Giấy xác nhận độc thân

Giấy xác nhận độc thân là văn bản hành chính nhằm xác định tình trạng hôn của một người. Việc xác nhận tình trạng hôn nhân còn độc thân có ảnh hưởng lớn đến các giao dịch về quyền sở hữu của các chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự cũng như những quyền liên quan trong quan hệ hôn nhân. Vì vậy, hãy cùng Luật Trần và Liên Danh tìm hiểu những vấn đề liên quan đến giấy xác nhận độc thân, thủ tục làm chứng nhận độc thân online thông qua bài viết sau.

Giấy xác nhận độc thân là gì?

Giấy xác nhận độc thân (hay giấy xác nhận tình trạng hôn nhân) là văn bản hành chính nhằm xác định tình trạng độc thân của một cá nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn hoặc bổ sung hồ sơ một số thủ tục khác khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu như mua bán tài sản, đất đai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất,…

Các trường hợp cần xin giấy xác nhận độc thân?

Yêu cầu cấp Giấy xác nhận độc thân để sử dụng vào mục đích kết hôn. Trường hợp này, người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình.

Yêu cầu cấp Giấy xác nhận độc thân để sử dụng vào mục đích khác, không phải để đăng ký kết hôn như:

Sử dụng trong hoạt mua bán, chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp muốn chứng minh đó là tài sản riêng.

Thủ tục nhận nuôi con nuôi .

Làm hồ sơ vay vốn ngân hàng trong một vài trường hợp theo quy định của ngân hàng.

Làm hồ sơ xin việc tại một số đơn vị, doanh nghiệp.

Trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận độc thân để sử dụng vào mục đích khác thì trong Giấy xác nhận phải ghi rõ mục đích sử dụng, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn. Giấy xác nhận độc thân không có giá trị khi sử dụng vào mục đích khác với mục đích ghi trong Giấy xác nhận.

(Căn cứ pháp lý: Điều 12 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Điều Điều 21, Điều 22, Điều 23 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch).

Cách thức xin giấy xác nhận độc thân

Nộp hồ sơ trực tiếp

Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận độc thân.

Căn cứ Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì thẩm quyền cấp Giấy xác nhận độc thân được quy định như sau:

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. Nếu người yêu cầu có đủ điều kiện, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu.

(Căn cứ pháp lý: khoản 3 Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch).

Nộp hồ sơ online

Đối với người yêu cầu đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con, đăng ký lại kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch; người yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch khác có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch, gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi hồ sơ theo hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Như vậy, người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có thể gửi hồ sơ đến cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn  để đăng ký hộ tịch trực tuyến.

(Căn cứ pháp lý: khoản 1 Điều 3 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch).

Thủ tục làm giấy xác nhận độc thân online

Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được lập thành 01 bộ, gồm Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu quy định.

Lưu ý:

Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh;

Trường hợp Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài, sau đó về nước thường trú hoặc làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì nộp bản sao trích lục hộ tịch tương ứng.

Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.

(Căn cứ pháp lý: khoản 1 Điều 3, Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch).

Quy trình thực hiện

Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn

Bước 2: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản) sau đó đăng nhập vào hệ thống

Bước 3: Tại trang chủ tìm kiếm “Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân” (Mã thủ tục hành chính: 1.004873)

Bước 4: Xác định đúng Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Bước 5: Người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến cung cấp thông tin theo biểu mẫu hộ tịch điện tử tương tác cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (cung cấp trên Cổng dịch vụ công), đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định

Bước 6: Nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác

Bước 7: Hoàn tất việc nộp hồ sơ

Giấy xác nhận độc thân để mua đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày … tháng … năm …

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

…………….. (1)

Xét đề nghị của ông/bà(2):……………………………………

về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho(3) ……

XÁC NHẬN:

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………….……

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………

Giới tính:…………….Dân tộc:…………..Quốc tịch:…………

Giấy tờ tùy thân:…………………………………………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………

……………………………………………………………………

Trong thời gian cư trú tại………………………………………

… từ ngày … tháng … năm …, đến ngày … tháng … năm …

Tình trạng hôn nhân:……………………………………………

Giấy này có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp, được sử dụng để:…

……………………………………………………………………

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Giấy xác nhận độc thân để vay vốn

giấy xác nhận độc thân

Thông thường giấy xác nhận độc thân có mục đích chính là kết hôn. Tuy nhiên, có một số mục đích khác; đó là có giấy xác nhận độc thân là để vay vốn. Trong trường hợp này, cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ cấp một bản cho người yêu cầu. Trong giấy xác nhận độc thân phải ghi rõ. Nội dung gồm họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân người yêu cầu.

Trong giấy xác nhận độc thân phải ghi rõ mục đích sử dụng dể vay vốn, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn. Ví dụ: Giấy này được cấp để làm thủ tục vay vốn, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn. Số lượng giấy xác nhận độc thân được cấp theo yêu cầu.

Trường hợp yêu cầu cấp giấy xác nhận độc thân để sử dụng vào mục đích khác như vay vốn. Nếu không phải để đăng ký kết hôn, thì người yêu cầu không phải đáp ứng điều kiện kết hôn.

Giấy xác nhận độc thân để kết hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———-

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi: ………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:

Dân tộc: ………………………… Quốc tịch:………….

Nơi cư trú: ………………………………………………(1)

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …………….. Giới tính:……………..

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………

Nơi sinh:………………………………………………………….

Dân tộc:…………………Quốc tịch:………………………..

Giấy tờ tùy thân:(2)……………………………………………

Nơi cư trú. (1)…………………………………………………..

Nghề nghiệp:………………………………………………….

Trong thời gian cư trú tại……………………………………

………………… từ ngày……….tháng………..năm .., đến ngày ………. tháng ………. năm(3)

Tình trạng hôn nhân(4)…………………………………………….

Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: (5)……………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

 

Làm tại:……..,ngày ……. tháng ….. năm …………..Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Cách xác nhận độc thân để vay vốn

Làm đơn xác nhận độc thân

Khi đi đăng ký, bạn cần điền thông tin vào tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và nộp tại Ủy ban nhân dân phường (xã) nơi thường trú hoặc tạm trú của bạn.

Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác như: Hộ chiếu, CMND, hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (bằng lái, thẻ bảo hiểm…) để xuất trình, chứng minh về nhân thân.

Xác nhận độc thân online

Hiện nay, để thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính, nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai đăng ký trực tuyến. Trong đó bao gồm cả thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Song việc thực hiện online mới chỉ được tiến hành ở một số tỉnh thành phố lớn như thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh…

Sau đây là các bước cụ thể xin cấp giấy chứng nhận độc thân ở Hà Nội

Bước 1: Chụp toàn bộ hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân gồm: Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, quyết định ly hôn, giấy chứng tử…(tùy theo từng trường hợp sẽ phải cần các giấy tờ cụ thể).

(Có thể làm bằng điện thoại smartphone)

Bước 2: Đăng nhập trang: Dichvucong.hanoi.gov.vn

Bước 3: Chọn đăng ký trực tuyến.

Bước 4: Chọn nộp hồ sơ tại phường sau đó (kéo xuống dưới).

Bước 5: Chọn “Hộ tịch“.

Bước 6: Chọn thủ tục cần làm là ” Xác nhận tình trạng hôn nhân ” (Sau đó bấm thực hiện)

Bước 7: Chọn UBND quận mà mình có hộ khẩu – Tiếp tục chọn phường mà mình có hộ khẩu.

Bước 8: Kê khai các mục theo yêu cầu trong phần mềm.

Bước 9: Đính kèm các file ảnh đã chụp trên máy.

Bước 10: Tiếp tục >>> nhập mã hồ sơ >>> Tiếp tục

Bước 11: Bấm hoàn tất.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về giấy xác nhận độc thân. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo giải thể công ty, đăng ký bảo hộ thương hiệu, thành lập công ty, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ logo, Tạm ngừng kinh doanh,… của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234