Dịch vụ kiểm toán tại Yên Bái

dịch vụ kiểm toán tại Yên Bái

Nếu nói rằng nền kinh tế thị trường có hiệu quả hơn so với nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung thì kiểm toán độc lập chính là một công cụ quản lý kinh tế, tài chính đắc lực góp phần nâng cao tính hiệu quả đó của nền kinh tế thị trường. Đặc trưng của nền kinh tế thị trường là nhiều thành phần kinh tế, là tự do sản xuất, kinh doanh và cạnh tranh. Cùng tìm hiểu về dịch vụ kiểm toán tại Yên Bái ngay dưới đây.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Luật Trần và Liên danh

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là một trong những dịch vụ cốt lõi chủ đạo của công ty kiểm toán Luật Trần và Liên danh. Các kiểm toán viên độc lập và có năng lực, giàu kinh nghiệm chuyên môn của chúng tôi sẽ giúp Quý doanh nghiệp thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán về các Báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm kiểm tra và báo cáo về mức độ trung thực, chính xác và hợp lý của Báo cáo tài chính với các tiêu chuẩn và chuẩn mực được xác lập.

Luật Trần và Liên danh sở hữu đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản trong và ngoài nước với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực chuyên ngành để đảm bảo cung cấp cho khách hàng dịch vụ kiểm toán chuyên sâu, chất lượng.

Sau nhiều năm hoạt động, Luật Trần và Liên danh  đã cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho nhiều tập đoàn kinh tế Nhà nước với địa bàn hoạt động rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước. Qua hoạt động kiểm toán, Luật Trần và Liên danh  đã giúp khách hàng tuân thủ các chính sách áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước, khắc phục những điểm yếu còn tồn tại, hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp.

Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính theo dịch vụ kiểm toán tại Yên Bái

Đối tượng của Kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm: 

Bảng cân đối kế toán;

Kết quả hoạt động kinh doanh;

Lưu chuyển tiền tệ;

Thuyết minh Báo cáo tài chính.

– Các báo cáo này chứa đựng những thông tin tài chính và thông tin phi tài chính, thông tin định lượng và thông tin không định lượng, phản ánh tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, tình hình và kết quả lưu chuyển tiền tệ và các thông tin cần thiết khác để người sử dụng  báo cáo tài chính có thể phân tích, đánh giá đúng đắn tình hình và kết quả kinh doanh của đơn vị.

– Cơ sở của  báo cáo tài chính là các quy định về Kế toán, gồm cả quy định pháp lý về Kế toán như: Luật Kế toán, Chuẩn mực Kế toán, chế độ kế toán, và quy định về Kế toán tại đơn vị như các quy định về hệ thống tài khoản, hình thức ghi sổ kế toán …

– Ngoài ra, cơ sở của Báo cáo tài chính còn bao gồm cả các quy định pháp lý khác có liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động kinh doanh của đơn vị như những quy định về sản xuất kinh doanh, trao đổi, mua bán sản phẩm, quản lý lao động, vật tư, nghĩa vụ đối với ngân sách,…

Kết quả của cuộc kiểm toán báo cáo tài chính theo dịch vụ kiểm toán tại Yên Bái

Sau khi kết thúc một cuộc kiểm toán, Kiểm toán viên của Luật Trần và Liên danh sẽ lập một Báo cáo kiểm toán gửi cho khách hàng, trong đó nêu rõ ý kiến của kiểm toán viên về mức độ trung thực hợp lý của Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Ngoài ra, kết quả kiểm toán của  báo cáo tài chính được kiểm toán còn có thể gồm cả Thư quản lý nêu lên những tồn tại trong việc thiết lập và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ, trong việc tổ chức công tác Kế toán và lập báo cáo tài chính ở đơn vị đồng thời đề xuất hướng khắc phục để đơn vị nâng cao chất lượng của các Báo cáo tài chính.

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính theo dịch vụ kiểm toán tại Yên Bái

Trong kiểm toán Báo cáo tài chính, để thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán có giá trị để làm căn cứ cho kết luận của kiểm toán viên về tính trung thực và hợp lý của thông tin trên Báo cáo tài chính đồng thời đảm bảo tính hiệu quả, kinh tế, tính hiệu lực của từng cuộc kiểm toán, kiểm toán viên phải xây dựng được quy trình cụ thể cho cuộc kiểm toán đó.

Thông thường, mỗi quy trình kiểm toán được chia thành 3 bước:

Lập kế hoạch kiểm toán,

Thực hiện kiểm toán

Tổng hợp, kết luận và hình thành ý kiến kiểm toán

Lập kế hoạch kiểm toán:

Luật Trần và Liên danh tiến hành lập kế hoạch kiểm toán trong đó mô tả phạm vi dự kiến và cách thức tiến hành công việc kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán phải đầy đủ, chi tiết để làm cơ sở cho chương trình kiểm toán.

Trong bước công việc này, chúng tôi sẽ bắt đầu từ thư mời kiểm toán, kiểm toán viên sẽ tìm hiểu khách hàng với mục đích hình thành hợp đồng hoặc đưa ra được kế hoạch chung. Kiểm toán viên cần thu thập các thông tin cụ thể về khách hàng, tìm hiểu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ … Bên cạnh đó, công ty kiểm toán sẽ bố trí nhân viên kiểm toán có đầy đủ chuyên môn cũng như kinh nghiệm phù hợp, phân công công việc trong nhóm cho việc triển khai thực hiện chương trình đã xây dựng.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiến hành xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn ở cấp độ báo cáo tài chính và cấp độ cơ sở dẫn liệu, thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị, trong đó có kiểm soát nội bộ, từ đó cung cấp cơ sở cho việc thiết kế và thực hiện các biện pháp xử lý đối với rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá.

Thực hiện kiểm toán:

Tham gia chứng kiến kiểm kê: thông thường thời điểm cuối niên độ kế toán, công ty kiểm toán sẽ tham gia chứng kiến công tác kiểm kê của khách hàng bao gồm kiểm kê tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho và các tài sản khác, từ đó làm cơ sở để đánh giá tính hiện hữu và giá trị của tài sản của doanh nghiệp.

Các kiểm toán viên sẽ sử dụng các phương pháp kỹ thuật thích ứng với từng đối tượng cụ thể để thu thập bằng chứng kiểm toán. Thực chất của quá trình này là việc triển khai một cách chủ động và tích cực các kế hoạch, chương trình kiểm toán nhằm đưa ra ý kiến xác thực về tính trung thực và hợp lý của các thông tin trên Báo cáo tài chính dựa vào các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, có giá trị.

Đây là giai đoạn các kiểm toán viên thực hiện các thủ tục kiểm toán được hình thành từ các loại trắc nghiệm, là thủ tục kiểm soát, thủ tục phân tích và thủ tục kiểm tra chi tiết. Thủ tục kiểm toán được hình thành rất đa dạng và căn cứ vào kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng, từ đó đi đến quyết định sử dụng các thủ tục khác nhau. Cụ thể Luật Trần và Liên danh  sẽ tiến hành tập trung vào việc kiểm tra, soát xét các số liệu, chứng từ, hồ sơ và sổ sách có liên quan đến các số liệu trên báo cáo, số liệu tài chính do Quý Công ty lập ra, thu thập các bằng chứng kiểm toán làm căn cứ đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính do Quý Công ty lập, đồng thời cũng đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty được thực hiện đúng quy trình hay không.

dịch vụ kiểm toán tại Yên Bái
dịch vụ kiểm toán tại Yên Bái

Tổng hợp, kết luận và hình thành ý kiến kiểm toán:

Là lúc kiểm toán viên đưa ra kết luận kiểm toán. Các kết luận này nằm trong báo cáo hoặc biên bản kiểm toán. Để đưa ra được những ý kiến chính xác, kiểm toán viên phải tiến hành các công việc cụ thể như: xem xét các khoản nợ ngoài dự kiến, xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ, xem xét tính liên tục trong hoạt động của đơn vị, thu thập thư giải trình của Ban Giám đốc…

Những lĩnh vực tư vấn luật khác của công ty luật chuyên dịch vụ kiểm toán tại Yên Bái

Sau đây là một vài lĩnh vực tư vấn chính:

Tư vấn luật dân sự

+ Tư vấn về các giao dịch dân sự và hợp đồng;

+ Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình;

+ Tư vấn pháp luật đất đai;

+ Tư vấn giao dịch dân sự;

+ Giải quyết tranh chấp về dân sự, khởi kiện vụ án dân sự ra Tòa án…

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp:

+ Tư vấn, tham gia đàn phán và soạn thảo hợp đồng

+ Đăng ký doanh nghiệp

+ Tư vấn pháp luật lao động;

+ Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội;

+ Tư vấn kinh doanh và phân phối và giao dịch thương mại;

+ Tư vấn pháp luật thuế, tài chính, ngân hàng, kế toán;

+ Tư vấn đầu tư

+ Tư vấn pháp luật đấu thầu;

+ Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;

+ Dự án Bất động sản, cơ sở hạ tầng và Xây dựng;

+ Thương mại quốc tế;

+ Rà soát rủi ro pháp lý

+ Tư vấn, thu hồi công nợ cho doanh nghiệp;

+ Tranh tụng tại Tòa án và Trọng tài Thương mại…

Dịch vụ cụ thể cho doanh nghiệp

+ Đại diện thay mặt Khách hàng trước các cơ quan chức năng và các bên liên quan;

+ Trợ giúp Khách hàng đàm phán các giao dịch thương mại;

+ Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến tất cả các lĩnh vực của thương mại tại Việt Nam;

+ Cung cấp các ý kiến tư vấn pháp lý theo các tiêu chuẩn do các tập đoàn tài chính quốc tế đặt ra;

+ Chuẩn bị các hợp đồng và/hoặc văn bản tư vấn pháp luật theo các tiêu chuẩn quốc tế và/hoặc tiêu chuẩn Việt Nam.

Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ bổ trợ liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Những dịch vụ này bao gồm: dịch thuật pháp lý, hỗ trợ thủ tục hành chính trong làm việc với cơ quan nhà nước, xin giấy phép và chấp thuận liên quan đến các vấn đề hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự

+ Tư vấn luật các tội xâm phạm sở hữu;

+ Tư vấn về tội ma túy;

+ Tư vấn về tội giao thông;

+ Các tội xâm phạm trật tự công cộng để bảo vệ quyền lợi;

+ Tư vấn luật các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người;

+ Luật sư tham gia bào chữa vụ án Hình sự tại Tòa án;

+ Luật sư bào chữa vụ án hình sự, bảo vệ cho bị can, bị cáo, người bị hại trong vụ án hình sự.

Tư vấn pháp luật về hành chính

+ Tư vấn khiếu nại hành chính;

+ Tư vấn soạn thảo đơn từ;

+ Tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính;

+ Tư vấn giải quyết tranh chấp hành chính;

+ Tham gia vào tranh tung vụ án Hành chính tại Tòa án tỉnh;

– Tư vấn các lĩnh vực pháp luật khác theo yêu cầu.

Các luật sư của chúng tôi dày dạn kinh nghiệm với các yêu cầu đa dạng và phức tạp của Khách hàng, cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng tối ưu. Ưu thế của chúng tôi là am hiểu sâu sắc các quy định pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam.

Cam kết của Luật Trần và Liên danh về dịch vụ kiểm toán tại Yên Bái

Hoàn thành 100% công việc

Chi phí trọn gói, không phát sinh chi phí khảo sát ban đầu

Bảo vệ kết quả tư vấn

Hỗ trợ cung ứng theo chuỗi dịch vụ: tài chính, thuế, đầu tư, pháp lý,…

Sử dụng nhân sự đầy đủ năng lực, chất lượng

Vai trò thiết thực của dịch vụ kiểm toán tại Yên Bái

Sự chính xác và kịp thời của thông tin là vô cùng quan trọng trong mọi quyết định của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu này thì sự xuất hiện của dịch vụ kiểm toán độc lập đã phần nào giải quyết được nhu cầu cần thiết đối với mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Chính vì thế, dịch vụ kiểm toán độc lập nắm vai trò chủ đạo trong sự phát triển của doanh nghiệp hiện nay.

Trên đây là bài viết tư vấn về dịch vụ kiểm toán tại Yên Bái của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139