Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh

Người đại diện theo pháp luật giữ vai trò vô cùng quan trọng trong các hoạt động của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp hoạt động bình thường không thể thiếu người đại diện dù chỉ trong thời gian ngắn. Nếu không có người đại diện thì mọi hoạt động của công ty sẽ bị tạm ngưng lại.

Do đó khi có thay đổi người đại diện doanh nghiệp không chỉ phải thận trọng trong lựa chọn nhân sự mà còn phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về thủ tục thay đổi. Bài viết dưới đây Luật Trần và Liên Danh sẽ hướng dẫn chi tiết về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh nhanh chóng và đúng pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật công ty tnhh là gì?

Người đại diện theo pháp luật công ty tnhh là người do pháp luật hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Để đại diện cho một cá nhân hay tổ chức nào đó thực hiện (xác lập) các giao dịch hay hành vi dân sự, hành chính…như ký hợp đồng, đại diện làm việc với các cơ quan nhà nước, tham dự phiên tòa…

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp; thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án; các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Tuy nhiên dù là 1 thành viên hay 2 thành viên trở lên. Khi cóthay đổi người đại diện theo pháp luật, doan nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty theo đúng quy định của pháp luật. 

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Khi nghiên cứu về tổ chức quản lý công ty, một vấn đề rất quan trọng là phải làm rõ người đại diện theo pháp luật cùa công ty. Đây không phải là một định chế riêng trong hệ thống quản lý của công ty mà nó nằm trong cơ cấu tổ chức của công ty như đã giới thiệu ở trên.

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần trong trường hợp chỉ có một người đại diện thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty (do Điều lệ công ty quy định). Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nói chung và công ty nói riêng là cá nhân đại diện cho doanh ngiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Toà án, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Luật Doanh nghiệp quy định công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, vấn đề có nhiều người đại diện theo pháp luật, một mặt tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều hành doanh nghiệp, mặt khác cũng có thể xảy ra những rủi do pháp lý cho doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp quy định trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật, như sau:

– Thực hiện các quyền, nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

– Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

– Thông báo đầy đủ, kịp thời, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ nói trên.

Pháp luật quy định doanh nghiệp bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Quy định này nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp luôn có người đại diện cư trú tại Việt Nam để điều hành, quản lý doanh nghiệp, thực hiện trách nhiệm của một người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã được luật định điều 12, Luật Doanh nghiệp năm 2020. cụ thể:

Điều 12. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền…

Mô hình quản lý được luật doanh nghiệp đưa ra để các công ty cổ phần lựa chọn. Mỗi mô hình đều có những ưu điểm và những hạn chế nhất định và không có mô hình quản trị nào hoàn hảo cho tất cả các công ty và theo quy định, khi có sự thay đổi thì doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh
thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm các tài liệu, giấy tờ sau:

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH

Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật, Doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật với Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan có thẩm quyền

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bước tiếp theo doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tới phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, nơi doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp. 

Bước 2: Tiếp nhận và thụ lý giải quyết

Cán bộ có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ sẽ xem xét hồ sơ và có thể xảy ra một trong hai trường hợp:

Nếu hồ sơ đầy đủ: trao giấy biên nhận và giấy hẹn nhận kết quả

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ: yêu cầu sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Khi hồ sơ đã đầy đủ và đảm bảo các quy định pháp luật; hoặc hồ sơ đã được sửa đổi, bổ sung trong thời hạn yêu cầu. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ.

Một công ty có thể có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể rằng:

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan

Dựa vào quy định này có thể thấy được rằng pháp luật tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được tự quyết định số lượng người đại diện theo pháp luật cho mình trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong các trường hợp, khi có quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp đều phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp

Tất cả người đại diện theo pháp luật có chịu trách nhiệm liên đới khi một người gây thiệt hại cho doanh nghiệp không?

Cũng tại khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 thì trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật không quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật đều có đủ thẩm quyền đại diện cho doanh nghiệp trước bên thứ ba.

Như vậy, nếu có một người đại diện gây thiệt hại cho doanh nghiệp thì những người khác cũng chịu trách nhiệm liên đới nếu thuộc trường hợp trên.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác hãy liên hệ ngay với Công ty luật uy tín Luật Trần và Liên Danh để được tư vấn tận tình và nhanh chóng nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139