Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính

mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính

Uỷ quyền tham gia tố tụng hành chính là một trong những hoạt động thường gặp trong quá trình tố tụng. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo sự thoả thuận của các bên. Sau đây, Luật Trần và Liên Danh cung cấp mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính đối với hoạt động của luật sư, người đại diện hợp pháp hoặc đại diện theo ủy quyền của đương sự tham gia giải quyết các vụ án tại tòa án nhân dân các cấp, cụ thể như sau:

Quy định của pháp luật về uỷ quyền trong tố tụng hành chính 

Điều 60 Luật tố tụng hành chính quy định về người đại diện như sau:

1. Người đại diện trong tố tụng hành chính bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền.

2. Người đại diện theo pháp luật trong tố tụng hành chính có thể là một trong những người sau đây, trừ trường hợp người đó bị hạn chế quyền đại diện theo quy định của pháp luật:

a) Cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

b) Người giám hộ đối với người được giám hộ;

c) Người được Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

d) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức do được bổ nhiệm hoặc bầu theo quy định của pháp luật;

đ) Những người khác theo quy định của pháp luật.

3. Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được đương sự hoặc người đại diện theo pháp luật của đương sự ủy quyền bằng văn bản.

Trường hợp hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia tố tụng hành chính thì các thành viên có thể ủy quyền cho một thành viên hoặc người khác làm đại diện tham gia tố tụng hành chính.

Trường hợp người bị kiện là cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì người bị kiện chỉ được ủy quyền cho cấp phó của mình đại diện. Người được ủy quyền phải tham gia vào quá trình giải quyết toàn bộ vụ án, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người bị kiện theo quy định của Luật này.

4. Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính chấm dứt việc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Người đại diện theo pháp luật trong tố tụng hành chính thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính của đương sự mà mình là đại diện.

Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính của người ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Chủ thể không được làm người đại diện theo uỷ quyền tham gia tố tụng hành chính

Khoản 6,7 Điều 60 Luật tố tụng hành chính quy định những chủ thể không được làm người đại diện:

6. Những người sau đây không được làm người đại diện:

a) Nếu họ là đương sự trong cùng một vụ án với người được đại diện mà quyền và lợi ích hợp pháp của họ đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện;

b) Nếu họ đang là người đại diện trong tố tụng hành chính cho một đương sự khác mà quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đó đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện trong cùng một vụ án.

7. Cán bộ, công chức trong các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Thanh tra, Thi hành án; công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan trong ngành Công an không được làm người đại diện trong tố tụng hành chính, trừ trường hợp họ tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện cho cơ quan của họ hoặc với tư cách là người đại diện theo pháp luật.

Các đối tượng nêu trên theo quy định của pháp luật đều không được tham gia uỷ quyền trong các vụ án hành chính, tố tụng hành chính.

Giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính cần có những nội dung chính nào?

Một mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính thường bao gồm các nội dung chính sau:

(1)  Thông tin các bên liên quan

– Thông tin cá nhân của Bên ủy quyền như: Tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, quốc tịch…

– Thông tin của Bên được ủy quyền như: Tên tổ chức, địa chỉ, mã số thuế, số diện thoại, thông tin người đại diện,…

(2)  Thời gian hiệu lực của giấy ủy quyền

Trong giấy ủy quyền bạn cần ghi rõ thời gian hiệu lực của giấy ủy quyền để người được ủy quyền căn cứ vào đó đến làm việc cho phù hợp, tránh việc giấy ủy quyền được sử dụng lại nhiều lần không đúng mục đích.

(3)  Nội dung ủy quyền

Nội dung công việc của người được ủy quyền nhận trách nhiệm cần ghi rõ ràng, chi tiết để người được ủy quyền và cả người hợp tác hỗ trợ tại cơ sở có thể nắm được một cách minh bạch và cụ thể.

Một số mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính

Mẫu số 1: Đối với tổ chức: mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính đối với tổ chức

Luật Trần và Liên Danh giới thiệu tới quý đọc giả mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính đối với bên ủy quyền là tổ chức như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

– Tên Cá nhân/Tổ chức:……………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu thường trú: ………………………………

……………………………………………………………………………………

– Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân:……………do………………cấp ngày…………

– Điện thoại…………………………..Fax:…………………………………………

 – Đại diện theo  pháp luật: Ông/Bà:…………………… Chức vụ:………..

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):

– Tên tổ chức:………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………

– Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………………..

– Chức danh:…………………………………………………………………………

NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong giai đoạn (xét xử sơ thẩm/ phúc thẩm/ thi hành án) của vụ án ……………………………………….

THỜI HẠN UỶ QUYỀN:

Thời hạn uỷ quyền là …………. . kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này.

UỶ QUYỀN LẠI:

Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một cá nhân thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà Bên A đã uỷ quyền cho Bên B.

……….., ngày …….. tháng …….. năm ………..

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

BÊN UỶ QUYỀN

mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính
mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính

Mẫu số 2: Đối với cá nhân: mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính đối với cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

– Tên Cá nhân/Tổ chức:……………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu thường trú: ………………………………

………………………………………………………………………

– Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân:……………do………………cấp ngày…………

– Điện thoại…………………………..Fax:…………………………………………

 – Đại diện theo  pháp luật: Ông/Bà:…………………… Chức vụ:………..

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):

– Tên Cá nhân/Tổ chức:……………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu thường trú: ………………………………

………………………………………………………………………

– Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân:……………do………………cấp ngày…………

– Điện thoại…………………………..

NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong giai đoạn (xét xử sơ thẩm/ phúc thẩm/ thi hành án) của vụ án ……………………………………….

THỜI HẠN UỶ QUYỀN:

Thời hạn uỷ quyền là …………. . kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này.

UỶ QUYỀN LẠI:

Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một cá nhân thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà Bên A đã uỷ quyền cho Bên B.

……….., ngày …….. tháng …….. năm ………..

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

BÊN UỶ QUYỀN

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ĐỐI VỚI CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN LÀ CÁ NHÂN

Mẫu số 3: Đối với cá nhân: mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính đối với cá nhân:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-O0O———–

GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG 

Kính gửi:      UBND XÃ (PHƯỜNG)………………………………….

                      TOÀ ÁN NHÂN DÂN …………………………………….

Tôi là: ……………………………….. Sinh ngày: ……………………..

CMND số:………………………….. Ngày cấp:………………………. Nơi cấp:…………………………

Nơi đăng ký HKTT:…………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………….

Hiện tôi là nguyên đơn (Bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) trong vụ kiện dân sự về …………………….giữa ……………………………và ……………………

(Theo Giấy triệu tập số: …………………của Tòa án nhân dân …………..ngày…… tháng…….. năm……..).

Vì lý do……………………………………………………………………………………………………………………….

vì vậy tôi làm đơn này với mục đích là ủy quyền toàn bộ việc giải quyết tranh chấp cho:

Ông (Bà):………………………………. Sinh ngày: ………………………….

CMND số:………………………….. Ngày cấp:………………………. Nơi cấp:…………………………

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………….

Kể từ khi ký giấy ủy quyền này, ông (bà)…………………………………………….được toàn quyền thay mặt tôi để tham gia giải quyết vụ kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tôi cam kết sẽ không có bất cứ thắc mắc hay khiếu kiện gì nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

 

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

………..,ngày …….tháng ………năm ………….

Người ủy quyền

(Kývà ghi rõ họ tên)

 Mẫu số 4: mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

– Tên Cá nhân/Tổ chức:……………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu thường trú: ………………………………

………………………………………………………………………

– Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân:……………do………………cấp ngày…………

– Điện thoại…………………………..Fax:…………………………………………

– Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà:…………………… Chức vụ:………..

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):

– Công ty Luật TNHH Trần và Liên Danh

– Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 402, số 25, khu A Nam Thành Công, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

– Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn Bình – Giám đốc Công ty.

NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong giai đoạn (xét xử sơ thẩm/ phúc thẩm/ thi hành án) của vụ án ……………………………………….

THỜI HẠN UỶ QUYỀN:

Thời hạn uỷ quyền là …………. . kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này.

UỶ QUYỀN LẠI:

Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một cá nhân thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà Bên A đã uỷ quyền cho Bên B.

……….., ngày …….. tháng …….. năm ………..

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

BÊN UỶ QUYỀN

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ĐỐI VỚI CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN LÀ CÁ NHÂN

Trên đây là một số mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính Luật Trần và Liên Danh gửi quý khách hàng tham khảo. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phân tích một số quy định của pháp luật liên quan tới đại diện ủy quyền, từ đó cũng cấp thêm tới quý bạn đọc một số vấn đề mới để quý bạn đọc hiểu thêm về đại diện ủy quyền theo quy định của pháp luật. Nếu có bất kỳ thắc gì về vấn đề này hoặc cần giúp đỡ, quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139