Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 2 thành viên

thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 2 thành viên

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật. Và công ty TNHH hai thành viên trở lên cũng không phải ngoại lệ. Vậy thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 2 thành viên được thực hiện như thế nào? Khi công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật thì phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, vậy thủ tục thay đổi được tiến hành như thế nào?

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

Khái niệm Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Điều 46 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là gì:

Theo Điều 46 Luật doanh nghiệp 2020, giống như các loại hình doanh nghiệp khác, Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên không vượt quá năm mươi. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 46. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Qua quy định trên ta có thể hiểu như sau:

– Về chủ sở hữu: công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lâp với tối thiểu 2 thành viên và tối đa là 50 thành viên; thành viên trong công ty có thể là tổ chức, cũng có thể là tổ chức, cũng có thể là cá nhân. Đây là dấu hiệu phân biệt loại hình công ty này với các loại hình doanh nghiệp khác. Sự liên kết giữa các thành viên trong công ty thông qua cơ chế góp vốn cho phép công ty đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu kinh doanh ở quy mô lớn hoặc vừa phải; nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, sự hùn hạp là phương thức phân tán rủi ro hiểu quả cho các nhà đầu tư trong sản xuất, kinh doanh. 

Mặc dù bản chất đây là công ty đối vốn nhưng trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên vẫn tồn tại một số đặc điểm của công ty đối nhân, điều này được thể hiện ở chỗ số lượng thành viên được pháp luật giới hạn, các thành viên thường có mối quan hệ bạn bè thân thiết hoặc giữa những người thân trong gia đình. Từ đây có thể thấy được đây là tổ chức kinh doanh không quá cồng kềnh nhưng cũng không phải là lỏng lẻo.

– Về trách nhiệm: Khi công ty TNHH 2 thành viên trở lên bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản mà tài sản của công ty còn lại không đủ để thanh toán cho các chủ nợ thì thành viên của công ty không phải mất thêm tài sản của mình ngoài số vốn đã góp vào công ty để thanh toán cho chủ nợ. Điều này thể hiện cụ thể tại khoản 4 điều 47 Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau:

 Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

Ở đây ta phải hiểu: Trách nhiệm hữu hạn là cơ chế bảo vệ rất tốt cho nhà đầu tư, giúp họ có thể tự tin sản xuất, kinh doanh, kể cả trong những lĩnh vực có mức độ rủi ro cao, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi những khách hàng, chủ nợ của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên phải thận trọng, điều tra kỹ càng về công ty trước khi quyết định giao dịch.

– Về tư cách pháp lý: Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Pháp luật đặt ra chế định pháp nhân vì cần thiết phải có sự tách biệt giữa công ty tồn tại độc lập, liên tục mà không phụ thuộc vào việc người thành lập ra nó bị chết, mất tích, hạn chế. mất năng lực hành vi dân sự hay bị tuyên bố phá sản.

– Về khả năng huy đông vốn: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần. Vốn điều lệ của công ty không phân chia. Vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty. Dù không được phát hành cổ phần và bán cổ phiếu để huy động vốn, nhưng công ty có thể sử dụng những công cụ khác như vậy, phát hành trái phiếu để đáp ứng nhu cầu vốn trong hoạt động kinh doanh. Về mặt này, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có lợi thế hơn so với doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh là không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 2 thành viên
thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 2 thành viên

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty TNHH hai thành viên là gì?

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty TNHH hai thành viên có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, điều lệ công ty quy định cụ thể chức danh, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể là thành viên của công ty hoặc là cá nhân không phải là thành viên của công ty. Trong quá trình hoạt động sẽ có nhiều nguyên nhân dẫn đến thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty TNHH hai thành viên, khi thực hiện thay đổi này công ty phải thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên là việc thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều kiện thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên

Doanh nghiệp có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên khi có đủ các điều kiện sau:

Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật

Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Có đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia

Doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc

Người đại diện theo pháp luật cho công ty TNHH hai thành viên

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên có trách nhiệm sau:

Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp

Hồ sơ Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì khi công ty TNHH có thay đổi người đại diện pháp luật thì cần chuẩn bị các thủ tục sau đây:

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Quyết định bằng văn bản kèm với bản sao biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi người đại diện công ty.

Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện công ty TNHH 2 thành viên theo pháp luật:

Với các cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Thẻ căn cước công dân/ CMND hoặc Hộ chiếu.

Với các cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu.

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Tờ khai thông tin của người nộp hồ sơ.

Văn bản ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trước khi nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp cần chuẩn bị đủ các thành phần hồ sơ sau:

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH Hai thành viên.

Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác

Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ (Nếu người đại diện pháp luật không trực tiếp đi nộp)

Lưu ý:

Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng thành viên. Trong trường hợp Chủ tịch hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở nên tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy phép kinh doanh mới công nhận người đại diện pháp luật mới của doanh nghiệp trong vòng 3 ngày làm việc kể từ nộp hồ sơ hợp lệ.

Sau khi được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi theo các bước sau: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Bước 2: Gửi thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm: tên, mã số doanh nghiệp; thông tin của người đại diện theo pháp luật mới.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 2 thành viên. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác hãy liên hệ ngay với Công ty luật uy tín Luật Trần và Liên Danh để được tư vấn tận tình và nhanh chóng nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139