Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại huyện Cần Giờ

thành lập công ty có vốn nước ngoài tại huyện Cần Giờ

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, Thành lập công ty có vốn nước ngoài ở Việt Nam ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một loại hình tổ chức kinh tế đặc biệt, với một phần hoặc toàn bộ vốn góp là của nhà đầu tư nước ngoài và được thành lập, hoạt động tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam và một số công ước, luật pháp quốc tế. Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài ở Việt Nam phải đáp ứng một số điều kiện riêng quy định trong Luật doanh nghiệp 2020 và Luật đầu tư 2020. Doanh nghiệp nước ngoài là gì? Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại huyện Cần Giờ ra sao? Sau đây là một số quy định pháp luật hiện hành về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng như dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mà Luật Trần và Liên danh cung cấp.

Đặc điểm của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

–  Về thành viên, cổ đông, chủ sở hữu

Thành viên, cổ đông, chủ sở hữu của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

–  Về tỷ lệ vốn sở hữu 

Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế. Trừ các trường hợp sau đây:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai trường hợp trên thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Dịch vụ thành lập công ty.

–  Về ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại Điều 6 và các Phụ lục 1, 2 và 3 Luật Đầu tư.

Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác.

–  Về thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài tại huyện Cần Giờ và thay đổi nội dung hoạt động

Trước khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật đầu tư 2020.

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mà nội dung đó đồng thời là nội dung đăng ký đầu tư thì phải điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy trình thành lập công ty có vốn nước ngoài tại huyện Cần Giờ

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

Đề xuất dự án đầu tư;

Bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân hoặc bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (có thể cung cấp Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư do Ngân hàng nước ngoài cấp); thủ tục thành lập công ty.

Hợp đồng thuê địa điểm nơi nhà đầu tư dự định đặt trụ sở chính;

Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho Công ty Luật Trần và Liên danh thực hiện và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ tại mục c, d, e; các văn bản do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng.

Bước 2: Theo dõi hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thành lập công ty có vốn nước ngoài tại huyện Cần Giờ

Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc bị từ chối, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do. Công ty Luật Trần và Liên danh sẽ thay mặt nhà đầu tư nhận Thông báo và điều chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 3: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ đăng ký thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ công ty;

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, Người đại diện theo pháp luật, các thành viên góp vốn (đối với Công ty TNHH) hoặc các cổ đông sáng lập (đối với Công ty Cổ phần);

Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Danh sách thành viên công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Danh sách cổ đông sáng lập và Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với Công ty cổ phần;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (được cấp ở Bước 2);

Văn bản cử cá nhân làm người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức (nếu có);

Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Trần và Liên danh để thực hiện và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ tại mục c; các văn bản do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng.

Công ty Luật Trần và Liên danh sẽ chuẩn bị các văn bản tại mục a, b, d, e, f, g, h và thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 4: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài tại huyện Cần Giờ tại Luật Trần và Liên danh

Dịch vụ thành lập công ty nói chung và thành lập công ty có vốn nước ngoài tại huyện Cần Giờ nói riêng luôn được coi là thế mạnh của Luật Trần và Liên danh. Các thủ tục và quy trình thành lập công ty cũng như chi phí thành lập của Luật Trần và Liên danh luôn được tuân thủ theo một quy trình pháp lý nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng cũng như dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và không có sai sót. Dịch vụ thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài tại công ty chúng tôi không chỉ tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý quy định hiện hành mà các chi phí thành lập công ty của chúng tôi còn đảm bảo nâng cao hiệu quả tiến hành, tiết kiệm chi phí khi thực hiện đầu tư lâu dài của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể, dịch vụ mở công ty của Luật Trần và Liên danh mang nhiều ưu điểm như: 

Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty có vốn nước ngoài tại huyện Cần Giờ hoàn toàn miễn phí

Tư vấn về Mô hình cũng như cơ cấu tổ chức tiến hành thành lập công ty;

Tư vấn pháp lý về các Mối quan hệ liên quan giữa các chức danh quản lý;

Tư vấn Phương thức tiến hành quản lý hoạt động và điều hành công ty;

Tư vấn Tỷ lệ và phương thức thực hiện thủ tục góp vốn khi thành lập công ty có nước ngoài;

Tư vấn các Quyền và nghĩa vụ của các thành viên tham gia góp vốn trong công ty;

Tư vấn Phương án chia  lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty;

Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến quá trình hoạt động khác theo yêu cầu của khách hàng.

Tư vấn chi tiết về chi phí thành lập công ty có vốn đầu tư 100% nước ngoài cần thiết mà khách hàng cần phải tiến hành chuẩn bị.

thành lập công ty có vốn nước ngoài tại huyện Cần Giờ
thành lập công ty có vốn nước ngoài tại huyện Cần Giờ

Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý các yêu cầu tư vấn cũng như các giấy tờ khách hàng cung cấp chu đáo

Trên cơ sở các yêu cầu và các giấy tờ khách hàng tiến hành cung cấp khi thành lập công ty có vốn nước ngoài, các luật sư của Luật Trần và Liên danh sẽ phân tích, đánh giá các vấn đề và sự hợp pháp, phù hợp với yêu cầu thực hiện theo quy định công việc;

Nếu khách hàng cần luật sư của chúng tôi tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác trong việc Thành lập công ty có vốn nước ngoài, Luật Trần và Liên danh luôn sẵn sàng sắp xếp, dành thời gian đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu của khách hàng; cách thành lập công ty.

Luật Trần và Liên danh sẽ đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục dịch thuật công chứng các giấy tờ có liên quan.

Ngoài ra thì khi đến với chúng tôi, chi phí thành lập công ty luôn được đảm bảo hợp lý, phải chăng so với thị trường.

Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Căn cứ Điều 21, Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020 thì nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có thể được thực hiện theo một trong các hình thức sau:

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế: Bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh (theo quy định tại khoản 21 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020)

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Đầu tư theo hình thức thực hiện dự án đầu tư 

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC: Được hiểu là loại hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài cần phải đáp ứng các điều kiện của từng hình thức đầu tư và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực tham gia vào thị trường quốc tế bằng cách ký kết các hiệp định thương mại, thỏa thuận song phương và đa phương, cùng với chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước. Việt Nam đang trở thành điểm đến đầu tư đầy triển vọng cho các doanh nghiệp nước ngoài. 

Trên đây là bài viết tư vấn về thành lập công ty có vốn nước ngoài tại huyện Cần Giờ của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo Hotline Công ty luật  để được tư vấn miễn phí.­­

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139