Giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ

Giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ

Bố mẹ bao nhiêu tuổi thì được đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh? Có thể đăng ký người phụ thuộc cho cả bố và mẹ được hay không? Giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ? 

Bố mẹ bao nhiêu tuổi thì được giảm trừ gia cảnh?

Căn cứ khoản 3 Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về người phụ thuộc như sau:

Giảm trừ gia cảnh

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

a) Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;

b) Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Chính phủ quy định mức thu nhập, kê khai để xác định người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh.

Theo đó bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động được xem là người phụ thuộc.

Căn cứ Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường như sau:

Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Theo đó, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì tuổi nghỉ hưu năm 2023 đối với nam là từ đủ 60 tuổi 9 tháng. Đối với lao động nữ là từ đủ 56 tuổi.

Như vậy bố, mẹ được xem là người phụ thuộc khi đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau:

– Đã hết tuổi lao động (cụ thể bố từ đủ 60 tuổi 9 tháng, mẹ từ đủ 56 tuổi).

– Không có khả năng lao động.

Khi đó bố, mẹ sẽ được kê khai là người phụ thuộc, đủ điều kiện được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế.

Một người lao động có được đăng người phụ thuộc cho cả bố và mẹ để được giảm trừ gia cảnh không?

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau:

Giảm trừ gia cảnh

c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh

c.1) Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:

c.1.1) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

c.1.2) Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).

c.1.3) Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Theo đó pháp luật chỉ quy định mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế mà không giới hạn tối đa số người phụ thuộc.

Như vậy một người lao động có được đăng người phụ thuộc cho cả bố và mẹ để được giảm trừ gia cảnh. Người phụ thuộc chỉ cần thuộc đối tượng được giảm trừ và thỏa mãn các điều kiện tương ứng theo quy định thì sẽ được giảm trừ gia cảnh.

Phải làm thủ tục cắt giảm trừ gia cảnh cho anh chị em trong trường hợp nào?

Tại điểm d.4.1 khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC có quy định như sau:

Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau:

Giảm trừ gia cảnh

Theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:

d) Người phụ thuộc bao gồm:

d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm:

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

Giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ
giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Như vậy, người nộp thuế phải làm thủ tục cắt giảm trừ gia cảnh cho anh chị em khi anh chị em của người nộp thuế đáp ứng điều kiện sau:

– Anh chị em trong độ tuổi lao động đã khôi phục khả năng lao động và có mức thu nhập bình quân tháng trong năm vượt quá 1 triệu đồng/tháng từ tất cả các nguồn thu nhập.

– Anh chị em ngoài độ tuổi lao động có mức thu nhập bình quân tháng trong năm vượt quá 1 triệu đồng/tháng từ tất cả các nguồn thu nhập.

– Anh chị em đã mất

Anh chị em trong trường hợp này là anh chị em ruột.

Thủ tục cắt giảm trừ gia cảnh cho anh chị em được hiện như thế nào?

Căn cứ quy định tại điểm h.2.1.1.2 khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC được điều chỉnh lại bởi khoản 6 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC, khi tăng hoặc giảm về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan thuế đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Do đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 105/2020/TT-BTC và khoản 10 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC, thủ tục cắt giảm trừ gia cảnh cho anh chị em được hiện như sau:

(1) Trường hợp cá nhân cắt giảm trừ gia cảnh cho anh chị em thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ cắt giảm trừ cho người phụ thuộc. Hồ sơ cắt giảm trừ gia cảnh cho anh chị em bao gồm:

– Văn bản ủy quyền

– Bản sao giấy tờ tùy thân của người phụ thuộc như:

+ Bản sao căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân nếu người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam và từ đủ 14 tuổi trở lên; hoặc

+ Bản sao Hộ chiếu nếu người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài hoặc người có quốc tịch nước ngoài.

Bước 2: Cơ quan chi trả thu nhập cho người nộp thuế tổng hợp và gửi Tờ khai đăng ký thuế theo Mẫu 20-ĐK-TH-TCT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập

Bước 3: Cơ quan thuế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của cơ quan chi trả thu nhập

– Trường hợp hồ sơ bằng giấy nộp trực tiếp tại cơ quan thuế sẽ được tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế, ghi rõ số lượng tài liệu, ngày nhận hồ sơ. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả nếu hồ sơ thuộc diện phải trả kết quả cho người nộp thuế, thời hạn xử lý hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ bằng giấy được gửi bằng đường bưu điện thì được đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ, ghi số văn thư.

Công chức thuế tiến hành kiểm tra hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và yêu cầu giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu nếu hồ sơ không đầy đủ trong thời hạn 2 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế điện tử thì việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

(2) Trường hợp cá nhân trực tiếp cắt giảm trừ gia cảnh cho anh chị em thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Bước 1: Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế. Hồ sơ cắt giảm trừ gia cảnh cho anh chị em bao gồm:

– Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo Mẫu 20-ĐK-TCT

– Bản sao giấy tờ tùy thân của người phụ thuộc như:

+ Bản sao căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân nếu người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam và từ đủ 14 tuổi trở lên; hoặc

+ Bản sao Giấy khai sinh, bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực nếu người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi; hoặc

+ Bản sao Hộ chiếu nếu người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài hoặc người có quốc tịch nước ngoài.

Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của cơ quan chi trả thu nhập

– Trường hợp hồ sơ bằng giấy nộp trực tiếp tại cơ quan thuế sẽ được tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế, ghi rõ số lượng tài liệu, ngày nhận hồ sơ. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả nếu hồ sơ thuộc diện phải trả kết quả cho người nộp thuế, thời hạn xử lý hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ bằng giấy được gửi bằng đường bưu điện thì đươc đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ, ghi số văn thư.

Công chức thuế tiến hành kiểm tra hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và yêu cầu giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu nếu hồ sơ không đầy đủ trong thời hạn hai ngày làm việc từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế điện tử thì việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Trên đây là tất cả thông tin được cung cấp bởi công ty luật Trần và Liên Danh về giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ về các vấn đề pháp lý khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc của quý vị.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139