Thay đổi ngành nghề kinh doanh

thay đổi ngành nghề kinh doanh

Hiện nay trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi ngành nghề đăng ký kinh doanh nữa. Tất cả ngành nghề được liệt kê chi tiết trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, nếu có bất kỳ sự thay đổi ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh quy định của pháp luật.

 Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh;
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký kinh doanh.

Lưu ý khi thay đổi ngành nghề kinh doanh

Lưu ý chung khi thay đổi ngành nghề kinh doanh:

 • Theo quy định tại khoản 1 điều 7 luật doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp được tự do kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm;
 • Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;
 • Doanh nghiệp cần hiểu rõ ngành nghề được thay đổi bổ sung có thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện không và điều kiện kinh doanh ra sao;
 • Doanh nghiệp phải thực hiện mã hóa ngành nghề kinh doanh muốn thay đổi bổ sung đó về ngành nghề kinh doanh cấp 4 quy định tại hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam;
 • Đối với một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định: Khi thay đổi bổ sung ngành nghề doanh nghiệp cần điểu chỉnh vốn để đáp ứng điều kiện về vốn;
 • Đối với việc thay đổi bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện: Cần phải xin “giấy phép con”, như Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh trước khi bắt đầu kinh doanh ngành nghề đó.
 • Đối với ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp không có nhu cầu hoạt động kinh doanh hoặc đã được sửa đổi, xóa bỏ theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam: Doanh nghiệp cần xóa bỏ hoặc sửa đổi ngành nghề theo quy định hiện hành;
 • Đối với ngành nghề kinh doanh đòi hỏi đáp ứng chứng chỉ hành nghề hoặc bằng cấp chuyên môn: Doanh nghiệp phải đảm bảo trong quá trình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề (Trường hợp không là thành viên công ty nộp kèm Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm chức danh tương ứng).

Khi áp mã ngành kinh tế Việt Nam trong hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý:

 • Đối với ngành nghề được quy định trong mã ngành kinh tế Việt Nam (tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg): Khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp phải áp mã ngành cấp 4;
 • Đối với mã ngành thực hiện theo pháp luật chuyên ngành: Doanh nghiệp cần trích dẫn ngành nghề theo văn bản pháp luật chuyên ngành và sau đó tìm mã tương ứng để áp vào mã ngành cấp 4:
 • Đối với những ngành, nghề kinh doanh cũ chưa được áp mã theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg: Doanh nghiệp cần thực hiện sửa đổi theo hướng rút ngành nghề sau đó bổ sung ngành nghề theo mã ngành tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg (hoặc sửa đổi phần chi tiết ngành nghề theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg).

Các trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh

Dưới đây là các trường hợp doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh, bao gồm:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Đây là trường hợp doanh nghiệp muốn kinh doanh thêm các ngành nghề nhiều hơn ngành nghề đã thông báo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp;

Sửa đỏi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

Đối với một số ngành nghề kinh doanh chưa rõ ràng, thường có chữ “khác” hoặc “chưa được phân vào đâu” khi ghi mã ngành sẽ phải có chi tiết theo ngành nghề cấp 5. Nếu chưa ghi rõ thì sẽ phải bổ sung chi tiết ngành nghề.

Rút ngành nghề kinh doanh:

Trong một số trường hợp, nếu doanh nghiệp đăng ký nhiều ngành nghề, nhưng không có hoạt động hoặc chưa đủ điều kiện hoạt động hoặc có nguy cơ sẽ bị các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành kiểm tra hoặc gây ảnh hướng tới hoạt động kinh doanh chung của doanh nghiệp thì doanh nghiệp làm thủ tục rút bớt ngành, nghề kinh doanh trên hệ thống

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm 6 bước cơ bản như sau:

Bước 1: Kiểm tra ngành nghề kinh doanh của công ty trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký kinh doanh;

Bước 2: Xác định ngành, nghề kinh doanh cần thêm, bổ sung hoặc bớt và phân mã ngành theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg hướng dẫn tra và ghi mã ngành kinh doanh;

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định;

Bước 4: Nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh, nơi doanh nghiệp có trụ sở chính;

Bước 5: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp;

Bước 6: Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh.

LƯU Ý: Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thì trước khi làm thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh phải làm thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư về “mục tiêu hoạt động của dự án” để có thể thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm các giấy tờ sau đây:

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

thay đổi ngành nghề kinh doanh
thay đổi ngành nghề kinh doanh

Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo các giấy tờ: Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao hợp lệ); Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Bản sao hợp lệ);

Giấy ủy quyền cho Luật Trần và Liên Danh thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Trường hợp cá nhân được ủy quyền: Bản sao hợp lệ CMND, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người được ủy quyền;

LƯU Ý: Đối với ngành nghề bổ sung đòi hỏi vốn pháp định hoặc chứng chỉ ngành nghề:

Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định: Doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định cho lĩnh vực đăng ký ngành nghề.

Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ chứng chỉ hành nghề đối với từng vị trí công việc.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp đăng ký các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hồ sơ cần có thêm các tài liệu khác chứng minh doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh đó theo quy định của pháp luật.

Xử phạt hành chính nếu không đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh

Theo quy định của pháp luật (Nghị định 50/2016/NĐ-CP), khi bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo với cơ quan quản lý kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi. Nếu vi phạm quy định này thì doanh nghiệm sẽ bị phạt hành chính, cụ thể như sau:

 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh quá thời hạn quy định quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh quá thời hạn quy định quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả: Doanh nghiệp buộc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo trình tự và thủ tục đã nêu ở trên.

Dịch vụ tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh của Luật Trần Và Liên Danh

Tư vấn qua tổng đài:

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Trần và Liên Danh làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối tổng đài:

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn, khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của tổng đài Luật Trần và Liên Danh:

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Trần và Liên Danh như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 01h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành.

Hướng dẫn tư vấn luật tổng đài:

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi qua Hotline của chúng tôi để nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư trên tất cả các lĩnh vực.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Trần và Liên Danh sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email:

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Trần và Liên Danh bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải.

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng:

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Trần và Liên Danh trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn:

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu:

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Trần và Liên Danh mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Trần và Liên Danh sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi: (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Trần và Liên Danh cam kết bảo mật thông tin của khách hàng:

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Trần và Liên Danh sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Trần và Liên Danh cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Như vậy, trên đây là toàn bộ thông tin và nội dung tư vấn pháp luật của Luật Trần và Liên Danh liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Hotline: 0969 078 234 để được giải đáp nhanh chóng, chu đáo và miễn phí!

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139