Luật bảo hiểm

luật bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của người lao động trong cả nhà nước và lao động tại các công ty.

Đây là các khoản bù đắp một phần lương mà người lao động bị mất khi gặp các rủi ro khi thực hiện nhiệm vụ trong mối quan hệ lao động.

Để phù hợp với sự phát triển của đất nước thì luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2022 đã có những thay đổi.

Tăng hàng loạt trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động

Theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như các quy định tại Điều 17. Do đó, kể từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở của người lao động sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng / tháng.

Khi đó, hàng loạt quyền lợi bảo hiểm xã hội sẽ được tăng lên tương ứng:

Trợ cấp thai sản: tăng từ 2,78 triệu đồng/tháng lên 2,98 triệu đồng/tháng (tức là gấp 02 lần mức lương cơ sở quy định tại Điều 38 Luật BHXH năm 2014).

Mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: tăng từ 417.000 đồng một ngày lên 447.000 đồng một ngày (tức là 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở quy định tại Điều 29 và Điều 41 Luật BHXH năm 2014).

Trợ cấp mai táng phí: tăng từ 13,9 triệu đồng lên 14,9 triệu đồng (tức là gấp 10 lần mức lương cơ sở hàng tháng quy định tại Điều 66 Luật BHXH năm 2014).

Điều 68. Mức trợ cấp tuất hằng tháng

Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này.

Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này chết. Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của con tính từ tháng con được sinh.

Thay đổi tiền lương tối thiểu và tiền lương tối đa tính đóng BHXH bắt buộc

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2022 cũng đã có những mức thay đổi về tiền lương đóng vào bảo hiểm xã hội, để đảm bảo công bằng cũng như quyền lợi của người lao động.

Thay đổi về tiền lương tối thiểu đóng BHXH 

Theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường và cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng của người lao động được bảo hiểm. Học nghề và dạy nghề.

Bắt đầu từ năm 2019, mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 157/2018/NĐ-CP.

Căn cứ vào đó, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu cũng phải tăng tương ứng.

Thay đổi về tiền lương tối đa đóng BHXH cho người lao động

Theo quy định tại Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2022, tiền lương đóng BHXH là tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Nếu mức lương gấp 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, theo Nghị quyết số 70/2018/QH14, bắt đầu từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở của người lao động sẽ được tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, từ đó, mức lương tối đa để người lao động đóng BHXH bắt buộc là 29.800.000 đồng/tháng thay cho mức 27.800.000 đồng trước đây.

​Điều chỉnh lương hưu với lao động nữ nghỉ hưu giai đoạn 2018 – 2022

Năm 2019 cũng là thời điểm Nghị định số 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ được áp dụng.

Theo Nghị định, lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 đến năm 2022, có thời gian đóng BHXH từ 20 năm đến 29 năm 6 tháng thì sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thay đổi về điều kiện hưởng lương hưu với đối tượng BHXH bắt buộc

Theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2022, điều kiện hưởng lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được điều chỉnh đối với từng nhóm đối tượng, cụ thể như sau:

Tập thể người lao động, công chức, viên chức

Nhóm đối tượng này có đủ 20 năm tham gia BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu trong các trường hợp sau:

Trong điều kiện lao động bình thường: nam đủ 60 tuổi + 3 tháng, nữ đủ 55 tuổi + 4 tháng.

Làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đủ 15 năm: nam trên 55 tuổi + 3 tháng, nữ trên 50 tuổi + 4 tháng.

Người đã làm việc trong mỏ than từ 15 năm trở lên: nam trên 50 tuổi + 3 tháng, nữ trên 45 tuổi + 4 tháng.

Người nhiễm HIV do tai nạn lao động khi thực hiện công việc được chỉ định

Nhóm quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan

Theo nhóm đối tượng này, nếu có đủ 20 năm đóng BHXH thì được hưởng lương hưu cố định và đáp ứng các điều kiện sau:

Trong điều kiện lao động bình thường: Nam trên 55 tuổi + 3 tháng, nữ trên 50 tuổi + 4 tháng, nhưng “Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam”, “Luật Công an nhân dân”, “Luật Mật mã”, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng và luật viên chức.

Trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đủ 15 năm: nam trên 50 tuổi + 3 tháng, nữ trên 50 tuổi + 4 tháng.

Người bị nhiễm HIV do rủi ro, tai nạn nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được chỉ định.

Nhóm lao động là cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã

Nhóm đối tượng này tham gia Luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2022 nếu khi nghỉ việc có tối thiểu 15 – 20 năm đóng BHXH, nam đủ 60 tuổi + 3 tháng, nữ đủ 55 tuổi + 4 tháng thì sẽ được hưởng lương hưu.

Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu với đối tượng suy giảm khả năng lao động

Căn cứ theo Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2022, điều kiện hưởng lương hưu với những nhóm đối tượng bị suy giảm khả năng lao động như sau:

Nhóm người lao động, cán bộ công chức, viên chức

Trường hợp bị suy giảm khả năng lao động thì điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được hưởng lương hưu là có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và có đủ các điều kiện sau đây:

Nam đủ 55 tuổi + 3 tháng, nữ đủ 50 tuổi 4 tháng, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

Nam đủ 50 tuổi + 3 tháng, nữ 45 tuổi + 4 tháng, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên 81%.

Làm việc trong môi trường lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có đủ 15 năm bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Nhóm quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan 

Những người này khi nghỉ việc có đủ thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu đối với người tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội

Từ ngày 1/1/221 trở đi, nếu có đủ các điều kiện sau đây thì đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu:

Nam trên 60 tuổi + 3 tháng, nữ trên 55 tuổi + 4 tháng.

Đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên.

Dịch vụ tư vấn luật bảo hiểm của Luật Trần Và Liên Danh

Tư vấn qua tổng đài:

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Trần và Liên Danh làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối tổng đài:

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn, khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

luật bảo hiểm
luật bảo hiểm

Thời gian làm việc của tổng đài Luật Trần và Liên Danh:

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Trần và Liên Danh như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 01h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành.

Hướng dẫn tư vấn luật tổng đài:

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi qua Hotline của chúng tôi để nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư trên tất cả các lĩnh vực.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Trần và Liên Danh sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email:

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Trần và Liên Danh bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải.

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng:

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Trần và Liên Danh trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn:

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu:

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Trần và Liên Danh mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Trần và Liên Danh sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi: (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Trần và Liên Danh cam kết bảo mật thông tin của khách hàng:

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Trần và Liên Danh sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Trần và Liên Danh cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật UY TÍN, NHANH CHÓNG, CHUYÊN NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ, vui lòng liên hệ với Luật Trần và Liên Danh!

Như vậy, trên đây là toàn bộ thông tin và nội dung tư vấn pháp luật của Luật Trần và Liên Danh liên quan đến luật bảo hiểm. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Hotline: 0969 078 234 để được giải đáp nhanh chóng, chu đáo và miễn phí!

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139