Cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Quảng Trị

cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Quảng Trị

Giấy chứng nhận đầu tư là từ ngữ quen thuộc thường được nhắc tới trong lĩnh vực đầu tư nhưng vẫn còn nhiều người chưa biết rõ về Giấy chứng nhận đầu tư. Bài viết dưới đây sẽ Luật Trần và Liên danh sẽ hướng dẫn các nhà đầu tư làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Quảng Trị, cùng theo dõi bài viết nhé!

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Quảng Trị

CƠ QUAN CẤP

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Số: ………………….

 Chứng nhận lần đầu: Ngày ….. tháng ….. năm ………

Chứng nhận thay đổi lần thứ: …. Ngày ….. tháng ….. năm ………

Chứng nhận thay đổi lần thứ: …. Ngày ….. tháng ….. năm ………

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh; Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao;

Căn cứ …………… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ……;

Căn cứ bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư và hồ sơ kèm theo do ……… nộp ngày….., và hồ sơ bổ sung nộp ngày ………… (nếu có),

CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Chứng nhận:

Nhà đầu tư: (trường hợp có nhiều Nhà đầu tư khác nhau, phải ghi rõ thông tin của từng Nhà đầu tư).

Đối với Nhà đầu tư là cá nhân:

Họ và Tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa):          

Giới tính:      

Sinh ngày: ……./……./…….. Dân tộc: …………………………….. Quốc tịch:          

Chứng minh nhân dân số:           

Ngày cấp: ……./……./…….. Nơi cấp:      

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):   

Số giấy chứng thực cá nhân:      

Ngày cấp: ……./……./…….. Ngày hết hạn: ……./……./…….. Nơi cấp:        

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi nội dung tương ứng trong Mẫu số 1):

Chỗ ở hiện tại (ghi nội dung tương ứng trong Mẫu số 1):        

Đối với Nhà đầu tư là tổ chức:

Tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa):          

Giấy tờ chứng thực việc thành lập:        

Số giấy chứng thực:          

Ngày cấp: ……./……./…….. Ngày hết hạn: ……./……./…….. Nơi cấp:        

Địa chỉ trụ sở chính (ghi nội dung tương ứng trong Mẫu số 1):          

Người đại diện theo pháp luật:    

Họ và Tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa):          

Giới tính:      

Sinh ngày: ……./……./…….. Dân tộc:……………………………..Quốc tịch:            

Chứng minh nhân dân số:           

Ngày cấp: ……./……./…….. Nơi cấp:      

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):   

Số giấy chứng thực cá nhân:      

Ngày cấp: ……./……./…….. Ngày hết hạn: ……./……./…….. Nơi cấp:        

Điều 1. ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DỰ ÁN

Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa), thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;        

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):       

Tên công ty viết tắt (nếu có):         

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:           

Xã/Phường/Thị trấn:          

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:      

Tỉnh/Thành phố:     

Điện thoại: …………………………  Fax (nếu có):       

Email (nếu có): ……………………………….  Website (nếu có):         

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………… Giới tính:      

Chức danh:

Sinh ngày: ……./……./…….. Dân tộc: …………………………. Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân số:           

Ngày cấp: ……./……./…….. Nơi cấp:      

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):   

Số giấy chứng thực cá nhân:      

Ngày cấp: ……./……./…….. Nơi cấp:      

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi nội dung tương ứng trong Mẫu số 1):           

Chỗ ở hiện tại (ghi nội dung tương ứng trong Mẫu số 1):       

Mục tiêu hoạt động: Thực hiện Dự án …………………………….. (tên Dự án)

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):

Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn

Tỷ lệ (%)

Số tiền (bằng số; VNĐ)

Vốn trong nước:

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

Vốn khác

 

 

Tổng cộng

 

 

Loại hình công ty:

Danh sách thành viên công ty:

STT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Giá trị phần vốn góp (VNĐ)

Tỷ lệ (%)

Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức

Ghi chú

Doanh nghiệp phải đăng ký mã số thuế, đăng ký mẫu dấu và mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Quảng Trị
cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Quảng Trị

Điều 2. ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng (tên Công trình dự án) thực hiện trên cơ sở Hợp đồng (loại hợp đồng) ký kết với ………………… (tên Cơ quan nhà nước có thẩm quyền), có trụ sở chính tại (địa chỉ trụ sở chính Cơ quan nhà nước có thẩm quyền), (Điện thoại, Fax) đại diện bởi (Họ và tên, chức danh người đại diện ký kết Hợp đồng dự án) theo Giấy ủy quyền (Số Giấy ủy quyền – nếu có), xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

Địa điểm xây dựng Công trình dự án: ………… Diện tích đất dự kiến sử dụng ………………:

Mục tiêu, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của Công trình dự án (ghi những nội dung phù hợp với Hợp đồng dự án):

Tổng vốn đầu tư, trong đó:

– Vốn chủ sở hữu của Doanh nghiệp dự án:

– Vốn vay:

Tiến độ thực hiện Dự án:

Tiến độ xây dựng (ghi cụ thể tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ xây dựng):

– Tiến độ giải phóng mặt bằng: …….. kể từ ……….. đến……….

– Tiến độ xây dựng: …….. kể từ ……….. đến……….

Tiến độ giải ngân (ghi cụ thể tiến độ theo từng giai đoạn, nếu việc giải ngân không được thực hiện một lần):

Thời gian Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao Công trình (đối với Dự án BOT); thời gian Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh Công trình (Đối với Dự án BTO); thời gian Xây dựng – Chuyển giao Công trình (đối với Dự án BT):

Thời gian chuyển giao Công trình:

đ. Thời gian bảo hành công trình sau khi chuyển giao:

Các điều kiện kinh doanh Công trình (đối với Dự án BOT và BTO) hoặc điều kiện hỗ trợ, thanh toán theo một trong hai phương thức (đối với Dự án BT):

Giao Dự án khác (mục tiêu, địa điểm, diện tích đất sử dụng, tổng vốn đầu tư, thời gian và tiến độ thực hiện); hoặc

Thanh toán bằng tiền (số tiền, thời gian, tiến độ thanh toán):

Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các biện pháp bảo đảm đầu tư khác (nếu có):

Điều 3. Giấy chứng nhận đầu tư này được lập thành (…) bản gốc: 01 bản lưu tại Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư, 01 bản cấp cho Doanh nghiệp dự án, … bản cấp cho Nhà đầu tư (mỗi Nhà đầu tư một bản), 01 bản gửi đến … (Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết Hợp đồng dự án) và sao gửi đến: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh nơi thực hiện Dự án và các Bộ, Ngành, cơ quan khác có lấy ý kiến trong quá trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư./. 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Quảng Trị

  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
  • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
  • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
  • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
  • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
  • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Quy trình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Quảng Trị được thực hiện như thế nào?

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ tới Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ Sở Kế hoạch và Đầu tư (nơi nhà đầu tư dự kiến đặt trụ sở chính)

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ, Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 4: Trả kết quả (trong trường hợp KHÔNG phải sửa đổi bổ sung hồ sơ)

Trường hợp sau khi thẩm định xét thấy đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Thông báo sửa đổi bổ sung- trong trường hợp có phải sửa đổi bổ sung hồ sơ.

Nếu hồ sơ cần phải sửa đổi, bổ sung thì cơ quan có thẩm quyền gửi thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho nhà đầu tư (gửi thông báo trong thời hạn 15 ngày làm việc) kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ của nhà đầu tư.

Khi nào phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Quảng Trị

Để tạo điều kiện thuận lợi, xây dựng hành lang thông thoáng cho hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp, hiện nay, pháp luật Việt Nam đã nới lỏng, bỏ đi nhiều trường hợp phải xin giấy chứng nhận đầu tư.

Theo khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư 2020, các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài: Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài. Cũng cần lưu ý rằng, trường hợp nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục đầu tư như quy định áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài thì được coi như nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, dự án đầu tư của cá nhân là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài; đã lựa chọn áp dụng quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài, cũng bắt buộc phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thuộc một trong các trường hợp sau đây: (i) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh; (ii) Có tổ chức kinh tế nêu tại mục (i) nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; (iii) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nêu tại mục (i) nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.  Đối với các dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước hoặc dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài dưới 50% vốn điều lệ, nếu nhà đầu tư có nhu cầu (không bắt buộc) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì có thể thực hiện thủ tục để được cấp.

Trên đây là bài viết tư vấn về cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Quảng Trị của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi qua Hotline Công ty luật để được tư vấn miễn phí.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139