Công bố tiêu chuẩn cơ sở

công bố tiêu chuẩn cơ sở

Sản phẩm thực phẩm là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) và theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Luật Chất lượng Sản phẩm, hàng hóa. Theo đó, loại sản phẩm này phải được quản lý chất lượng trên cơ sở Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và được công bố tiêu chuẩn cơ sở.

Bài viết dưới đây, Luật Trần và Liên Danh sẽ hướng dẫn các quy định về công bố tiêu chuẩn cơ sở.

Tiêu chuẩn cơ sở là gì?

Căn cứ khoản 3.7 Điều 3 Thông tư 21/2007/BKHCN quy định:

Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác công bố để áp dụng trong các hoạt động của tổ chức đó.

Bản công bố tiêu chuẩn cơ sở là gì?

Là loại tài liệu dạng giấy được in ra từ bản word, về việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

Công bố tiêu chuẩn cơ sở như thế nào?

Là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

Hệ số quá tải sự cố của máy biến áp sản xuất theo tiêu chuẩn iec là:

Máy biến áp lực: Là loại máy tĩnh tại có hai, hoặc nhiều cuộn dây, bằng cách cảm ứng điện từ, biến đổi một hệ điện áp và dòng xoay chiều thành một hệ điện áp và dòng khác, thông thường có giá trị khác, nhưng có cùng tần số, để truyền tải công suất điện. (IEV 721-01-01 đã sửa đổi).

IEC (International Electrotechnical Commission) – Tiêu chuẩn IEC tiếng việt có nghĩa là Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế. IEC là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn quốc tế cho kỹ thuật điện;

Bộ khoa học Công nghệ đã ban hành một số tiêu chuẩn TCVN tuân thủ tiêu chuẩn IEC để chuyển dịch thành Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).

Hiện nay, các tiêu chuẩn điện kỹ thuật của Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn IEC tiếng việt gồm có:

– Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà: TCVN 7447:2004 (IEC 60364-1:2001).

– Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống quá dòng: TCVN 7447-4-43:2004 (IEC 60364-4-41:2001).

– Dây trần sợi tròn xoắn thành các lớp đồng tâm: TCVN 6483:1999 (tương ứng với IEC 61089 hoặc IEC 1089).

– Phương pháp thử với vật liệu cách điện và vỏ bọc: TCVN 6614:2000 (tương ứng với IEC 60811 hoặc IEC 811).

Yêu cầu và căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Yêu cầu đối với tiêu chuẩn cơ sở:

Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành.

Tiêu chuẩn cơ sở cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở:

Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở.

Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở.

Loại và phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Loại tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở có thể gồm các loại sau:

– Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật;

– Tiêu chuẩn phương pháp thử, phương pháp đo và hiệu chuẩn;

– Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo quản;

– Tiêu chuẩn quá trình;

– Tiêu chuẩn dịch vụ;

– Tiêu chuẩn môi trường.

Tùy theo loại hình, quy mô hoạt động, mục đích, yêu cầu quản lý nội bộ, các cơ sở có thể vận dụng cách thức phân loại trên hoặc bổ sung loại tiêu chuẩn mới để quy định về phân loại tiêu chuẩn một cách thích hợp cho cơ sở mình.

Phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng theo những phương thức cơ bản sau:

– Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở;

– Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm;

– Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành.

công bố tiêu chuẩn cơ sở
công bố tiêu chuẩn cơ sở

Trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở

Tuỳ theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở, trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở (sau đây viết tắt là TCCS) có thể bao gồm những bước như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS;

Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;

Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;

Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;

Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;

Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;

Bước 8: Công bố TCCS;

Bước 9: In ấn TCCS.

Công bố TCCS:

Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố TCCS Hồ sơ dự thảo TCCS được lưu trữ tại cơ sở.

Thể hiện nội dung và trình bày tiêu chuẩn cơ sở

Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở được thể hiện như sau:

– Số hiệu và năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở được phân cách bằng dấu hai chấm (:)và được đặt sau ký hiệu TCCSv;

– Chữ viết tắt tên cơ sở công bố (ban hành) tiêu chuẩn cơ sở được đặt sau năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở và được phân cách bằng dấu gạch chéo.

Ví dụ: TCCS 27:2006/XXX là ký hiệu của tiêu chuẩn cơ sở có số hiệu là 27, do công ty có tên giao dịch viết tắt là XXX xây dựng và công bố năm 2006.

Nội dung tiêu chuẩn cơ sở cần có các phần sau:

– Mục lục;

– Phần thông tin mở đầu;

– Phần cơ bản (phần khái quát, phần kỹ thuật);

– Phần thông tin bổ sung.

Khuôn khổ, mẫu trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn cơ sở có thể tham khảo TCVN 1-2 về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia. 3.3.3. Tiêu chuẩn cơ sở cần phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, dễ đọc, không sai lỗi, không gây nhầm lẫn và hiểu thành nhiều nghĩa.

Tiêu chuẩn cơ sở có thể đóng rời từng tiêu chuẩn hoặc thành từng tập tiêu chuẩn theo chủ đề hoặc đối tượng tiêu chuẩn.

Các trang của TCCS cần được đánh số và có thể được in dưới dạng tờ rời để thuận tiện cho việc bổ sung, huỷ bỏ hoặc thay thế nội dung. Tiêu chuẩn cơ sở có thể có tờ bìa hoặc không có tờ bìa.

Căn cứ hướng dẫn chung này, các cơ sở tổ chức xây dựng các quy trình, hướng dẫn cụ thể về xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở phù hợp với điều kiện, quy mô của cơ sở.

Lịch ích của việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

– Uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng được nâng cao.

– Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào.

– Giảm thiểu mức sử dụng năng lượng.

– Nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ.

– Hiệu quả sử dụng nhân lực cao hơn, nâng cao năng lực của các thành viên trong tổ chức, doanh nghiệp.

– Giảm thiểu tổn thất kinh tế khi có rủi ro và hoặc tai nạn xảy ra.

– Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận, gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường với bằng chứng được thừa nhận về sự phù hợp với một tiêu chuẩn đã được chấp nhận ở cấp độ quốc gia, khu vực hay quốc tế.

– Được sự đảm bảo của bên thứ ba, vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại, tạo cơ hội cho quảng cáo, quảng bá sản phẩm.

– Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia và có cơ hội để vượt qua rào cản kỹ thuật của nhiều thị trường trên thế giới với các thoả thuận thừa nhận song phương và đa phương;

– Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, tạo được niềm tin cho người tiêu dùng và cộng đồng.

– Giúp hoạt động bán hàng, tìm kiếm khách hàng thuận lợi hơn.

– Chất lượng công việc ổn định hơn, giải phóng cho lãnh đạo khỏi các công việc sự vụ, điều hành nội bộ thuận tiện hơn.

– Hoạt động của doanh nghiệp ít bị biến động khi thay đổi nhân sự.

– Cải thiện môi trường làm việc: Sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp nơi làm việc.   

Dịch vụ công bố tiêu chuẩn cơ sở tại Luật Trần và Liên Danh

Khách hàng làm hồ sơ Công bố tiêu chuẩn cơ sở tại Luật Trần và Liên Danh, quý khách sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Luật Trần và Liên Danh tư vấn hành lang pháp lý cho khách hàng trước khi Công bố TCCS như:

Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn Công bố, tư vấn các thủ tục khác liên quan đến Công bố tiêu chuẩn cơ sở;

Quý khách sẽ được kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;

Luật Trần và Liên Danh sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc. Việc này dựa trên thông tin quý khách hàng cung cấp;

Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Công bố tiêu chuẩn cơ sở, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ công bố tiêu chuẩn cơ sở. Chúng tôi sẽ tiến hành soạn Hồ sơ Công bố tiêu chuẩn cơ sở cho khách hàng theo đúng lịch trình, thời gian, chi phí như đã cam kết;

Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan;

Chúng tôi đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký Công bố tiêu chuẩn cơ sở cho cơ quan Nhà nước và có trách nhiệm giải trình khi được yêu cầu;

Khi có kết quả của việc công bố, Luật Trần và Liên Danh đại diện cho khách hàng nhận kết quả là Bản Công bố TCCS.

Bạn còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn MIỄN PHÍ về thủ tục công bố thực phẩm, công bố chất lượng sản phẩm hay công bố mỹ phẩm. Luật Trần và Liên Danh nhận công bố cho tất cả các sản phẩm lưu hành trên toàn quốc.

Quý bạn đọc nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại của chúng tôi để được giải đáp tốt nhất.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139