Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty tnhh

quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty tnhh

Theo quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 thì loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn gồm có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trong đó để tổ chức, điều hành và quản lý doanh nghiệp không thể thiếu được chức danh Giám đốc công ty, qua bài viết dưới đây Luật Trần và Liên Danh giải đáp về mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty tnhh như sau:

Đặc điểm của công ty TNHH là gì ?

Theo pháp luật Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn có các đặc điểm sau:

1) Công ty là pháp nhân có tài sản độc lập, chịu trách nhiệm trước các khoản nợ trong phạm vi tài sản của mình (trách nhiệm hữu hạn);

2) Thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân với số lượng không vượt quá 50;

3) Thành viên chỉ chịu trách nhiệm trước công ty trong phạm vì phần vốn cam kết góp vào công ty;

4) Công ty không được phát hành cổ phiếu trong suốt quá trình hoạt động.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai loại: Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên và công ty trách nhiệm hữu hạn có một thành viên. Do công ty trách nhiệm hữu hạn thường có ít thành viên nên việc thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động tương đối đơn giản. Bởi vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn rất thích hợp để kinh doanh ở quy mô vừa và nhỏ.

Đặc trưng của Công ty TNHH là gì ?

Công ty TNHH có những đặc trưng cơ bản:

– Công ty TNHH là một pháp nhân độc lập, tư cách pháp lý này quyết định chế độ trách nhiệm của công ty.

– Thành viên công ty không nhiều và thường là những người quen biết nhau, thông thường pháp luật các quốc gia đều quy định số lượng thành viên tối đa. Pháp luật Việt Nam quy định công ty TNHH toi đa không quá năm mươi thành viên,

– Vốn điều lệ chia thành từng phần, mỗi thành viên có thể góp nhiều, ít khác nhau và bắt buộc phải góp đủ khi công ty thành lập, trong điều lệ công ty phải ghi rõ vốn ban đầu. Nếu khi thành lập công ty mà các thành viên chưa góp đủ phần vốn góp thì công ty bị coi là vô hiệu. Công ty phải bảo toàn vốn ban đầu. Nguyên tắc này thể hiện rõ ữong quá trình góp vốn, sử dụng vốn và phân chia lợi nhuận.

Phần vốn góp không thể hiện dưới hình thức cổ phiếu và rất khó chuyển nhượng ra bên ngoài.

– Trong quá trình hoạt động, không được phép công khai huy động vốn trong công chúng (không được phát hành cổ phiếu).

– Về tổ chức, điều hành ở công ty TNHH đon giản hơn so với Công ty cổ phần; về mặt pháp lý công ty TNHH thường ít chịu sự ràng buộc pháp lý hon so với Công ty cổ phần.

Có thể nói, công ty TNHH là mô hình lý tưởng để kinh doanh ở quy mô vừa và nhỏ.

Luật pháp các nước còn thừa nhận công ty TNHH một chủ. Công ty TNHH một chủ là hệ quả pháp lý đặc biệt của quá trình phát triển pháp luật về công ty. Các công ty đối vốn vẫn có khả năng tồn tại và phát triển khi toàn bộ tài sản của công ty chuyển vào một thành viên duy nhất và trở thành công ty TNHH một chủ sở hữu. Như vậy, nếu theo định nghĩa truyền thống về công ty thì công ty một chủ không phải là công ty thực sự, bởi lẽ về bản chất nó chính là doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm hữu hạn. vấn đề là tại sao pháp luật các nước lại thừa nhận loại công ty này (Đức, Anh, Hoa Kỳ).

Một số nước như: Tây Ban Nha, Italia, các nước Nam Mỹ thì lại không cho phép thành lập công ty TNHH một chủ vì cho rằng bản chất của nó là doanh nghiệp cá thể. Trong hệ thống kinh tế thị trường, chế độ TNHH tạo điều kiện cho các nhà kinh doanh hạn chế được rủi ro bằng cách chia sẻ trách nhiệm cho nhiều người, làm cho các nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư vào bất kì lĩnh vực kinh tế nào có lợi cho xã hội. Trường hợp ngược lại, nếu phải chịu trách nhiệm vô hạn, họ không dám đâu tư vào những khu vực có khả năng rủi ro lớn và như vậy sẽ không có lợi cho xã hội.

Trong thực tế, có công ty TNHH có nhiều thành viên, trong quá trình hoạt động các thành viên chuyển nhượng vốn cho nhau và cuối cùng chỉ còn một thành viên, công ty vẫn hoạt động có hiệu quả, đóng thuế cho Nhà nước, sử dụng nhiều lao động và thành viên đó không muốn kết nạp thêm thành viên mới. Trong trường hợp này lẽ nào lại bắt họ phải giải thể công ty hoặc buộc họ phải chuyển thành doanh nghiệp tư nhân, trong khi đó họ vẫn muốn giữ tên công ty và thương hiệu công ty đã được khẳng định uy tín trên thị trường. Hơn nữa, trong thực tế đã tồn tại công ty TNHH một thành viên, đó chính là các doanh nghiệp nhà nước.

Quyết định bổ nhiệm giám đốc công TNHH 1 thành viên                                   

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỐ: …../QĐ-BN 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                                                        Hà Nội, ngày … tháng…. năm …..

QUYẾT ĐỊNH

BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 – Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020.

– Căn cứ vào vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ X 

 – Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty

  – Căn cứ vào năng lực chuyên môn và phẩm chất của bà Bùi Thị N.

 QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Bổ nhiệm bà : Bùi Thị N

– Quốc tịch: Việt Nam 

– Sinh ngày: …………………..

–  CMTND/CCCD/ Hộ chiếu: …… do công an …… Cấp ngày: ………

– Thường trú tại :………………………

– Chỗ ở hiện tại : ……………………… 

– Giữ chức vụ: Giám đốc công ty TNHH dịch vụ 1 thành viên

 Điều 2: Quyền của Giám đốc.

Giám đốc công ty có các quyền sau đây:

 – Giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty.

– Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ 1 thành viên X.

– Điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức thực hiện kinh doanh và phương án đầu tư của công ty.

– Ban hành quy chế quản lý trong công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

 – Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty.

 – Quyết định về tuyển dụng lao động, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao và các quyền lợi khác cho tất cả lao động trong công ty.

  – Ký kết hợp đồng nhân danh công ty (hợp đồng ủy quyền, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác , hợp đồng mua bán….).

  – Đưa ra các phương án cơ cấu  tổ chức, tổ chức lại công ty.Quyết định phương án huy động vốn, dự án đầu tư, xây dưng, mua bán tài sản của công ty.

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty, Hợp đồng lao động ( trong trường hợp Giám đốc đi thuê về ký với Chủ sở hữu công ty).

Điều 3: Nghĩa vụ của Giám đốc.

Giám đốc có các nghĩa vụ được giao:

– Chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu công ty và trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

 – Thực hiện các công việc và nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích cho công ty.

 – Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

 – không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

 Điều 4: Bà Bùi Thị N và những người liên quan chịu nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐÃ NHẬN 

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

 – Như Điều 1

 

– Lưu VP 

 

quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty tnhh
quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty tnhh

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên                    

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 2 THÀNH VIÊN Y 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỐ : …../QĐ-BN

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                                    Hà Nội, ngày…..tháng….năm…

                                                                                   

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 – Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020.

 – Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH dịch vụ 2 thành viên Y.

–  Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty.-  Căn cứ vào năng lực chuyên môn và phẩm chất bà Bùi Thị Ngọc Ánh.

                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Bùi Thị N

 – Quốc tịch : Việt Nam, Dân tộc :………… 

 – Sinh ngày :……………

 –  CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu: ……. do Công an ….. cấp ngày ………

 – Thường trú tại: …………………………..

 – Chỗ ở hiện tại:  …………………………….

 – Giữ chức vụ: Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ 2 thành viên Y.

 Điều 2: Quyền của Giám đốc.

Giám đốc công ty có các quyền sau đây:

– Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

–  Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên của công ty TNHH dịch vụ 2 thành viên Y.

– Điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức thực hiện kinh doanh và phương án đầu tư công ty

– Ban hành quy chế quản lý trong công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định.

– Nhân danh công ty ký hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng kinh tế và các loại hợp đồng khác theo Điều lệ công ty quy định.

– Đưa ra ý kiến và phương án về tuyển dụng lao động, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao và các quyền lợi khác cho tất cả lao động trong công ty.

– Đưa ra ý kiến về cơ cấu tổ chức, tổ chức lại công ty.Quyết định phương án huy động vốn, dự án đầu tư, xây dựng, mua bán tài sản của công ty.

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp động lao động ( trong trường hợp Giám đốc đi thuê đi thuê về ký với chủ sở hữu công ty).

 Điều 3: Nghĩa vụ của Giám đốc.

Giám đốc có nghĩa vụ sau đây:   

– Thực hiện đầy đủ các công việc và nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất.

 – Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

 – Trung thành với lợi ích doanh nghiệp, khi công ty có thiệt hại về tài sản, lợi ích bị xâm phạm thì phải kịp thời đưa ra phương án tốt nhất để bảo vệ quyền, lợi ích  cho doanh nghiệp.

– Không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

– Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

 Điều 4:  Bùi Thị N và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

 TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

     – Như Điều 1

CHỦ TỊCH 

– Lưu VP

………………….

Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Giám đốc công ty TNHH là gi?

Để tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc công ty như sau:

– Không thuộc đối tượng quy định khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

+ Là cán bộ, công chức, viên chức.

+ Làm việc cho cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệo, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam.

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp cụ trong doanh nghiệp nhà nước.

+ Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khăn khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, tổ chức không có tư cách pháp nhân.

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. Một số trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Phòng chống tham nhũng.

+ Tổ chức là pháp nhân thương mai cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật hình sự.

– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác Điều lệ công ty quy định.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của công ty Luật Trần và Liên Danh về quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty tnhh. Nếu bạn đọc còn vướng mắc về nội dung tư vấn trên của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ Hotline để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234