Thông báo giải thể doanh nghiệp

tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp mới nhất năm 2021 theo Luật doanh nghiệp năm 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo giải thể công ty (Phụ lục II-22).

thông báo giải thể công ty

Nội dung mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp mới nhất năm 2021

Phụ lục II-22

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

 TÊN DOANH NGHIỆP

 
   

 

 

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp gửi Nghị quyết/Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 208 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Nghị quyết/Quyết định giải thể số: ……… ngày …. /…. /……       

Lý do giải thể: …………………………………………………………………………….

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải Nghị quyết/Quyết định giải thể và Biên bản họp (nếu có), phương án giải quyết nợ (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp. Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi họ tên)[1]

 

[1] Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp mới nhất được thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh

Công văn giải thể doanh nghiệp là một trong những tài liệu bắt buộc trong bộ hồ sơ giải thể mà doanh nghiệp cần gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể doanh nghiệp. Đây chính là cơ sở để Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc xử lý các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. 

Một số lưu ý khi soạn thảo thông báo về việc giải thể doanh nghiệp:

  • Cơ quan nhận thông báo này là Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  • Về lý do giải thể, doanh nghiệp ghi rõ lý do giải thể, ví dụ: Do không huy động được vốn, tài chính để hoạt động, hiện tại Công ty không còn đủ điều kiện và khả năng để duy trì và tiếp tục hoạt động kinh doanh…
  • Đối với nội dung thông báo giải thể, doanh nghiệp cần lưu ý xác định rõ thông báo về việc giải thể sẽ được gửi trong giai đoạn nào, bởi mục đích và nội dung thông báo ở mỗi giai đoạn là khác nhau, cụ thể:
  • Trong giai đoạn công bố giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp sẽ gửi thông báo về tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh công bố và cập nhật tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể và các phương án giải quyết nợ (nếu có) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có thể tiếp cận được thông tin giải thể của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.
  • Trong giai đoạn nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp lên Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi đáp ứng đủ tất cả các điều kiện giải thể (bao gồm việc thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, …), doanh nghiệp sẽ nộp các hồ sơ giải thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 để hoàn tất các thủ tục giải thể, đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng giải thể doanh nghiệp.
  • Về các giấy tờ gửi kèm thông báo
  • Trong giai đoạn công bố giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi kèm thông báo các tài liệu sau: (1) Biên bản họp; (2) Quyết định giải thể; (3) Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).
  • Trong giai đoạn nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp lên Cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn tất các thủ tục giải thể, doanh nghiệp gửi kèm theo thông báo các tài liệu sau: (1) Báo cáo thanh lý tài sản; (2) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; (3) Danh sách người lao động; (4) Con dấu hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu của Công an; (5) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; (7) Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có); (8) Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

Trên đây là Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp mới nhất, là một trong những tài liệu nằm trong bộ hồ sơ giải thể mà doanh nghiệp bắt buộc phải hoàn thiện khi làm thủ tục giải thể tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ Luật sư Trần để được tư vấn thủ tục hành chính và luật Doanh nghiệp.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139