Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 9

thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 9

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 9 là thủ tục hành chính do doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh hoặc thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính của chi nhánh khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính của doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập Chi nhánh thương nhân nước ngoài bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, được lập theo mẫu của Bộ Công Thương, có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài;

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của thương nhân nước ngoài;

Văn bản của thương nhân nước ngoài bổ nhiệm, bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

Bản sao báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc tài liệu tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân đặt trụ sở. thương nhân nước ngoài thành lập hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

Bản sao Điều lệ Chi nhánh;

Bản sao công chứng hộ chiếu, chứng minh nhân dân, chứng minh nhân dân của người đứng đầu chi nhánh;

Tài liệu về vị trí đề xuất của văn phòng chi nhánh, bao gồm:

Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận cho thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng vị trí để đặt trụ sở chi nhánh. chi nhánh;

Bản sao tài liệu về địa điểm đề xuất của trụ sở Chi nhánh cụ thể:

Chi nhánh thương nhân nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về an ninh, trật tự, an toàn lao động và điều kiện sức khỏe. và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. Các chi nhánh không được phép cho vay hoặc cho thuê lại trụ sở chính của họ.

Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện) cho cơ quan cấp phép (Bộ Công Thương). Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận. hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra, yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ. Yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện nhiều nhất một lần trong quá trình xử lý đơn

Thời hạn giấy phép thành lập Chi nhánh

Giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài có giá trị trong 5 năm nhưng không được vượt quá thời hạn còn lại của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

Điều kiện làm Trưởng chi nhánh

Người đứng đầu chi nhánh phải chịu trách nhiệm trước thương nhân nước ngoài về các hoạt động của mình và của chi nhánh trong phạm vi được thương nhân nước ngoài cho phép.

Người đứng đầu chi nhánh phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.

Người đứng đầu chi nhánh phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu chi nhánh theo quy định của pháp luật khi rời khỏi Việt Nam. Giấy phép này phải được sự chấp thuận của thương nhân nước ngoài. Người đứng đầu Chi nhánh vẫn chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền.

Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại điểm 3 nêu trên

Người đứng đầu chi nhánh chưa trở về Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền có quyền tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu chi nhánh. Trưởng Chi nhánh trong phạm vi ủy quyền cho đến khi Trưởng chi nhánh trở lại làm việc tại Chi nhánh hoặc cho đến khi thương nhân nước ngoài bổ nhiệm người khác làm Trưởng chi nhánh.

Trường hợp người đứng đầu chi nhánh không có mặt tại Việt Nam quá 30 ngày

Trường hợp người đứng đầu chi nhánh không có mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu chi nhánh hoặc đã chết, mất tích, bị giam giữ hoặc bị kết án tù, trường hợp thương nhân nước ngoài bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự thì thương nhân nước ngoài phải chỉ định người khác làm người đứng đầu chi nhánh. 

Người đứng đầu chi nhánh của một nhà giao dịch nước ngoài không được đồng thời giữ các vị trí sau:

Trưởng Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài khác;

Trưởng Văn phòng đại diện của cùng một thương nhân nước ngoài;

Người đại diện theo pháp luật của một tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập Chi nhánh thương nhân nước ngoài

Thương nhân nộp hồ sơ thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam tại Bộ Công Thương.

Công bố thông tin về Chi nhánh thương nhân nước ngoài

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi giấy phép thành lập chi nhánh, cơ quan cấp phép công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình các nội dung sau:

Tên và địa chỉ văn phòng chi nhánh;

Tên và địa chỉ trụ sở chính của thương nhân nước ngoài;

Trưởng chi nhánh;

Số lượng, ngày cấp, thời hạn Giấy phép thành lập chi nhánh, cơ quan cấp phép;

Hoạt động của Chi bộ;

Ngày cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Các loại thuế phải nộp khi thành lập Chi nhánh thương nhân nước ngoài, thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 9

Một số quy định về kê khai, nộp lệ phí môn bài

Kê khai một lần khi người nộp lệ phí mới vào sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập mới.

Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) thành lập mới (kể cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc đã thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh (gọi chung là tổ chức) nộp hồ sơ kê khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp có sự thay đổi về vốn trong năm, người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ kê khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Từ ngày 25/02/2020 Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12) đối với:Tổ chức mới thành lập;

Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh lần đầu;

Trong thời gian miễn lệ phí, nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí. phí trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí;

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu…

Thời hạn kê khai, nộp thuế GTGT

Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế, trường hợp kê khai, nộp hàng tháng;

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý sau quý phát sinh nghĩa vụ thuế, trong trường hợp kê khai, nộp thuế hàng quý.

Thời hạn nộp thuế GTGT: Giống như thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT.

thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 9
thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 9

Phương pháp tính thuế GTGT

Phương pháp khấu trừ

Số thuế GTGT phải nộp

=

Số thuế GTGT đầu ra

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

 

Thuế GTGT

=

Giá tính thuế

x

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó, thuế suất thuế GTGT gồm 3 mức khác nhau: 0%, 5%, 10% tùy vào từng loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh của doanh nghiệp.

Phương pháp trực tiếp

Thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu

x

Tỷ lệ %

Trong đó:

Doanh thu tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, bao gồm các khoản phụ thu, lệ phí bổ sung do cơ sở kinh doanh thu được hưởng.

Tỷ lệ tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định cho từng hoạt động như sau:

Phân phối và cung ứng hàng hóa: 1%.

Dịch vụ, xây dựng không bao gồm nguyên liệu: 5%.

Sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa, xây dựng bao gồm nguyên liệu: 3%.

Các hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Một số quy định về kê khai, nộp thuế TNDN

Thời hạn nộp quyết toán thuế TNDN: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế hàng năm;

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: tất cả cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tạo thu nhập chịu thuế;

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là 20% áp dụng đối với doanh nghiệp không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế và hoạt động khai thác khoáng sản của một số khoáng sản quý, hiếm.

Công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh công ty sau thành lập

Sau khi hoàn thành việc thành lập chi nhánh và nhận giấy chứng nhận đăng ký, doanh nghiệp phải gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh cho cơ quan thuế, nộp hồ sơ khai thuế ban đầu nếu chi nhánh đặt ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác. Ngoài ra, chi nhánh có nghĩa vụ định kỳ nộp báo cáo thuế tới cơ quan thuế theo quý và năm

Các loại thuế chi nhánh công ty cần phải nộp sau khi làm thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 9

Với các loại thuế chi nhánh phải nộp, chúng tôi sẽ phân loại thành 02 hình thức hạnh toán độc lập hoặc phụ thuộc như sau:

Nộp thuế môn bài đối với chi nhánh

Trường hợp 1: Chi nhánh hạch toán độc lập:

Kê khai và nộp thuế môn bài tại cơ quan quản lý chi nhánh.

Trường hợp 2: Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

+ Trường hợp chi nhánh ở cùng tỉnh với trụ sở chính thì nộp tờ khai thuế môn bài tại cơ quan thuế trụ sở chính.

+ Trường hợp chi nhánh ở khác tỉnh với trụ sở chính thì nộp tờ khai và tiền thuế môn bài tại chi nhánh.

Nộp Thuế Giá trị gia tăng đối với chi nhánh

Trường hợp kê khai thuế GTGT, cả chi nhánh hạnh toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc đều tự kê khai thuế giá trị gia tăng

Nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp cho chi nhánh

+ Trường hợp Chi nhánh hạch toán độc lập, chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp trực tiệp tại cơ quan thuế nơi chi nhánh đăng ký trụ sở chính (không qua công ty mẹ).

+ Trường hợp chi nhánh hạch toán phụ thuộc, chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, trụ sở chính nộp hồ sơ khai thuế cả phần thu nhập tại chi nhánh.

Thời gian làm thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 9?

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho công ty thành lập chi nhánh.

Thứ hai, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Công ty phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 9 tại Luật Trần và Liên danh

Đến với chúng tôi, bạn sẽ được tư vấn đầy đủ và chính xác các quy định của pháp luật về việc thành lập chi nhánh. Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ sau đó chuyển cho khách hàng ký. Chịu trách nhiện nộp hồ sơ, trao đổi trực tiếp với chuyên viên thụ lý, nhận và thông báo kết quả cho khách hàng một cách nhanh chóng nhất.

– Tư vấn các Quy định của Pháp luật trước, trong và sau khi thành lập chi nhánh.

– Tư vấn soạn thảo hồ sơ: Luật Trần và Liên danh sẽ tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh và chuyển cho khách hàng ký.

– Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Sau khi khách hàng hoàn thành việc ký hồ sơ và giấy tờ, Công ty Luật Trần và Liên danh sẽ thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ, trao đổi với chuyên viên thụ lý, nhận kết quả và chuyển cho Quý khách hàng.

Thành lập chi nhánh công ty là một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty bạn. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn quy trình thành lập chi nhánh cho hàng nghìn doanh nghiệp, nắm rõ các quy định quy trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng như pháp luật thuế, Luật Trần và Liên danh là đối tác tin cậy nhất để thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp của bạn.

Trên đây là bài viết tư vấn về thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 9 của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234