mẫu thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Mẫu Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Posted on Leave a commentPosted in Biểu mẫu

Phụ lục II-11 TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……   THÔNG BÁO Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ lập địa điểm kinh doanh Kính gửi: Phòng Đăng […]