Cá thể giải

cá thể giải

Có rất nhiều lý do để tiến hành thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể. Vi dụ như khi hộ kinh doanh hoạt động không hiệu quả mà chủ hộ kinh doanh muốn chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh và trả giấy phép. Hoặc khi hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả phát triển hơn với quy mô lớn hơn so với trước hoặc theo quy định có sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên thì lúc này hộ kinh doanh đã không còn thích hợp. Chủ hộ phải giải thể hộ kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể giải thể và thành lập doanh nghiệp mới phù hợp với quy mô, điều kiện mới.

Hộ kinh doanh là gì?

Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ; chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm; sử dụng không quá mười lao động; không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Hộ kinh doanh không có con dấu, không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện; không được thực hiện các quyền mà doanh nghiệp đang có như hoạt động xuất nhập khẩu hay áp dụng Luật phá sản khi kinh doanh thua lỗ.

Giải thể là  không còn tồn tại, làm cho chủ thể không còn đủ điều kiện để hoạt động; giải thể đồng nghĩa với việc ngừng hoạt động, giải tán.

Điều 77 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Quy định về Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (hộ kinh doanh cá thể giải thể)

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Về cơ bản thủ tục giải thể hộ kinh doanh có phần tương tự như giải thể doanh nghiệp nhưng hồ sơ đơn giản hơn. Trịnh tự giải thể hộ kinh doanh cũng phải nộp hồ sơ khóa mã số thuế ở cơ quan thuế quản lý trước, sau khi có xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế bên cơ quan thuế mới được thực hiện trả giấy phép hộ kinh doanh ở Ủy ban nhân dân quận, huyện. Hộ kinh không được sử dụng con dấu nên không cần làm thủ tục trả dấu.

Hồ sơ khóa mã số thuế khi hộ kinh doanh cá thể giải thể

Để khóa mã số thuế hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan thuế quản lý.

Hồ sơ chỉ gồm:

+ Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.

+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc)

Hoàn thành nghĩa vụ thuế khi hộ kinh doanh cá thể giải thể

Sau khi nộp hồ sơ khóa mã số thuế, cơ quan thuế sẽ chuyển tình trạng mã số thuế sang trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế đối với hoạt động kinh doanh.

Đồng thời cơ quan thuế sẽ kiểm tra chủ hộ kinh doanh đã hoàn thành các nghĩa vụ chưa mới có công văn xác nhận để thực hiện tiếp thủ tục trả giấy phép.

Hộ kinh doanh chỉ cần hoàn thành các nghĩa vụ thuế sau:

+ Đã nộp đủ các khoản thuế phát sinh trong thời gian hoạt động tính đến thời điểm giải thể hộ kinh doanh như thuế môn bài, thuế khoán.

+ Nếu có sử dụng hóa đơn phải làm thông báo hủy hóa đơn, cắt góc hóa đơn, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Lưu ý: mã số thuế bị khóa ở đây là mã số thuế cá nhân của chủ hộ kinh doanh. Tuy nhiên mã số thuế này chỉ khóa trong hoạt động hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh vẫn có thể sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ thuế cá nhân của mình.

Trả giấy phép hộ kinh doanh khi hộ kinh doanh cá thể giải thể

Sau khi đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế bên cơ quan thuế và nhận được văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế , hộ kinh sẽ thực hiện thủ tục trả giấy phép hộ kinh doanh ở Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện.

Hồ sơ cần nộp gồm:

+ Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh ( phụ lục III-25 ban hành kèm theo Thông tư20/2015/TT-BKHĐT  hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp).

+ Giấy phép hộ kinh doanh ( bản gốc).

+ Công văn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Sau khi nhận được hồ sơ trong thời gian 3 ngày làm việc Ủy ban nhân dân quận, huyện sẽ trả văn bản xác nhận hộ kinh doanh đã trả giấy phép kinh doanh. Đến đây là thủ tục giải thể hộ kinh doanh đã hoàn tất.

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (hộ kinh doanh cá thể giải thể) (Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)

Phụ lục III-5

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………….

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………. 

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: …….. 

Do: ……………  cấp ngày: …………. /………. /………..

Địa điểm kinh doanh: ………………………………………. 

Điện thoại: ……………  Fax: …………………………………. 

Email: …………… . Website: ………………………………….

Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày ………… /……… / …………

Hộ kinh doanh cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– …………………
– …………………
– …………………

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi họ tên)

cá thể giải
cá thể giải

Mẫu hợp đồng dịch vụ giải thể hộ kinh doanh cá thể (hộ kinh doanh cá thể giải thể)

Công ty Luật Trần và Liên Danh cung cấp mẫu hợp đồng dịch vụ giải thể hộ kinh doanh cá thể để Quý khách hàng tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIẢI THỂ HỘ KINH DOANH

SỐ: …../20…./MKLAW- ………/GT

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIẢI THỂ HỘ KINH DOANH (sau đây gọi là “Hợp đồng”) này được lập ngày … tháng ….. năm 2013, tại Hà Nội giữa các bên sau đây:

BÊN A:

Địa chỉ:

Đại diện:

SChức vụ:

BÊN B: CÔNG TY LUẬT

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:                                 Website:

Người đại diện:                  Chức vụ:

Trên cơ sở kết quả đàm phán, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với những điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

Bên B đồng ý cung cấp cho Bên A dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục giải thể hộ kinh doanh có nội dung chi tiết nêu tại Điều 2 và với Phí tư vấn nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Điều 2. Phạm vi tư vấn, Phương thức tư vấn và Thời hạn tư vấn:

Phạm vi tư vấn:

Phạm vi tư vấn gồm các công việc sau đây:

– Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc cho Bên A trước khi giải thể hộ kinh doanh.

– Soạn thảo hồ sơ và thay mặt Bên A tiến hành thủ tục xin giải thể hộ kinh doanh tại cơ quan đăng chức năng;

– Tư vấn cho Bên A về thủ tục quyết toán thuế khi tiến hành giải thể;

Thời hạn tư vấn:

– Thời hạn soạn bộ hồ sơ để giải thể hộ kinh doanh: trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng tư vấn pháp luật đã ký giữa Bên B và Bên A có hiệu lực và Bên A đã cung cấp đủ thông tin và tài liệu theo yêu cầu của Bên B.

– Thời hạn để công ty được cấp Giấy chứng không nợ đọng thuế: trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được nộp đủ và hợp lệ tại cơ quan chức năng.

– Thời hạn để hộ kinh doanh được cấp thông báo giải thể hộ kinh doanh: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

Điều 3. Phí tư vấn và Phương thức thanh toán

Phí tư vấn: Phí tư vấn cho các công việc nêu tại các Điều 2 được tính trọn gói là …..000.000VNĐ (bằng chữ: ………… ngàn đồng), chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng được thanh toán làm 2 lần.

Lần 1: Thanh toán ………………..000.000 VNĐ (Bằng chữ: …………triệu đồng chẵn) ngay khi ký hợp đồng.

Lần 2: Số còn lại được thanh toán sau khi sau khi hoàn thành hợp đồng.

Phí tư vấn nêu trên không bao gồm: Phí, lệ phí nhà nước và các khoản nợ thuế, phạt thuế của Bên A.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Ngoài các quyền và nghĩa vụ thuộc về từng bên được quy định tại các Điều khoản khác của Hợp đồng này, mỗi bên còn có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này, cụ thể như sau:

Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

– Cung cấp cho Bên B đầy đủ các thông tin và tài liệu kèm theo theo hướng dẫn của Bên B. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và nội dung của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Bên B.

– Thanh toán cho Bên B phí tư vấn đầy đủ, đúng thời hạn, đúng phương thức mà hai bên thống nhất tại Điều 3 của Hợp đồng.

– Phối hợp kịp thời với Bên B trong việc tiến hành thủ tục.

– Yêu cầu Bên B thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.

Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

– Thực hiện đúng và đủ các nội dung tư vấn đã cam kết tại Điều 2 của Hợp đồng này.

– Được nhận thanh toán đủ và đúng thời hạn từ Bên A Phí tư vấn.

– Bàn giao cho Bên A Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh với điều kiện Bên A tuân thủ quy định về việc thanh toán Phí tư vấn và phối hợp kịp thời với Bên B trong tiến hành các thủ tục bắt buộc phải có sự hiện diện của người đại diện theo pháp luật của Bên A theo quy định của pháp luật.

– Báo trước cho người đại diện của Bên A có mặt tại cơ quan chức năng để tiến hành thủ tục mà pháp luật yêu cầu.

– Yêu cầu Bên A thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Bên A theo quy định tại Hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành (02) hai bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ (01) hai bản gốc.

Để khẳng định những cam kết nêu trên, người đại diện hợp pháp của từng bên tự nguyện ký tên và đóng dấu dưới đây tại ngày nêu ở phần đầu của Hợp đồng này:

ĐẠI DIỆN BÊN A 

ĐẠI DIỆN BÊN B

Dịch vụ giải thể hộ kinh doanh tại Luật Trần và Liên Danh

Công ty Luật Trần và Liên Danh chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn giải thể hộ kinh doanh, giải thể doanh nghiệp và thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh công ty của tất cả các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Đồng thời cũng cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói như thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên, doanh nghiệp tư nhân và cả thành lập hộ kinh doanh cá thể.

Trong trường hợp các bạn muốn đăng ký giải thể hộ kinh doanh mà chưa biết hồ sơ, thủ tục thực hiện như thế nào? Và thắc mắc chưa biết thành lập hộ kinh doanh cá thể ở đâu? Hãy đến với Luật Trần và Liên Danh chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho các bạn và cam kết mang lại dịch vụ tốt và chất lượng nhất.

Trên đây là bài viết tư vấn về hộ kinh doanh cá thể giải thể của Luật Trần và Liên Danh. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139