Giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

Trong quá trình hoạt động Công ty TNHH 2 thành viên có thể thực hiện tăng, giảm vốn điều lệ để phù hợp với nhu cầu hoạt động. Việc tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. 

Căn cứ pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2020 

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Điều kiện giảm vốn

Theo quy định này, doanh nghiệp bạn sẽ được phép giảm vốn điều lệ công ty khi đáp ứng được 02 điều kiện:

Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục được hơn 02 năm kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp;

Doanh nghiệp đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả vốn cho thành viên.

Công ty tiến hành mua lại phần vốn góp của thành viên

Thành viên được quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của họ nếu không tán thành với những nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề như sau:

Sửa đổi, bổ sung những nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của thành viên và Hội đồng thành viên.

Tiến hành tổ chức lại công ty.

Một số trường hợp khác theo Điều lệ công ty quy định.

Thành viên yêu cầu mua lại phần vốn góp phải được thực hiện bằng văn bản và phải gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày tính kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Sau khi nhận được yêu cầu của thành viên, công ty phải thực hiện mua lại phần vốn góp của thành viên đó tương ứng giá thị trường hoặc theo giá được định dựa vào nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày tính kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Việc thanh toán chỉ được phép thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được yêu cầu mua lại, công ty vẫn thanh toán đầy đủ các khoản nợ và những nghĩa vụ tài sản khác.

Trong trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp đó thì thành viên này có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho các thành viên khác hoặc người khác mà không phải là thành viên công ty.

Theo thông tin bạn cung cấp thì doanh nghiệp bạn đã đáp ứng điều kiện kinh doanh liên tục 02 năm.

Và nếu doanh nghiệp bạn vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi hoàn trả vốn thì doanh nghiệp bạn được quyền giảm vốn điều lệ.

Vốn điều lệ không được những thành viên góp đầy đủ trong thời hạn 90 ngày, tính kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trường hợp này, công ty phải đăng ký để điều chỉnh vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của những thành viên bằng đúng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày sau thời gian 90 ngày trên.

Các thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp mà đã cam kết đối với những nghĩa vụ tài chính phát sinh trước thời điểm công ty đăng ký giảm vốn điều lệ và đối với phần vốn góp của thành viên.

Chẳng hạn: Một thành viên cam kết góp 1 tỷ khi thành lập công ty TNHH, đến khi hết thời hạn 90 ngày (là ngày 20/4/2021) mới chỉ góp được 700 triệu đồng. Ngày 25/4/2021, công ty thực hiện thủ tục đăng ký vốn điều lệ.

Người này phải chịu trách nhiệm ứng với số vốn góp đã cam kết góp (1 tỷ) đối với những nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trước ngày 25/4/2021.

Trong trường hợp thay đổi phần vốn góp của những thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên thôi thì công ty phải làm thủ tục chuyển đổi thành Công ty TNHH 1 thành viên (Khoản 3 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2020).

giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên
giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Quy định về vốn điều lệ trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khoản 34 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.”

Điều 47 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.”

Như vậy, vốn điều lệ trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên là tổng giá trị tài sản mà các thành viên công ty cam kết góp khi thành lập công ty. Trong quá trình hoạt động, công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 68 Luật doanh nghiệp 2020 thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên được giảm vốn trong một số trường hợp như sau:

– Hoàn trả lại một phần vốn góp cho các thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên tính kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và phải bảo đảm thanh toán đủ những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả vốn góp cho thành viên;

– Công ty tiến hành mua lại phần vốn góp của thành viên;

– Các thành viên thanh toán không đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ.

Trường hợp giảm vốn do hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên: 

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể giảm vốn bằng việc hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chỉ được giảm vốn trong trường hợp này khi đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

Trường hợp giảm vốn điều lệ khi Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên 

Theo quy định tại Điều 51 của Luật doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên mua lại phần vốn góp của thành viên công ty khi:

“1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

2. Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định quy định tại khoản 1 Điều này.”

Sau khi mua lại phần vốn góp của thành viên công ty thì công ty phải tiến hành thủ tục giảm vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp giảm vốn điều lệ do vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn 

Theo quy định tại Điều 47 của Luật doanh nghiệp thì: “2. Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.”

Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm: 

Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
Quyết định bằng văn bản về việc tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);
Bản sao biên bản họp về việc tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp).Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo).
Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.
Bản cam kết đảm bảo khả năng thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Trình tự thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

Trường hợp đã đầy đủ giấy tờ hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch đầu tư theo thời hạn đã được hẹn khi nộp hồ sơ để nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần.

Thời gian thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đầy đủ.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trên đây là bài viết cả Luật Trần và Liên danh về giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139