Giải thể công ty TNHH

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thủ tục giải thể công ty TNHH như thế nào ? Điều kiện giải thể và các bước giải thể trên thực tế và theo quy định pháp luật. 

Luật Trần xin tư vấn cho khách hàng những nội dung liên quan đến thủ tục giải thể công ty qua bài viết sau đây.

Điều kiện giải thể công ty TNHH

Công ty trách nhiệm hữu hạn được thực hiện thủ tục giải thể nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Công ty chỉ bị giải thể nếu thuộc một trong các trường hợp sau

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

– Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

thủ tục giải thể công ty tnhh

Công ty bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

Rất nhiều chủ doanh nghiệp nghĩ rằng, việc giải thể là việc “trốn”, “giải thoát” các khoản nợ của doanh nghiệp. Đây là suy nghĩ sai lầm. Công ty muốn giải thể thì phải hoàn thành tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản.

Công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài

Muốn làm thủ tục giải thể, công ty phải giải quyết hết các tranh chấp tại Toà án, hoặc cơ quan trọng tài thương mại. Đây cũng là điều kiện bắt buộc.

Hồ sơ giải thể công ty TNHH

Hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm giấy tờ sau:

 Thông báo về giải thể doanh nghiệp

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có)

– Con dấu doanh nghiệp và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có)

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục giải thể công ty TNHH

Ngoài thủ tục giải thể công ty chung mà các doanh nghiệp khác phải thực hiện. Thủ tục giải thể công ty TNHH có một số điểm sau.

Thủ tục giải thể tự nguyện

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty.

Quyết định giải thể công ty phải có các nội dung chủ yếu sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Lý do giải thể;

– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

– Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bước 2: Nếu công ty có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đó.

Bước 3: Công ty gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Kèm theo thông báo phải có quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, về việc giải thể công ty.

Bước 4: Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 5: Nộp hồ sơ giải thể công ty

Người đại diện theo pháp luật của công ty gửi hồ sơ giải thể cho Phòng đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty.

Bước 6: Cập nhật tình trạng pháp lý của công ty giải thể

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc công ty đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của công ty trong Cơ sở dữ liu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của công ty.

Thủ tục giải thể công ty đối với công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh, phải thông báo tình trạng công ty đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực thi hành.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, công ty phải triệu tập họp để quyết định giải thể.

Bước 3: Công ty thực hiện thanh toán các khoản nợ và thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của công ty gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty.

Cá nhân người quản lý công ty có liên quan phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do việc không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định pháp luật về việc giải thể công ty này.

Trên đây là thủ tục giải thể công ty TNHH. Nếu Quý khách muốn giải thể công ty nhanh chóng, hãy liên hệ với Luật Trần để được tư vấn miễn phí. 

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139