Chuyển vốn vay thành vốn góp

chuyển vốn vay thành vốn góp

Vốn là tư liệu sản xuất vô cùng quan trọng. Nguồn vốn của doanh nghiệp bao gồm nhiều loại trong đó để có vốn đóng góp các thành viên, tổ chức hoàn toàn có thể chuyển đổi khoản vay. Việc này không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với doanh nghiệp mà còn đối với thị trường vốn, thị trường tiền tệ và nền kinh tế.

Vậy thủ tục chuyển vốn vay thành vốn góp sẽ diễn ra như thế nào. Sau đây mời quý khách theo dõi bài viết dưới đây của Luật Trần và Liên Danh để hiểu rõ về thủ tục này.

Khái quát về vốn của doanh nghiệp?

Hiện nay, có nhiều cách giải thích khác nhau về vốn, tùy thuộc vào từng lĩnh vực nghiên cứu, cụ thể:

– Vốn là “Tổng thể nói chung những tài sản bỏ ra lúc đầu, thường biểu hiện bằng tiền, dùng trong sản xuất, kinh doanh nói chung trong hoạt động sinh lợi”

– Vốn (capital) là giá trị tư bản hay tài sản tài chính được sử dụng vào mục đích kinh doanh.

– Theo David Begg Standley Fischer, Rudige Dainbusch trong cuốn Kinh tế học: Vốn là loại hàng hóa nhưng được sử dụng tiếp tục vào quá trình sản xuất kinh doanh tiếp theo. Có hai loại vốn là vốn hiện vật và vốn tài chính. Vốn hiện vật là dự trữ các loại hàng hóa đã sản xuất ra các hàng hóa và dịch vụ khác.

Thực tế, thuật ngữ “vốn” là thuật ngữ thuộc chuyên ngành kinh tế và tài chính hơn là thuật ngữ luật học. vốn không nằm trong trạng thái cố định, mà luôn biến đổi, dịch chuyển liên tục có tính xoay vòng. Xét về bản chất kinh tế, thì chính sự xoay vòng vốn mới là cơ chế sinh ra giá trị gia tăng và lợi nhuận, tạo ra sự tăng trưởng về mặt tài sản cho doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, khái niệm về vốn không được nêu một cách độc lập mà dựa trên khái niệm “phần vốn góp”, cụ thể: ” Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.”

Khái niệm chuyển khoản vay thành khoản vốn góp

Khi xem xét khái niệm chuyển khoản vay nước ngoài thành khoản vốn góp tại doanh nghiệp, tác giả nhận thấy một số nội dung:

Thứ nhất, việc chuyển khoản vay thành vốn góp làm thay đổi quan hệ sở hữu đối với nguồn vốn, cụ thể là nguồn vốn đang thuộc quyền sở hữu của bên cho vay sẽ chuyển thành quyền sở hữu của bên vay. Nói cách khác, có sự hợp nhất giữa bên cho vay và bên vay thành một chủ thể duy nhất, là chủ sở hữu của vốn.

Thứ hai, theo lý luận của việc chuyển đổi khoản vay thành vốn góp, thì một nguồn vốn có thể được chuyển hóa từ hình thái vốn khoản vay sang hình thái vốn chủ sở hữu khi doanh nghiệp có một trong các căn cứ gồ: (i) Được chuyển quyền sở hữu theo thỏa thuận hoặc (ii) theo bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác hoặc (iii) Tạo thành tài sản mới do sáp nhập, trộn lẫn, chế biến nhưng về bản chất thì cơ sở pháp lý đẻ một khoản vay được hoán đối thành vốn góp nêu tại mục (i) và (ii) đếu giống nhau và dựa trên một thỏa thuận giữa các bên nên thực chất, việc chuyển tư cách chủ sở hữu dựa trên một thỏa thuận giữa các bên hoặc bằng một phán quyết của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thứ ba, thực tế, nhu cầu của doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc chuyển các khoản phải thu thành khoản đầu tư tài chính là không nhỏ. Nói cách khác, đang tồn tài trên thực tế hai hình thái chuyển đổi khoản vạy thành vốn góp là dạng thức chủ động và dạng thức bị động. Với dạng thức chủ động, các khoản vay đang ở trong trạng thái tốt và đang tạo ra lợi ích cho chủ sở hữu và doanh nghiệp, nhưng các bên muốn thay đổi để chuyển khoản vay đó thành một danh mục đầu tư của chủ sở hữu và tạo nguồn vốn dài hạn cho doanh nghiệp để tìm kiếm lợi ích lâu dài, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

Có thể hiểu chuyển đổi khoản vay thành vốn góp là việc chuyển quyền sở hữu đối với khoản vốn vay từ trái chủ sang thụ trái và xóa tư cách thụ trái theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trình tự thực hiện chuyển khoản vay thành vốn góp của doanh nghiệp

Đối với khoản vay nước ngoài ngắn hạn

Bước 1: Thực hiện thay đổi vốn đầu tư, nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ vốn điều lệ, thành viên, cổ đông trong doanh nghiệp để góp vốn trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn đầu tư, vốn điều lệ từ nguồn vốn là khoản vay ngắn hạn nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư, luật doanh nghiệp.

Bước 2: Thực hiện thông báo với Ngân hàng nhà nước về việc trả nợ bằng cổ phần, vốn góp

Doanh nghiệp thực hiện báo cáo với Ngân hàng nhà nước quản lý đơn vị về việc thực hiện thủ tục chuyển đổi khoản vay thành vốn góp thông qua hình thức truyền thống hoặc điện tử theo quy định.

Đối với khoản vay nước ngoài trung và dài hạn

Bước 1: Thực hiện thay đổi vốn đầu tư, nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ vốn điều lệ, thành viên hoặc cổ đông góp vốn trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn đầu tư, vốn điều lệ từ nguồn vốn là khoản vay ngắn hạn nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư, luật doanh nghiệp.

Bước 2: Thực hiện thủ tục chuyển đổi khoản vay thành vốn góp tại Ngân hàng nhà nước

Hồ sơ trong thực hiện thủ tục

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư trên cơ sở chuyển khoản vay thành vốn góp;

– Quyết định của thành viên (công ty cho vay) về việc chuyển khoản vay thành vốn góp;

– Thỏa thuận chuyển khoản vay thành vốn góp giữa hai công ty;

– Báo cáo tài chính năm gần nhất;

– Văn bản giải trình kèm theo các tài liệu liên quan đến khoản vay;

– Tài liệu khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Chuyển khoản vay nước ngoài thành vốn góp

Trong bài viết này, tính đặc trưng xuất phát từ khoản vay là “khoản vay nước ngoài”, theo đó “khoản vay nước ngoài được hiểu là cụm từ dùng chung để chỉ Khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi là Khoản vay tự vay tự trả) và Khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh dưới mọi hình thức vay nước ngoài thông qua hợp đồng vay, hợp đồng nhập khẩu hàng hóa trả chậm, hợp đồng ủy thác cho vay, hợp đồng cho thuê tài chính hoặc phát hành công cụ nợ trên thị trường quốc tế của Bên đi vay.”

Theo hướng dẫn tại Điều 3, Nghị định 219/2013/NĐ-CP về quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh, thì “vay nước ngoài là việc bên đi vay nhận khoản tín dụng từ người không cư trú thông qua việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận vay nước ngoài dưới hình thức hợp đồng vay, hợp đồng mua bán hàng trả châm, hợp đồng ủy thác cho vay, hợp đồng cho thuê tài chính hoặc phát hành công cụ của bên đi vay”

Chủ thể của quan hệ pháp luật trong lĩnh vực chuyển khoản vay nước ngoài thành vốn góp bao gồm doanh nghiệp (bên vay nợ); cá nhân, tổ chức cho vay ở nước ngoài; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ tài Khoản liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước ngoài, bảo lãnh cho Khoản vay nước ngoài tại Việt Nam.

chuyển vốn vay thành vốn góp
chuyển vốn vay thành vốn góp

Trong các quan hệ pháp luật khác, tư cách chủ thể của quan hệ hầu như không thay đổi trong suốt quá trình giao dịch; tuy nhiên, trong quan hệ pháp luật về chuyển nợ thành vốn góp, tư cách chủ thể có sự thay đổi, hay nói cách khác là có sự hợp nhất với nhau.

Trước khi hoàn tất giao dịch hoán đổi, tồn tại chủ thể là trái chủ (bên có quyền yêu cầu) và thụ trái (bên phải thực hiện nghĩa vụ). Tuy nhiên, sau khi hoàn tất gia dịch hoán đổi, cùng với việc hoán đổi quyền sở hữu khoản nợ, thì tư cách chủ thể của bên trái chủ và thụ trái cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự xuất hiện của duy nhất của một chủ thể là chủ sở hữu của nguồn vốn,Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư.

Mặc dù trước khi hoán đói, bên chủ thể là trái chủ có quyền sở hữu đối với nguồn vốn, những đã chuyển giao quyền chiếm hữu và sử dụng nguồn vốn cho bên thụ trái và có quyền yêu cầu bên thụ trái thực hiện nghĩa vụ hoàn trả vốn gốc và lãi, nhưng sau khi hoàn tất giao dịch hoán đổi, chủ sở hữu có đầy đủ các quyền chiếm hữ, sử dụng và định đoạt đối với nguồn vốn theo quy định của pháp luật (thông qua cơ chế biẻu quyết, bỏ phiếu…chứ không còn căn cứ trên hợp đồng như trước đó).

Sự dịch chuyển về quyền sở hữu tài sản dẫn tới dịch chuyển về chủ thể, mà cụ thể là sự chuyển đổi quyền sở hữu đối với nguồn vốn từ trái chủ sang một chủ thể mới (chủ thể hợp nhất), và dồn các quyền năng chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với tài sản vào một chủ thể duy nhất (chủ thể hợp nhất), dẫn tới sự xóa bỏ quyền yêu cầu và xóa bỏ nghĩa vụ thực hiện yêu cầu, tự đó tạo nên sự hợp nhất về chủ thể để tạo thành một chủ thể mới.

Trong hệ thống văn bản và quy định về chuyển đổi khoản vay nước ngoài thành vốn góp, các quy định của Ngân hàng Nhà nước chiếm số lượng nhiều nhất và cụ thể nhất, tập trung vào các giải thích về xử lý nợ xấu và quản lý rủi ro của hoạt động ngân hàng.

Về nguyên tắc quản lý, bên đi vay khi thực hiện vay, trả nợ nước ngoài phải tuân thủ các điều kiện vay, trả nợ nước ngoài, thực hiện đăng ký khoản vay, mở và sử dụng tài khoản, rút vốn và chuyển tiền trả nợ, báo cáo tình hình thực hiện khoản vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Khoản 2, Điều 34, Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp, có quy định về một trong số các hình thức trả nợ không thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài là” trả nợ bằng cổ phần hoặc phần vốn góp của bên đi vay phù hợp với quy định của pháp luật”

Quy định nêu trên của Thông tư 03/2016/TT-NHNN xác nhận một cách rõ ràng và tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc chuyển đổi khoản vay nợ nước ngoài thành vốn góp, cổ phần. Khi thực hiện việc chuyển khoản nợ vay thành vốn chủ (vốn góp, cổ phần), bên đi vay có trách nhiệm đăng ký với ngân hàng nhà nước về việc thay đổi khoản vay.

Quy định pháp luật hiện hành không quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi khoản vay nợ nước ngoài thành vốn chủ, do đó, doanh nghiệp có quyền thực hiện các thủ tục chuyển đổi theo thỏa thuận, với điều kiện không trái các nguyên tắc và các quy định khác của pháp luật.

Các câu hỏi thường gặp

Những vấn đề pháp lý cần lưu ý là gì?

Kiểm tra tính hợp pháp của hợp đồng vay vốn mà hai công ty đã ký kết;

Kiểm tra hợp đồng vay vốn nước ngoài đã được đăng ký với Ngân hàng nhà nước (khoản vay có thời hạn từ 12 tháng trở lên) hoặc thông báo với Ngân hàng nhà nước;

Kiểm tra khoản vốn vay đã được chuyển vào tài khoản vốn của công ty (công ty vay);

Kiểm tra tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty sau khi tăng vốn có đảm bảo đủ tỷ lệ theo quy định pháp luật đối với những lĩnh vực đầu tư có điều kiện (giới hạn tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp);

Kiểm tra những cam kết khác của doanh nghiệp để đảm bảo việc thực hiện thủ tục tại Cơ quan nhà nước được diễn ra thuận lợi.

Thành phần hồ sơ​ gồm những gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thành phần hồ sơ như sau:

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư trên cơ sở chuyển khoản vay thành vốn góp;

Quyết định của thành viên (công ty cho vay) về việc chuyển khoản vay thành vốn góp;

Thỏa thuận chuyển khoản vay thành vốn góp giữa hai công ty;

Báo cáo tài chính năm gần nhất;

Văn bản giải trình kèm theo các tài liệu liên quan đến khoản vay;

Tài liệu khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Địa điểm​ nộp hồ sơ ở đâu?

Phòng kinh tế đối ngoại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính

Ban quản lý các khu công nghiệp (đối với doanh nghiệp có trụ sở chính trong khu công nghiệp)

Thời hạn giải quyết là bao lâu?

Trong 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật. Để được tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ hơn về thủ tục chuyển vốn vay thành vốn góp Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Trần và Liên Danh. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng những vấn đề pháp lý chất lượng hàng đầu trên toàn quốc.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139