Bản kiểm điểm đảng viên nghỉ hưu

bản kiểm điểm đảng viên nghỉ hưu

Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí là mẫu bản kiểm điểm được cá nhân là Đảng viên về hưu lập ra để kiểm điểm lại bản thân. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm này nêu rõ ưu khuyết điểm thực hiện chức trách nhiệm vụ của bản thân trong năm vừa qua, phương hướng và biện pháp khắc phục… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu bản kiểm điểm đảng viên nghỉ hưu tại đây.

Bản kiểm điểm đảng viên nghỉ hưu là gì?

Bản kiểm điểm đảng viên nghỉ hưu là mẫu bản kiểm điểm thường được Đảng viên hưu trí lập ra để kiểm điểm bản thân mình trong năm vừa qua, tự đánh giá một năm hoạt động, đóng góp ý kiến sát thực trong xây dựng nghị quyết của Đảng bộ phường và chi bộ, góp phần củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương nơi Đảng viên hưu trí công tác, sinh hoạt Đảng.

Bản kiểm điểm đảng viên nghỉ hưu số 1

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN……..

CHI BỘ KHU PHỐ …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————-

 

………, ngày…tháng…năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Năm ………

Họ và tên: …………………………. Sinh năm: ………………………………………………

Chức vụ Đảng: …………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Nghỉ hưu

Sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………………………………….

Căn cứ Công văn số …………….. ngày ………………… của Đảng ủy thị trấn …………… “V/v hướng dẫn một số nội dung trong công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá cán bộ năm ……”. Nay tôi tự kiểm điểm năm ………. với nội dung như sau:

1- Về ưu điểm:

a) Về tư tưởng chính trị: Bản thân tôi luôn:

Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn trung thành với chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nghiêm túc chấp hành quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước quy định nội quy của nơi cư trú.

Kiên quyết đấu tranh, phê bình tư tưởng chính trị không vững vàng, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt theo quy định của pháp luật.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cùng tham gia xây dựng Gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống mới ở khu dân cư.

b) Về phẩm chất đạo đức lối sống: Bản thân luôn:

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với quy định các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể về thể hiện phong cách sống chân thành, tham gia các hoạt động xã hội, thực hành tiết kiệm trong cuộc sống thường nhật.

Có lối sống lành mạnh; luôn đấu tranh ngăn ngừa, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Trong cuộc sống không có biểu hiện tiêu cực, tuân thủ quyền bình đẳng, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân nơi cư trú.

Sống và làm việc trên tinh thần xây dựng đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, nơi cộng đồng dân cư; giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, không đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

Nghiêm túc chấp hành Quy định số ……….. ngày ………. của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về những điều đảng viên không được làm.

c) Về tổ chức, kỷ luật: Bản thân luôn:

– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

– Thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng.

– Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Khuyết điểm, hạn chế:

a) Về tư tưởng chính trị:

Chưa thường xuyên tham gia sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, chưa đóng góp nhiều cho việc giúp đồng chí nâng cao lý luận chính trị gắn với công việc thực tế.

b) Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Việc tham gia công tác xã hội chưa thường xuyên.

c) Về tổ chức, kỷ luật:

Đôi khi chưa thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chi bộ.

Phương hướng và biện pháp khắc phục:

a) Về tư tưởng chính trị:

Thường xuyên tham gia sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, tích cực đóng góp cho việc giúp đồng chí nâng cao lý luận chính trị gắn với công việc thực tế.

b) Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có kế hoạch cụ thể xác thực để giúp bản thân và mọi người thực hiện lối sống chân thành và thực tế theo tấm gương đạo đức của Bác.

Cố gắng tham gia công tác xã hội trong cộng đồng dân cư.

c) Về tổ chức, kỷ luật:

Sắp xếp công việc gia đình để thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chi bộ.

Tự nhận xét mức phân loại chất lượng: Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Nhận xét, đánh giá của chi ủy, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (nếu có)

Đảng ủy hoặc Chi ủy cơ sở

đánh giá, phân loại chất lượng

   
   
   
   

Phân loại chất lượng:

 
 

……., ngày…tháng…năm…

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Ký, ghi rõ họ tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

bản kiểm điểm đảng viên nghỉ hưu

bản kiểm điểm đảng viên nghỉ hưu

Bản kiểm điểm đảng viên nghỉ hưu số 2

Tư vấn chi tiết mẫu đơn, mẫu bản kiểm điểm đảng viên nghỉ hưu mới nhất:

ĐẢNG BỘ XÃ ……………..

Chi bộ trường…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….……, ngày … tháng…. năm …,

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên:………………………………….. Ngày sinh: ………………………………..

Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền: ……………………………………………………………………

Chức vụ đoàn thể: ………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………..

Chi bộ ………………………………………………………………………………………

Ưu điểm, kết quả đạt được

Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Về tác phong, lề lối làm việc.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

………………………………………………………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ………………………………………….

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………

 

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: …………………………………………

 

T/M CHI ỦY
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

Phát huy vai trò, nhiệm vụ Đảng viên hưu trí tại nơi cư trú

Có thể nói lực lượng đảng viên hưu trí được xem là “vốn quý” ở cơ sở. Hầu hết trong các cuộc họp chi bộ nơi cư trú, đảng viên hưu trí luôn là những người tích cực phát biểu, đóng góp ý kiến để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri hay các cuộc đối thoại lấy ý kiến của người dân về thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, của địa phương, các đảng viên hưu trí cũng là những người tham gia tích cực và có nhiều đóng góp thiết thực, đáng ghi nhận.

Nhiều đảng viên hưu trí đang sinh hoạt tại các chi bộ từng kinh qua các vị trí quan trọng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang nên có trí tuệ, kinh nghiệm, trình độ hiểu biết sâu rộng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Đây chính là chỗ dựa tin cậy cho tổ chức Đảng ở cơ sở, đồng thời là lực lượng nòng cốt, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Ở các đảng viên hưu trí, nhất là các đảng viên từng kinh qua các cuộc chiến đấu, ý thức tự giác chấp hành Điều lệ Đảng và tính xây dựng địa phương của họ cao hơn các đảng viên trẻ tuổi.

Các đảng viên này có nhiều sáng kiến trong việc xây dựng khu phố, phường. Nhiều cấp ủy, chi bộ thường xuyên động viên, tranh thủ ý kiến, trí tuệ và kinh nghiệm của các đảng viên hưu trí để sát cánh cùng lớp đảng viên trẻ thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương.

Để phát huy vai trò của đảng viên hưu trí trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, các cấp ủy Đảng ở địa phương cần khơi gợi, phát huy vai trò đội ngũ đảng viên hưu trí để họ thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị cơ sở.

Quan trọng hơn, bản thân đảng viên hưu trí cần nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, tiếp tục trui rèn đạo đức cách mạng, đóng góp xây dựng tổ chức Đảng nơi cư trú vững mạnh.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Trần và Liên Danh về bản kiểm điểm đảng viên về hưu, hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho các bạn và giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn. Mọi thắc mắc xin liên hệ với công ty luật uy tín Luật Trần và Liên Danh để được giải đáp tốt nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139