2: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi thực hiện xong thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp thay đổi người đại điện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Tại sao phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 50/2016/NĐ-CP đối với trường hơp không thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức xử phạt Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

Thành phần hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Theo Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Phụ lục II-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp trong các trường hợp cụ thể sau:

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Thẩm quyền và thời gian thực hiện khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Thẩm quyền: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính

– Thời gian thực hiên: 03-05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trường hợp 2: Người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài không phải là chủ sở hữu công ty, không phải là nhà đầu tư nước ngoài được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty Việt Nam mà dưới 50%

– Đối với trường hợp này thì không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà chỉ phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp

– Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp giống như trường hợp 1 đã được nêu ở trên.

Một số lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệpcần lưu ý việc đăng ký thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng;

– Thay đổi người ký trong chữ ký số;

– Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện theo pháp luật mới cần lưu ý thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng, nộp thuế thu nhập (nếu phát sinh thu nhập chịu thuế).

– Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty cần thực hiện đăng bố cáo việc thay đổi tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thay đổi người đại diện nhà đầu tư nước ngoài
Thay đổi người đại diện nhà đầu tư nước ngoài

Một số câu hỏi vướng mắc của khách hàng liên quan đến thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khách hàng hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH có nhà đầu tư Nhật Bản với tỷ lệ phần vốn góp là 51% (Tôi là người đại diện theo pháp luật) đầu tư dự án xử lý rác thải tại Bắc Giang. Vậy bây giờ tôi để cho nhà đầu tư người Nhật Bản làm người đại diện theo pháp luật thì có phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không. Và để nhà đầu tư Nhật bản này được làm người đại diện theo pháp luật thì cần phải thủ tục gì?

Trả lời: Với câu hỏi của bạn Luật tư vấn P&P trả lời như sau: Trường hợp bạn đang là người đại diện theo pháp luật, giờ muốn để nhà đầu tư Nhật Bản là người đại diện theo pháp luật thì bạn không cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vì bạn không phải là người đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Để nhà đầu tư người Nhật Bản làm người đại diện theo pháp luật thì trước hết nhà đầu từ Nhật Bản phải có giấy phép lao đông. Sau khi nhà đầu tư Nhật Bản có giấy phép lao dộng thì công ty bạn phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Khách hàng hỏi: Công ty tôi là Công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn đầu tư nước ngoài) hiện tại đang có một người đại diện theo pháp luật là người Việt Nam.  Vậy bây giờ muốn thêm một người đại diện theo pháp luật là nhà đầu tư nước ngoài nữa có được không?

Trả lời: Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2021 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Một số lưu ý khi công ty có vốn đầu tư nước ngoài có hai người đại diện theo pháp luật

Lưu ý về nơi cư trú: doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Nếu hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác, người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc, hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với LUẬT TRẦN VÀ LIÊN DANH! để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139