Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Trang thông tin điện tử tổng hợp được biết đến như là nơi mà doanh nghiệp được phép lấy nguyên văn các thông tin từ những trang báo hoặc trang web khác có trích nguồn cung cấp theo thỏa thuận giữa hai bên nhưng không được tự ý sản xuất các thông tin đưa lên website và không được đăng tải ý kiến nhận xét, bình luận của độc giả về nội dung tin, bài được trích dẫn.

Vậy khi doanh nghiệp muốn được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp thì cần làm như thế nào? Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được thiết lập ra sao? Hãy cùng Luật Trần và Liên Danh hiểu về nội dung này chi tiết trong bài viết dưới đây:

Cơ sở pháp lý

Nghị định 27/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là mẫu văn bản của cá nhân tổ chức sử dụng để đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải nêu rõ những nội dung thông tin của cơ quan, nội dung của đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp,….

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp để làm gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp thể hiện mong muốn của cá nhân, tổ chức gửi đến cơ quan có thẩm quyền được nhà nước trao quyền để đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, và đây cũng là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét về việc có nên cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho cá nhân, tổ chức đó hay không.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Nghị định 27/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC,

DOANH NGHIỆP

——-

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…, ngày …tháng ….năm….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN

ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Kính gửi: ….

Tên cơ quan chủ quản (nếu có): …

Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: …

Mục đích thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: …

Nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp; các chuyên Mục, loại hình thông tin:

Đối tượng phục vụ: …

Nguồn tin: …

Phạm vi cung cấp thông tin: …

  1. a) Trên trang thông tin điện tử tại tên miền: …
  2. b) Qua hệ thống phân phối ứng dụng khi cung cấp cho các thiết bị di động: …

Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet: …

Địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam: …

Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung trang thông tin điện tử tổng hợp:

– Họ và tên: …

– Chức danh: …

– Số điện thoại liên lạc (cả cố định và di động): …

Trụ sở: …

Điện thoại: …Fax: …

Email: …

Thời gian đề nghị cấp phép: ……..năm ……tháng.

Cam đoan thực hiện đúng các quy định về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cơ quan chủ quản (nếu có);

….

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC,

DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:

– Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

– Phần kính gửi ghi rõ tên cơ quan đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;

– phần cuối người đứng đầu cơ quan tổ chức, doanh nghiệp ký và ghi rõ họ tên.

Điều kiện cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 2021

Doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được Cấp giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp (Vì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện), doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động kinh doanh trang thông tin điện tử tổng hợp một cách hợp pháp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử chỉ cấp cho các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành và có đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp.

Lưu ý về ngành nghề dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp:

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc dữ liệu đăng ký ngành nghề trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải có mã ngành nghề sau:

Mã ngành 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

Mã ngành 6312: Cổng thông tin (trừ hoạt động báo chí): Thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp.

Trường hợp doanh nghiệp chưa có mã ngành 6311 và mã ngành 6312 thì doanh nghiệp phải bổ sung mã ngành nghề để đủ điều kiện xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Đối với tổ chức phải có có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp trên Trang thông tin điện tử tổng hợp.

Có tổ chức, nhân sự đáp ứng theo quy định sau:

Điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin.

Có ít nhất 01 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 06 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ;

Có bộ phận quản lý nội dung thông tin.

Có ít nhất 01 nhân sự quản lý nội dung thông tin và 01 nhân sự quản lý kỹ thuật.

Đáp ứng quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/ NĐ –CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/ 2013/NĐ – CP ngày 15/03/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Nghị định số 72/2013/NĐ-CP).

Đã đăng ký tên miền trang thông tin điện tử tổng hợp và đáp ứng quy định sau:

Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.

Trang thông tin điện tử tổng hợp sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.

Trang thông tin điện tử tổng hợp của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền.

Tên miền “.vn” phải còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.”

Đáp ứng các Điều kiện về kỹ thuật:

Điều kiện về kỹ thuật

Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật có khả năng đáp ứng các yêu cầu sau:

Trang thông tin điện tử tổng hợp phải Lưu trữ tối thiểu 90 ngàyđối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 nămđối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;

Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;

Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;

Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;

Đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang trang thông tin điện tử tổng hợp do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu.

Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và quản lý thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp

Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;

Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;

Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1 Điều 5 Nghị đinh 72/ 2013/ NĐ – CP Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

Được các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực báo chí chấp thuận cho phép trích dẫn nguồn tin: Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực báo chí là các đơn vị như tòa soạn báo, tạp chí. Việc chấp thuận cho phép trích dẫn nguồn tin phải được thông qua bằng văn bản.

đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Hồ sơ xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Số lượng: 02 bộ hồ sơ (01 bộ nộp nộp cơ quan cấp phép (Sở thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), 01 bộ lưu giữ tại công ty).

Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;

Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc một trong các loại giấy tờ:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định thành lập (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

Lưu ý: Quyết định thành lập phải có chức năng nhiệm vụ phù hợp với lĩnh vực thông tin trao đổi trên trang trang thông tin điện tử tổng hợp;

Đề án hoạt động:

Lưu ý: Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép, bao gồm các nội dung chính:

Mục đích cung cấp thông tin;

Nội dung thông tin, các chuyên Mục dự kiến;

Nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên Mục chính;

Phương án tổ chức nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợp với các quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ Khoản 5 Điều 23 Nghị định 27/2018/ NĐ – CP;

Thông tin địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam;

Quy trình, thủ tục cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Hồ sơ cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới cơ quan có thẩm quyền cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời hạn cấp phép: 10 ngày làm việc hành chính kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thời gian có hiệu lực của cấp phép: Giấy phép được cấp phép tối đa là 10 năm và gia hạn không quá 02 lần; mỗi lần không quá 02 năm.

Lưu ý về chế độ báo cáo sau khi được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Đối tượng nộp báo cáo: Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ mỗi năm một lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung báo cáo định kỳ theo mẫu của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thời hạn báo cáo

Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và trang thông tin điện tử tổng hợp có trách nhiệm gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

Hình thức gửi báo cáo

Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gửi báo cáo qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo địa chỉ sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông (Sở thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư;

Giấy xác nhận đăng ký hoặc hợp đồng mua bán tên miền;

Thông tin về bộ phận quản lý nội dung và bộ phận quản lý kỹ thuật trang thông tin điện tử tổng hợp (trình độ, chứng chỉ đào tạo, thông tin cá nhân….);

Phương án kỹ thuật đảm bảo hoạt động của trang trang thông tin điện tử tổng hợp;

Hợp đồng mua hoặc thuê đặt máy chủ;

Đem trang chủ và các chuyên mục của trang trang thông tin điện tử tổng hợp;

Thông tin liên hệ của doanh nghiệp: số điện thoại, email của doanh nghiệp và người chịu trách nhiệm quản lý.

Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

Với phương châm khách cần – Luật Trần và Liên Danh có chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng một cách tận tình nhất.

Liên hệ theo Hotline chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cho quý khách hàng để quý khách hàng có thể làm đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp một cách dễ dàng nhất.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139