Hợp đồng mua bán găng tay y tế

hợp đồng mua bán găng tay y tế

Hiện nay hợp đồng mua bán găng tay y tế được coi là một hợp đồng mua bán hàng hóa nên nó mang theo đầy đủ đặc điểm, tính chất, bố cục nội dung của một hợp đồng mua bán hàng hóa.

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn đọc nội dung hợp đồng mua bán găng tay y tế theo quy định của pháp luật hiện hành. Hãy cùng Luật Trần và Liên Danh tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!

Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.

Hợp đồng mua bán hàng hóa có bản chất chung của hợp đồng, nó là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán.

Luật thương mại không đưa ra định nghĩa về HĐ mua bán hàng hóa trong thương mại, nhưng có thể dựa vào khái niệm HĐ mua bán tài sản trong luật dân sự để xác định bản chất của HĐ mua bán hàng hóa.

Theo Điều 428 Bộ luật dân sự 2015, HĐ mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán. Hàng hóa được hiểu là động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai, và các vật gắn liền với đất. Như vậy, hàng hóa thuộc tài sản và có phạm vi hẹp hơn tài sản.

 Đặc điểm hợp đồng mua bán hàng hóa:

Có thể xem xét các đặc điểm của HĐ mua bán hàng hóa trong mối liên hệ với HĐ mua bán tài sản theo nguyên lý của mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung.

– Đặc điểm chung của HĐ mua bán hàng hóa:

+ Là hợp đồng ưng thuận – tức là nó được coi là giao kết tại thời điểm các bên thỏa thuận xong các điều khoản cơ bản, thời điểm có hiệu lực của HĐ không phụ thuộc vào thời điểm bàn giao hàng hóa, việc bàn giao hàng hóa chỉ được coi là hành động của bên bán nhắm thực hiện nghĩa vụ của HĐ mua bán đã có hiệu lực.

Có tính đền bù – bên bán khi thực hiện nghĩa vụ giao hàng hóa cho bên mua thì sẽ nhận từ bên mua một lợi ích tương đương với giá trị hàng hóa theo thỏa thuận dưới dạng khoản tiền thanh toán.

+ Là hợp đồng song vụ – mỗi bên trong HĐ mua bán hàng hóa đều bị ràng buộc bởi nghĩa vụ đối với bên kia, đồng thời lại cũng là bên có quyền đòi hỏi bên kia thực hiện nghĩa vụ đối với mình. Trong HĐ mua bán hàng hóa tồn tại hai nghĩa vụ chính mang tính chất qua lại và liên quan mật thiết với nhau: nghĩa vụ của bên bán phải bàn giao hàng hóa cho bên mua và nghĩa vụ của bên mua phải thanh toán cho bên bán

– Đặc điểm riêng của HĐ mua bán hàng hóa

Về chủ thể, HĐ mua bán hàng hóa được thiết lập giữa các chủ thể chủ yếu là thương nhân. Luật thương mại 2005 quy định thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp; cá nhân hoạt động thương mai một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân không phải là thương nhân cũng có thể trở thành chủ thể của HĐ mua bán hàng hóa. Theo khoản 3 Điều 1 Luật thương mại, hoạt động của bên chủ thể không phải là thương nhân và không nhằm mục đích lợi nhuận trong quan hệ mua bán hàng hóa phải tuân theo Luật thương mại khi chủ thể này lựa chọn áp dụng Luật thương mại.

Về hình thức, HĐ mua bán hàng hóa có thể được thể hiện dưới hình thức lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể của các bên giao kết. Trong một số trường hợp nhất định, pháp luật bắt buộc các bên phải giao kết hợp đồng dưới hình thức văn bản, ví dụ như HĐ mua bán hàng hóa quốc tế- phải được thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương như điện báo, telex, fax hay thông điệp dữ liệu.

Về đối tượng: HĐ mua bán hàng hóa có đối tượng là hàng hóa. Theo Luật thương mại Việt Nam 2005, hàng hóa là đối tượng của quan hệ mua bán có thể là hàng hóa hiện đang tồn tại hoặc hàng hóa sẽ có trong tương lai; hàng hóa có thể là động sản hoặc bất động sản được phép lưu thông thương mại.

Hình thức của hợp đồng mua bán

Theo quy định tại điều 24 Luật thương mại 2005:

“Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng các hành vi cụ thể”.

Ngoài ra, đối với những loại hợp đồng được quy định cụ thể về việc phải được lập thành văn bản thì các bên cần lập thành văn bản theo quy định. 

Khi giao kết hợp đồng đồng, các bên cần đặc biệt lưu ý tới hình thức của hợp đồng, để tránh tình trạng hợp đồng vô hiệu.

Một số trường hợp cụ thể, pháp luật sẽ quy định về việc bắt buộc giao kết hợp đồng bằng văn bản, chẳng hạn như hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Trong trường hợp này, các bên bắt buộc phải thể hiện hợp đồng dưới hình thức văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương như fax, điện báo hoặc thông điệp dữ liệu.

Hợp đồng mua bán găng tay y tế là gì?

Hợp đồng mua bán găng tay y tế là văn bản ghi nhận lại sự thống nhất giữa các bên về việc cung cấp, mua bán, trao đổi các sản phẩm, vật tư, thiết bị sử dụng trong y học, khám chữa bệnh, phòng bệnh.

Hợp đồng là văn bản tiên quyết để các bên căn cứ và thực hiện, có thể nằm trong phạm vi điều chỉnh của pháp luật quốc gia hoặc cũng có thể là thuộc phạm vi pháp luật quốc tế tuỳ từng quy mô thoả thuận, tuy nhiên vẫn phải dựa trên tinh thần cân bằng, minh bạch và tôn trọng thoả thuận của mỗi bên.

Hướng dẫn soạn hợp đồng mua bán găng tay y tế

Mẫu hợp đồng mua bán găng tay y tế lập cần lưu ý tới những khía cạnh sau khi soạn thảo:

Trách nhiệm thanh toán, kiểm đếm hàng hóa. Khi có sự thay đổi về giá cả, các bên sẽ phải thông báo cho nhau trước một khoản thời gian nhất định.

Khi giao hàng hóa, thì trách nhiệm nhận hàng và kiểm tra chất lượng vật liệu, có quyền trả lại hàng nếu phát hiện hàng không đúng thỏa thuận và yêu cầu bên giao giao lại.

Bên cạnh đó trách nhiệm nhận hàng, nếu bên giao đã giao hàng tới nhưng bên nhận không nhận đúng thời điểm hoặc vì lý do nào đó không thể xử lý ngay lập tức, thì bên giao sẽ gửi giữ hàng tại địa điểm mà các bên đã thỏa thuận. Nghĩa vụ và mọi chi phí nhận gửi giữ phát sinh sẽ do bên có lỗi chịu trách nhiệm.

Mẫu hợp đồng mua bán găng tay y tế

Quý bạn đọc có thể tham khảo mẫu hợp đồng mua bán găng tay y tế sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN GĂNG TAY Y TẾ

Hợp đồng số: ……../2020/HĐMB

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ vào đơn chào hàng (đặt hàng hoặc sự thực hiện thỏa thuận của hai bên).

Hôm nay, ngày……..tháng……..năm……..

Tại địa điểm: ……………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Bên A:

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số:…………………………………………………………………………………………….

Mở tại ngân hàng:………………………………………………………………………………………

Đại diện là Ông (bà):………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….

Giấy ủy quyền số:………………………(nếu có) ngày………………………………………….

Do …………………………….Chức vụ…………………………………..ký.

Bên B:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số:……………………………………………………………………………………………

Mở tại ngân hàng:…………………………………………………………………………………….

Đại diện là Ông (bà):………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………..

Giấy ủy quyền số:…………………………(nếu có) ngày……………………………………..

Do ………………………………Chức vụ…………………………ký.

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch:

Bên A bán cho bên B:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

hợp đồng mua bán găng tay y tế
hợp đồng mua bán găng tay y tế

Cộng: ……………………………………………………………………………………………………..

Tổng trị giá (bằng chữ): ……………………………………………………………………………

Điều 2: Chất lượng và quy cách hàng hóa:

Chất lượng mặt hàng …………………………… được quy định theo………………………

Điều 3: Bao bì và ký mã hiệu:

Bao bì làm bằng:…………………………………………………………………………………..

Quy cách bao bì:……………………… cỡ………….. kích thước:…………………………

Cách đóng gói: …………………………………………………………………………………….

Trọng lượng cả bì: …………………………………………………………………………………..

Trọng lượng tịnh: ……………………………………………………………………………………

Điều 5: Phương thức giao nhận

Bên A giao cho bên B theo lịch sau:

Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển do bên …………………………chịu.

Chi phí bốc xếp (mỗi bên chịu một đầu hoặc……………………………..)

Quy định lịch giao nhận hàng hóa mà bên mua không đến nhận hàng thì phải chịu chi phí lưu kho bãi là………… đồng/ngày. Nếu phương tiện vận chuyển bên mua đến mà bên bán không có hàng giao thì bên bán phải chịu chi phí thực tế cho việc điều động phương tiện.

Khi nhận hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng hóa tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v… thì lập biên bản tại chỗ, yêu cầu bên bán xác nhận. Hàng đã ra khỏi kho bên bán không chịu trách nhiệm (trừ loại hàng có quy định thời hạn bảo hành).

Trường hợp giao nhận hàng theo nguyên đai, nguyên kiện, nếu bên mua sau khi chở về nhập kho mới hiện có vi phạm thì phải lập biên bản gọi cơ quan kiểm tra trung gian (X) đến xác nhận và phải gửi đến bên bán trong hạn 10 ngày tính từ khi lập biên bản. Sau 15 ngày nếu bên bán đã nhận được biên bản mà không có ý kiến gì thì coi như đã chịu trách nhiệm bồi thường lô hàng đó.

Mỗi lô hàng khi giao nhận phải có xác nhận chất lượng bằng phiếu hoặc biên bản kiểm nghiệm; khi đến nhận hàng, người nhận phải có đủ:

– Giấy giới thiệu của cơ quan bên mua;

– Giấy chứng minh nhân dân.

Điều 6: Bảo hành và hướng dẫn sử dụng hàng hóa

Bên bán có trách nhiệm bảo hành chất lượng và giá trị sử dụng loại hàng cho bên mua trong thời gian là ……………………………tháng.

Bên bán phải cung cấp đủ mỗi đơn vị hàng hóa một giấy hướng dẫn sử dụng (nếu cần).

Điều 7: Phương thức thanh toán

Bên B thanh toán cho bên A bằng hình thức…………………………. trong thời gian………….

Điều 8: Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới…………….. % giá trị của hợp đồng bị vi phạm (cao nhất là 8%).

Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành …

Mức phạt cụ thể do hai bên thỏa thuận dựa trên khung phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Điều 9: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung).

Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa vụ tranh chấp ra tòa án.

Điều 10: Các thỏa thuận khác (nếu cần)

Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Điều 11: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …………………… đến ngày …………………….

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày.

Bên ……….. có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm thanh lý.

Hợp đồng này được làm thành………. bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ …………. bản.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN                                                           ĐẠI DIỆN BÊN MUA

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để được tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ hơn về hợp đồng mua bán găng tay y tế Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0969 078 234 của Luật Trần và Liên Danh. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng những vấn đề pháp lý chất lượng hàng đầu trên toàn quốc.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139