Giải thể công ty TNHH một thành viên

công ty tnhh có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ sở hữu công ty khi tiến hành thủ tục giải thể về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ không bị hạn chế quyền tự do kinh doanh (cấm kinh doanh trong một thời hạn nhất định), vẫn có thể thành lập một pháp nhân khác và tự do hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam không cấm.

Về hậu quả pháp lý khi tiến hành thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Chấm dứt và xóa bỏ hoàn toàn về tư cách pháp lý cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Sau đây, Luật Trần xin được hỗ trợ tư vấn các điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành làm giải thể công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và các loại hình doanh nghiệp theo quy định chung:

giải thể công ty tnhh 1 tv

Điều kiện tiến hành thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Căn cứ theo luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp chỉ được tiến hành thực hiện thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (có thể tự nguyện hoặc bắt buộc từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền) khi đảm bảo đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hay Trọng tài. Cũng theo luật Doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp không bảo đảm việc thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, thì không được phép chấm dứt hoạt động theo hình thức giải thể doanh nghiệp, mà phải thực hiện theo thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Một số vấn đề phát sinh thường gặp khi công ty tiến hành thủ tục giải thể là: Công ty dự kiến sẽ thanh toán hết nợ, nên tiến hành thủ tục giải thể, nhưng sau khi tiến hành thanh lý, phân chia tài sản, thì mới thấy không đủ khả năng thanh toán hết nợ. Để tránh tình trạng phải chuyển từ thủ tục giải thể sang phá sản, trong trường hợp này cũng như trường hợp khác, trong trường hợp công ty không thanh toán đủ các khoản nợ, công ty hay các doanh nghiệp nên thỏa thuận với các chủ nợ có văn bản chấp nhận để được tiến hành giải thể doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục để tiến hành thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chính như sau: Tên, địa chỉ, trụ sở chính của công ty; lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua theo luật định, quyết định giải thể và biên bản họp phải gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi phương án giải quyết nợ đến các chủ nơ, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kèm theo quyết định giải thể. Thông báo phải có tên, địa chỉ của các chủ nợ; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của các chủ nợ (luật Doanh nghiệp 2020).

Hồ sơ làm thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hồ sơ giải thể công ty gồm các văn bản sau: Thông báo về giải thể doanh nghiệp; báo cáo thanh lý tài sản; danh sách các chủ nợ và số nợ đã thanh toán, bao gồm cả thanh toán hết các khoản nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi có quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có); con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (đối với các doanh nghiệp, công ty đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận mẫu dấu); giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thanh lý tài sản khi tiến hành thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản công ty, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác

Thanh toán nợ và phân chia tài sản

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự như sau: Nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết: Nợ thuế, khác khoản nợ khác ( luật Doanh nghiệp 2020).

Riêng đối với các khoản nợ công ty đang bị cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu hoặc được bản đảm bằng các biện pháp cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh, đặt cọc, ký cược, ký quỹ hợp pháp thì sẽ được ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ nói trên theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể công ty, phần giá trị tài sản còn lại sẽ được chia cho các chủ sỡ hữu doanh nghiệp theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần (căn cứ theo luật doanh nghiệp 2020)

Kết thúc việc giải thể của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, công ty gửi đề nghị giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, công ty.

Sau thời hạn 180 ngày tính từ thời điểm nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến phản đối của các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bằng văn bản thì việc giải thể được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (căn cứ theo luật Doanh nghiệp 2020).

Hiện tại Luật Trần và Liên Danh đang triển khai dịch vụ thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và các loại hình doanh nghiệp khác với thời gian nhanh gọn, linh động với chi phí ưu đãi thấp nhất thị trường, thực hiện tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận: Hà Tây, Hòa Binh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh …

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139