Biểu phí công chứng

biểu phí công chứng

Hiện nay, phí công chứng được áp dụng chung đối với phòng công chứng và văn phòng công chứng. Vậy, công chứng hết bao nhiêu tiền? biểu phí công chứng mới nhất năm 2022? Trách nhiệm nộp phí công chứng của cá nhân, tổ chức yêu cầu công chứng? Bài viết dưới đây, sẽ trả lời tất cả các câu hỏi thắc mắc trên của các bạn.

Văn bản công chứng có giá trị pháp lý như thế nào?

Văn bản công chứng có hiệu lực pháp lý kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng.

Cùng với giao dịch hợp đồng được công chứng có hiệu lực thi hành với các bên có liên quan trường hợp bên co nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia hoàn toàn có quyền yêu cầu giải quyết theo hợp đồng, giao dịch nếu đã có thỏa thuận, nếu không sẽ giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ, những tình tiết, những sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh (trừ khi tòa án tuyên bố là vô hiệu).

– Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như văn bản được dịch.

Như vậy, hiểu đơn giản, việc công chứng những hợp đồng, giao dịch hay các bản dịch sẽ làm tăng hiệu lực pháp lý của văn bản đó, dễ dàng chứng minh được khi có các tranh chấp xảy ra. 

Phí công chứng

Phí công chứng theo như quy định pháp luật là phí mà những người khi thực hiện các thủ tục về công chứng như hợp đồng, giao dịch, lưu trữ bản sao phải trả cho văn phòng công chứng. Cụ thể tại Điều 66 Luật công chứng 2014 quy định về phí công chứng bao gồm phí công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, phí lưu trữ di chúc, phí cấp bản sao văn bản công chứng. 

Khi người yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng thì phải nộp phí công chứng. Mức thu, chế độ thu, nộp, sử dụng và quản lý phí công chứng được thực hiện theo quy định pháp luật. Trường hợp đơn vị thu phí là Văn phòng công chứng thì mức thu phí quy định đã bao gồm thuế gia trị gia tăng theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quy định về công chứng và giá trị pháp lý của các văn bản công chứng

Công chứng là việc mà công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự bằng văn bản. Tính hợp pháp, chính xác và không trái đạo đức xã hội của bản sao, bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hay từ tiếng nước ngoài snag tiếng Việt mà theo như quy định của pháp luật phải được công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Văn bản công chứng có giá trị pháp lý kể từ ngày được công chứng viên đóng dấu xác nhận tại các tổ chức hành nghề công chứng. Các giao dịch, hợp đồng được công chứng có hiệu lực thi hành với các bên có liên quan; Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia hoàn toàn có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo hợp đồng, giao dịch nếu đã có thỏa thuận, nếu không thì sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng, giao dịch sau khi được công chứng sẽ có giá trị chứng cứ, những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh trừ trường hợp tòa án tuyên bố là vô hiệu. Ngoài ra, bản dịch được công chứng sẽ có giá trị như văn bản được dịch.

Như vậy, việc công chứng những hợp đồng, giao dịch hay các bản dịch sẽ làm tăng giá trị, hiệu lực pháp lý của các văn bản đó, đồng thời sẽ dễ dàng chứng minh được khi có tranh chấp xảy ra. 

Mức thu biểu phí, lệ phí công chứng mới nhất

Theo Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực, phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng, phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng;lệ phí cấp thẻ công chứng viên. Thông tư quy định rất cụ thể mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng. 

Lệ phí sao y bản chính 

Quy định đối với biểu phí công chứng năm 2022 về mức lệ phí công chứng sao y bản chính được quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định mức thu phí cấp bản sao văn bản công chứng là 05 nghìn đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thì mỗi trang thu 03 nghìn đồng nhưng tối đa không quá 100 nghìn đồng/bản.

Và phí chứng thực bản sao từ bản chính sẽ được thu với mức 02 nghìn đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai. Từ trang thứ ba trở lên thu 01 ngìn đồng nhưng mức thu tối đa sẽ không quá 200 ngìn đồng một bản. Mức phí chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là 10 nghìn đồng/ trường hợp. 

 Mức thu phí công chứng theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Thứ nhất, Mức thu phí đối với việc công chứng các hợp đồng, giao dịch như sau:

– Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia, tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì mức thu sẽ tính trên giá trị quyền sử dụng đất;

– Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản găn slieenf với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng trên đất thì mức thi phí công chứng sẽ tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất, giá trị nhà ở, công trình xây dựng trên đất;

– Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, hay góp vốn bằng tài sản khác thì mức thi sẽ tính trên giá trị tài sản đó;

– Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mức thu phí công chứng tính trên giá trị của di sản;

– Khi công chứng hợp đồng vay tiền thì mức thu tính trên giá trị của khoản vay;

biểu phí công chứng
biểu phí công chứng

– Công chứng các hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản; trường hợp trong hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố taifsanr có ghi giá trị khoản vay thì tính trên giá trị khoản vay;

– Công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh thì mức thu tính trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.

Thứ hai, tùy thuộc vào giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch mức thu phí công chứng sẽ khác nhau, cụ thể:

STT

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, gia dịch

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Tài sản, hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 50 triệu đồng

50 nghìn

2

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

100 nghìn

3

Từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

4

Từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng

1 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản haowcj giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1 tỷ đồng

5

Từ 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng

2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 3 tỷ đồng

6

Từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng

7

Từ 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng

8

Trên 100 tỷ đồng

32,3 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 70 triệu đồng/ trường hợp)

Thứ ba, mức thu phí công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản: 

STT

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch (Tổng số tiền thuê)

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng

40 nghìn đồng

2

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

80 nghìn đồng

3

Từ trên100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

0,08% giá trị tài snar hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

4

Từ trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng

800 nghìn đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1 tỷ đồng

5

Từ trên 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng

2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 3 tỷ đồng

6

Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

3 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng

7

Từ trên 10 tỷ đồng

5 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (nhưng mức thu tối đa không vượt quá 8 triệu đồng/ trường hợp)

Thứ tư, mức thu phí với việc công chứng hợp đồng mua bán tìa sản đấu giá tính trên giá trị tài snar bán được:

– Giá trị tài sản dưới 5 triệu đồng thì mức thu là 90 nghìn đồng;

– Giá trị tài sản từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng thì mức thu phí công chứng là 270 nghìn đồng;

– Giá trị tài sản từ 20 tỷ đồng trở lên thì sẽ có mức thu là 450 nghìn đồng.

Đối với các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản có giá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá trị sử dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng sẽ được xác định theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng, giao dịch đó. Trường hợp giá đất, giá tài sản do các bên thỏa thuận mà thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước quy định thì mức giá thu phí công chứng được tính như sau:

Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng = Diện tích đất, số lượng tài sản ghi trong hợp đồng, giao dịch x Giá đất, giá tài sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch không theo giá trị  hợp đồng, giao dịch

– Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp có mức thu là 40 nghìn đồng/trường hợp;

– Công chứng hợp đồng bảo lãnh có mức thu là 100 nghìn đồng/trường hợp;

– Công chứng hợp đồng ủy quyển thu 50 nghìn đồng/trường hợp;

– Công chứng giấy tờ ủy quyền có mức thu 20 nghìn đồng;

– Công chứng việc sử đổi, bổ sung hợp đồng giao dịch, trường hợp sửa đổi, bổ sung tăng gia strij tài sản hoặc giá trị hợp đồng thì mức thu tương ứng là 40 nghìn đồng;

– Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch là 25 nghìn đồng;

– Công chứng di chúc là 50 nghìn đồng;

– Công chứng văn bản từ chối nhận di sản có mức thu là 20 nghìn đồng;

– Các công việc công chứng hợp đồng, giao dịch khác sẽ có mức thu là 40 nghìn đồng/trường hợp.

 Mức thu phí nhận, lưu giữ di chúc

Mức thu phí nhận lưu trữ di chúc là 100 nghìn đồng/ trường hợp.

Mức thu phí công chứng bản dịch

Mức thu phí công chứng bản dịch là 10 nghìn đồng/trang với bản dịch thứ nhất. Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ hai trở lên thu 05 nghìn đồng/trang đối với trang thứ nhất, thứ hai. Từ trang thứ ba trở lên sẽ thu 03 nghìn đồng/trang nhưng mức thu sẽ không quá 200 nghìn đồng/bản. 

Như vậy, người yêu cầu công chứng khi thực hiện các hợp đồng, giao dịch, bản dịch, phí lưu trữ di chúc, phí cấp bản sao văn bản công chứng phải đóng lệ phí công chứng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để được tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ hơn về biểu phí công chứng Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn 0969 078 234 của Luật Trần và Liên Danh. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng những vấn đề pháp lý chất lượng hàng đầu trên toàn quốc.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139