Kết nạp đoàn là gì

Kết nạp đoàn là gì

Kết nạp đoàn là gì? Điều kiện để được kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là gì? Thủ tục kết nạp đoàn viên thực hiện ra sao?

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) là một tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Đoàn gồm các thanh niên ưu tú đang đấu tranh cho mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là độc lập dân tộc gắn chặt với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước cường mạnh, dân chủ, công bằng và tiến bộ. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, nơi chăm sóc và bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng của tuổi trẻ; quản lý Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng hạt nhân chính trị dẫn dắt phong trào thanh niên và lãnh đạo các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức của hệ thống chính trị, sinh hoạt theo phạm vi Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đoàn kết, mở rộng tình bạn, hợp tác chặt chẽ với mọi tổ chức thanh niên thế giới, thanh niên và sinh viên nhiều nước trong cộng đồng quốc tế đấu tranh cho tự do, độc lập dân tộc, phát triển và công bằng xã hội, bảo vệ tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và sinh hoạt theo tinh thần tập thể. Mô hình tổ chức của Đoàn có 4 cấp: cấp TW; cấp tỉnh; cấp huyện; cấp cơ sở (bao gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở). Bước xây dựng, rèn luyện và trưởng thành trong nhiều cuộc chiến tranh cách mạng của Đoàn đã tập hợp rộng rãi thanh niên phát huy lý tưởng cách mạng, cống hiến hết mình vì mục tiêu độc lập dân tộc, giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cống hiến vào thời kỳ mới, Đoàn đã phát huy các truyền thống quý báu của dân tộc cùng phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ để xây dựng thế hệ thanh niên giàu tinh thần yêu nước, yêu quê hương, có bản lĩnh chính trị, ý thức tuân thủ luật pháp, đạo đức cách mạng và lý tưởng sống đẹp, có mơ ước, hoài bão, khát khao đưa đất nước đi lên, có trí tuệ, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên để phát huy tinh thần trách nhiệm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sớm đưa nước việt nam căn bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020 với 2 chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ là “Xung kích, cống hiến xây dựng kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Độ tuổi vào Đoàn theo quy định là bao nhiêu?

Căn cứ tiểu mục 1 Mục I Hướng dẫn 22HD/TWĐTN năm 2013 quy định về điều kiện độ tuổi và trình độ học vấn như sau:

VỀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

1- Điều kiện độ tuổi và trình độ học vấn

a) Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp vào Đoàn tuổi từ 16 (từ đủ 15 tuổi + 1 ngày) và không quá 30 tuổi.

b) Người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu có trình độ tiểu học. Đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số, người đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì vận dụng linh hoạt.

Theo đó, độ tuổi vào Đoàn là từ 16 (từ đủ 15 tuổi + 1 ngày) và không quá 30 tuổi. Người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu có trình độ tiểu học. Đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số, người đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì vận dụng linh hoạt.

Như vậy, độ tuổi kết nạp đoàn là 16 tuổi (Từ đủ 15 tuổi + 1 ngày). Thực tế hiện nay, tại cấp trung học cơ sở khi học sinh học lớp 8, 9 sẽ được xem xét về các tiêu chí thi đua của lớp trường để xem xét kết nạp cho một số cá nhân.

Chức năng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, bổ sung đảng viên, nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn xác định nhiệm vụ của mình là tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và là những người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ. 

Đoàn là trường học XHCN của thanh niên: Tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay. 

Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng. Mảng hoạt động giáo dục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động của Đoàn – đối tượng giáo dục chủ yếu là đoàn viên, thanh niên – lực lượng to lớn, có vị trí vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, suy cho cùng là hình thành bộ mặt nhân cách con người trong xã hội mới phù hợp với đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là một tất yếu trong xây dựng tổ chức Đoàn, ngược lại Đoàn TNCS phải là đội quân trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng, mang ngọn cờ, lý tưởng của Đảng đến đích cuối cùng, đưa NQ và đường lối của Đảng vào trong cuộc sống. Đoàn TNCS là nguồn cung cấp bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, có tri thức, đạo đức, sức khỏe để gánh vác công việc tạo sinh lực mới cho Đảng. Quán triệt tinh thần công tác xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, lấy xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đoàn thanh niên phải là lực lượng nòng cốt trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, tích cực hưởng ứng cuộc vận động, xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI lần 2.

Nghị quyết kết nạp đoàn viên là gì?

Nghị quyết là quyết định được đưa ra dưới hình thức văn bản về việc chuẩn y kết nạp đoàn viên sau khi đã xem xét đề nghị và biên bản Hội nghị xét kết nạp đoàn viên của Chi đoàn nơi đoàn viên tham gia, xem xét đơn xin kết nạp vào đoàn của đoàn viên đã phù hợp với yêu cầu của một người đoàn viên trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Kết nạp đoàn là gì
kết nạp đoàn là gì

Điều kiện, thủ tục kết nạp Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được tìm hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp vào Đoàn. Còn về thủ tục kết nạp Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm có 5 điều cụ thể sau:

Thanh niên vào Đoàn tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch của mình với Đoàn.

Được nghiên cứu Điều lệ Đoàn và được trang bị những hiểu biết cơ bản về Đoàn trước khi kết nạp.

Được một đoàn viên cùng công tác, sinh hoạt ít nhất ba tháng giới thiệu và bảo đảm. Nếu là hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thì do tập thể chi hội giới thiệu.

Được hội nghị chi đoàn xét đồng ý kết nạp với sự biểu quyết tán thành của trên một phần hai tổng số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được Đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định chuẩn y. Trường hợp xét kết nạp nhiều người thì phải xét và quyết định chuẩn y kết nạp từng người một.

Ở nơi chưa có tổ chức Đoàn và đoàn viên, hoặc chưa có tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thì Đoàn cấp trên cử cán bộ, đoàn viên về làm công tác phát triển đoàn viên, hoặc do một đảng viên cùng công tác, sinh hoạt ít nhất ba tháng ở nơi đó giới thiệu và đảm bảo; Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp xét quyết định kết nạp.

Quy trình, công tác phát triển Đoàn viên:

Bước 1: Thường xuyên tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh niên thông qua các loại hình tổ chức và các phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên => Lập danh sách thanh niên và đội viên lớn tuổi => Phân loại thanh niên theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên để lựa chọn và bồi dưỡng đối tượng kết nạp => Phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên, dự kiến thời gian bồi dưỡng và tổ chức kết nạp.

Bước 3: Tổ chức bồi dưỡng, giúp đỡ đối tượng thanh niên vào Đoàn. 

Bồi dưỡng giao nhiệm vụ thông qua các hoạt động thực tiễn như: Các hoạt động kinh tế, các phong trào thi đua, các cuộc thi, hội thi tay nghề, thi thanh lịch, thi tìm hiểu, thi cán bộ Đoàn giỏi. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tham quan dã ngoại, hội trại văn hóa thể thao để bồi dưỡng thanh niên lựa chọn những thanh niên nhiệt tình gương mẫu để xét kết nạp. 

Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn cho thanh niên. (Ở những cơ sở không có điều kiện mở lớp tập trung thì có thể phát tài liệu để thanh niên tự nghiên cứu sau đó kiểm tra củng cố kiến thức bằng phương pháp viết bản thu hoạch).

Bước 4: Hướng dẫn đối tượng hoàn thiện thủ tục và nguyên tắc trước khi kết nạp. 

Hướng dẫn thanh niên viết đơn và tự giới thiệu về bản thân với chi đoàn (Theo mẫu sổ đoàn viên) 

Hội nghị chi đoàn xét, quyết định và báo cáo lên Ban chấp hành Đoàn cơ sở. Hồ sơ gồm có: Sổ đoàn viên, Giấy giới thiệu thanh niên vào Đoàn, Đơn đề nghị kết nạp đoàn viên của Ban chấp hành chi đoàn (Có phần trích biên bản họp chi đoàn).

Ban chấp hành Đoàn cơ sở ra quyết định chuẩn y kết nạp. 

Chi đoàn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới. 

Hoàn chỉnh hồ sơ để quản lý đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn viên mới rèn luyện, tiến bộ trưởng thành.

Trên đây là tất cả thông tin được cung cấp bởi công ty luật Trần và Liên Danh về câu hỏi kết nạp đoàn là gì? Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ về các vấn đề pháp lý khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc của quý vị.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139