HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY

thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế

Việc thành lập doanh nghiệp đang là một trong những thứ được xem là “xu thế” của nước ta hiện nay. Khi hiện nay Chính phủ khuyến khích việc khởi nghiệp trong toàn quốc.

Chính sự thúc đẩy của Chính phủ tạo ra một động lực to lớn cho xã hội để tạo ra một làn sóng thành lập công ty của những người muốn khởi nghiệp. Để thành lập công ty bạn phải trải qua nhiều trình tự thủ tục khác nhau.

Và nộp hồ sơ thành lập công ty là bước đầu tiên và bắt buộc bạn phải nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Một câu hỏi đặt ra ngay lúc này là hồ sơ thành lập công ty là gì và những tài liệu, những văn bản gì sẽ có trong hồ sơ thành lập công ty? Hãy cùng Công ty Luật TNHH Trần và Liên danh tìm hiểu hồ sơ thành lập này theo quy định của pháp luật qua bài viết này nhé!

Căn cứ pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2020;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT  của Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Công ty là gì? Và hồ sơ thành lập công ty là gì?

Công ty được hiểu là sự liên kết của hai hay nhiều người (cá nhân hay pháp nhân) bằng một sự kiện pháp lí trong đó các bên thoả thuận với nhau sử dụng tài sản hay khả năng của họ nhằm tiến hành các hoạt động để đạt mục tiêu chung

Hồ sơ thành lập công ty là các tài liệu, các văn bản được pháp luật quy định để yêu cầu Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho người yêu cầu đăng ký doanh nghiệp.

hồ sơ thành lập công ty
Thành phần hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty sau khi được soạn thảo sẽ gửi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Tỉnh và cụ thể là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư. Vậy hồ sơ thành lập công ty gồm những gì? Có phải các loại hình công ty hồ sơ thành lập đều giống nhau không?

Không phải công ty nào cũng có hồ sơ đề nghị thành lập giống nhau. Tuỳ vào mỗi loại hình công ty sẽ có các hồ sơ thành lập khác nhau.

Hồ sơ đăng ký đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần

Căn cứ theo quy định của pháp luật thì hồ sơ đăng ký đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ gồm có các tài liệu sau đây:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như: Đối với công dân Việt Nam là thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

Đối với công dân nước ngoài là hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của người đại diện theo ủy quyền với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý là Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý.

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Hồ sơ đăng ký đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi.

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định của pháp luật thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sẽ có những văn bản sau:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Bên cạnh đó, cần phải có các bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân là các giấy tờ sau:

Đối với công dân Việt Nam thì đó là thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

Đối với người nước ngoài là hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ đăng ký đối với công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Thành phần hồ sơ thành lập công ty cổ phần về cơ bản cũng giống như công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên đó là các văn bản, tài liệu có trong hồ sơ như sau:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Danh sách thành viên danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ đăng ký đối với công ty hợp danh

Công ty hợp danh được hiểu là công ty phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh sẽ gồm có các văn bản sau:

Điều lệ công ty.

Danh sách thành viên hợp danh.

Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Trên đây là quy định của pháp luật về hồ sơ thành lập công ty. Mặc dù đây là giai đoạn đầu cũng là giai đoạn bắt buộc nhưng nếu hồ sơ thành lập công ty của bạn không hợp lệ Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ không cấp Giấy đăng ký thành lập kinh doanh.

Để đảm bảo cho việc hồ sơ đăng ký thành lập công ty của quý khách được đảm bảo và đúng theo quy định của pháp luật chúng tôi Công ty Luật TNHH Trần và liên danh xin giới thiệu dịch vụ về doanh nghiệp của công ty.

Dịch vụ của công ty chúng tôi về doanh nghiệp sẽ trực tiếp tư vấn cho quý khách hàng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thủ tục, điều kiện thành lập doanh nghiệp các chi phí liên quan đến thành lập doanh nghiệp tại các tỉnh thành trên cả nước.

Bên cạnh đó chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ pháp lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với những thông tin mà doanh nghiệp đã cung cấp liên quan đến thủ tục thành lập doanh nghiệp và các chi phí kèm theo việc thành lập doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Trần và liên danh sẽ là đại diện theo sự ủy quyền của quý khách thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chúng tôi sẽ theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản khiếu nại tố cáo cho quý khách khi cơ quan có thẩm quyền không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Khi được sự tin tưởng của quý khách hàng chúng tôi sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện quy trình thành lập doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi, cam kết sẽ tư vấn các quy định liên quan đến hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các chi phí thành lập doanh nghiệp một cách đầy đủ nhất và đúng theo các quy định của pháp luật một cách nhanh chóng

Qua đó giúp Quý khách hiểu rõ hơn về quy định pháp lý liên quan đến các nội dung mà quý khách muốn tìm hiểu và thắc mắc.

Với đội ngũ nhân viên với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn cũng như giải quyết các vấn đề về thành lập doanh nghiệp cũng như các vấn đề liên quan. Chúng tôi sẽ đáp ứng giải đáp cũng như giải quyết các vấn đề pháp lý mà quý khách gặp phải khi thành lập doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139