Thủ tục rút đơn tố cáo

Thủ tục rút đơn tố cáo

Rút đơn tố cáo phản ánh ý chí của chủ thể khi thực hiện quyền tố cáo của công dân. Việc thực hiện các quyền này thông qua văn bản và điền thông tin với mẫu có sẵn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Từ đó cung cấp và phản ánh đầy đủ, chính xác các ý chí đối với nhu cầu rút một phần hay toàn bộ nội dung tố cáo.

Mẫu đơn rút tố cáo được sử dụng và mang đến ý nghĩa trong sự kiện xác lập. Cũng như phản ánh với quyết định của chủ thể có thay thế với các tính chất giải quyết vụ việc của cơ quan có thẩm quyền. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn đọc thủ tục rút đơn tố cáo, hãy cùng theo dõi và tìm hiểu nhé!

Đơn xin rút tố cáo là gì?

Mẫu đơn xin rút tố cáo:

Mẫu đơn thể hiện với các nội dung cần được triển khai. Theo đó, người có nhu cầu thực hiện cung cấp hiệu quả các thông tin. Nhằm trả lời hiệu quả các câu hỏi một cách chính xác, trung thực. Việc rút tố cáo cũng là quyền lợi và tác động đến các lợi ích. Cho nên cần đảm bảo phản ánh đúng.

Đơn với nội dung và hình thức là văn bản được lập theo mẫu có sẵn. Được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Họ là các chủ thể giải quyết tố cáo đã nhận, thụ lý hoặc đang giải quyết vụ việc tố cáo. Cũng như có thẩm quyền tiếp nhận đối với đơn xin rút tố cáo. Phản ánh với các điều chỉnh được thực hiện với quá trình giải quyết vụ việc. Đơn được lập bằng văn bản, có thể nộp bằng các hình thức được công nhận. Như nộp trực tiếp tại trụ sở, qua bưu điện hay ủy quyền cho người khác nộp thay.

Mẫu đơn đảm bảo được sử dụng là mẫu số 02. Với các nội dung cũng như hình thức theo tiêu chuẩn và quy định của nhà nước. Đồng bộ trong nhu cầu quản lý nhà nước hiệu quả. Cũng như hướng đến các văn bản được thực hiện với hướng dẫn hiệu quả. Qua đó phản ánh đầy đủ thông tin, đúng trọng tâm. Từ đó thuận lợi đối với công tác tiếp nhận và giải quyết các nhu cầu. Mang đến hiệu quả của tính chất quản lý nhà nước nói chung.

Mục đích của Đơn xin rút tố cáo:

Đơn rút tố cáo được dùng để thể hiện quan điểm, ý chí của người viết. Họ có quyền trong thực hiện phản ánh rút lại tố cáo. Về việc phản ánh tố cáo của mình về cá nhân, đơn vị mà mình đã nộp trước đó. Qua đó đảm bảo quyền cũng như lợi ích được đảm bảo. Rút lại tố cáo cũng là một quyền mà pháp luật dành cho họ.

Người viết phản ánh ý chí của mình. Trong đó họ là đối tượng thực hiện với đơn tố cáo trước đó. Do vậy mà sau khi xác định được bản chất sự kiện, họ muốn rút lại đối với tính chất tố cáo đã thực hiện. Mục đích để sự việc đó không cần tiến hành điều tra, xác minh trên thực tế nữa. Vừa đảm bảo mang đến rút ngắn các tính chất công việc không cần thiết đối với cơ quan có thẩm quyền trong nghiệp vụ của họ.

Trong đơn cần trình bày toàn bộ những căn cứ, lý do dẫn tới kết luận rút tố cáo theo nội dung đầy đủ và ý nghĩa. Hướng đến các xác định và đảm bảo được tự giải quyết đối với sự việc trước đó. Ví dụ như đã hòa giải, đã nghe giải thích, đã nắm được quy định. Hay đã nhận ra các điểm sai xót trong văn bản tố cáo của mình trước đây. Mang đến các tiếp thu đối với thông tin mới. Cũng như đảm bảo được lợi ích với họ và mọi người có liên quan.

Mẫu đơn rút tố cáo mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…(1)…, ngày… tháng…năm…

ĐƠN RÚT TỐ CÁO

Kính gửi: …..(2)…

Tên tôi là: …(3) …

Địa chỉ: ……

Tôi đề nghị với ….(2)….cho tôi rút nội dung tố cáo …(4)

NGƯỜI RÚT TỐ CÁO (3)
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

H và tên

Ghi chú:

(1) Địa danh.

(2) Chức vụ, chức danh của người giải quyết tố cáo.

(3) Họ và tên người làm đơn rút tố cáo. Trường hợp nhiều người tố cáo thì có chữ ký (hoặc điểm chỉ) của người đại diện hoặc những người tố cáo.

(4) Ghi rõ từng nội dung tố cáo được rút hoặc rút toàn bộ nội dung tố cáo trong đơn tố cáo ngày …tháng… năm….

Trong đó:

(1). Là địa danh cấp tỉnh, thành phố nơi thường trú. Cũng có thể hiểu là địa danh đặt trụ sở của cơ quan có thẩm quyền.

(2). Thông tin chức danh của chủ thể có thẩm quyền tiếp nhận đơn. Từ đó đảm bảo gửi đơn đúng đối tượng. Mang đến hiệu quả tiếp nhận và giải quyết cho các nhu cầu và ý chí được phản ánh.

(4). Cung cấp thông tin với đơn tố cáo đã thực hiện trước đó. Giúp cơ quan có thẩm quyền xác định được với đối tượng là vụ việc nào và tính chất ra sao. Trong đó cũng thể hiện với lý do vì sao rút đơn tố cáo trước đó. Để các chủ thể có thẩm quyền xác định được đó đúng là nguyện vọng và nhu cầu của bạn. Diễn ra một cách tự nguyện và độc lập trong thể hiện ý chí. Không có các tác động từ chủ thể khác.

Hướng dẫn thủ tục rút tố cáo

Việc rút đơn tố cáo của người làm đơn tố cáo được quy định tại Điều 4 Nghị định 31/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo (có hiệu lực 28/5/2019), cụ thể như sau:

Điều 4. Rút tố cáo

Người tố cáo có quyền rút một phần hoặc toàn bộ nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản, văn bản rút tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ và tên, địa chỉ của người rút tố cáo; nội dung tố cáo được rút, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người rút tố cáo. Trường hợp người tố cáo đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp rút tố cáo thì người tiếp nhận lập biên bản ghi lại việc rút tố cáo và người rút tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản. Văn bản rút tố cáo được thực hiện theo Mẫu số 02, biên bản ghi nhận việc rút tố cáo được thực hiện theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp nhiều người cùng tố cáo mà có một hoặc một số người rút tố cáo thì từng người rút tố cáo thực hiện việc rút tố cáo theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp tất cả những người tố cáo rút tố cáo thì người đại diện thực hiện việc rút tố cáo bằng văn bản hoặc người tiếp nhận lập biên bản ghi lại việc rút tố cáo có chữ ký hoặc điểm chỉ xác nhận của những người tố cáo hoặc của người đại diện.

Trường hợp người tố cáo rút tố cáo mà người giải quyết tố cáo xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định việc rút tố cáo do bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Tố cáo. Người giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý người có hành vi đe dọa, mua chuộc người tố cáo hoặc người lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo theo quy định của pháp luật.”

Thủ tục rút đơn tố cáo
Thủ tục rút đơn tố cáo

Phân tích thủ tục tiến hành:

Về thời điểm thực hiện làm đơn rút tố cáo: Trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Tức là việc tiến hành xác minh đối với nội dung tố cáo vẫn đang được thực hiện. Và chưa có kết quả cuối cùng được phản ánh. Khoảng thời gian này, người tố cáo có quyền phản ánh ý chí đối với quyết định rút tố cáo.

Giới hạn đối với nội dung rút tố cáo: Có thể rút một phần hoặc toàn bộ nội dung. Với các phần nội dung đã được làm rõ, họ có thể rút tố cáo. Trong khi đối với những nội dung còn lại vẫn được đảm bảo tiến hành xác minh. Tùy thuộc các nhu cầu của người có quyền để phản ánh trong nội dung của lá đơn được lập. Cũng như giúp các chủ thể có thẩm quyền xác nhận được nội dung công việc cần thực hiện.

Hình thức đơn: Thực hiện với mẫu có sẵn của cơ quan có thẩm quyền xây dựng. Được thực hiện bằng văn bản. Qua đó đảm bảo cung cấp đầy đủ các nội dung thông tin. Cũng như các trình bày đúng trọng tâm của nhu cầu cần phản ánh. Mẫu 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 31/2019/NĐ-CP.

Nội dung đơn: Trình bày theo các thông tin cần cung cấp trong đơn. Trong đó cần đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin được thể hiện như các trình bày trong mẫu. Và cụ thể đã được liệt kê với công việc cần thực hiện trong khoản 1 Điều 4 Nghị định 31/2019/NĐ-CP.

Chủ thể làm đơn: Là người tiến hành tố cáo. Họ có thể tự viết hoặc nhờ người viết. Nhưng phải đảm bảo với ý chí độc lập của họ được phản ánh. Thông qua các nhận thức của chủ thể đó. Xác nhận bằng chữ ký, con dấu hay điểm chỉ tay. Việc gửi đơn cũng có thể tiến hành với tính chất trực tiếp hoặc nhờ đến các trung gian khác. Như thực hiện chuyển phát, gửi trực tiếp. Làm sao để hồ tờ đơn đến được trụ sở của chủ thể tiếp nhận và giải quyết.

Chủ thể nhận đơn: Gửi đến trụ sở của cơ quan có thẩm quyền. Đây cũng chính là cơ quan đã tiếp nhận với đơn tố cáo trước đó. Với hoạt động xác minh được cơ quan này thực hiện trong nghiệp vụ của họ. Từ đó mang đến việc tiếp nhận được thực hiện. Cũng như giải quyết cho nhu cầu rút tố cáo của chủ thể có quyền.

Ý chí của các chủ thể tố cáo hay rút đơn tố cáo tiến hành trong quyền pháp luật trao cho họ. Ai thực hiện phản ánh nhu cầu rút tố cáo thì có chữ ký phản ánh nhu cầu của người đó. Mang đến chứng cứ xem xét đối với các độc lập và tự nguyện trong phản ánh ý chí. Từ đó mà hiệu quả mới được xác định với hành vi. Cơ quan có thẩm quyền khi tiếp nhận phải xác minh đối với tính chính xác của chủ thể thực hiện. Cũng như xác minh với ý chí phản ánh của họ. Sau đó mới tiến hành giải quyết các nhu cầu được trình bày trong đơn.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục rút đơn tố cáo. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua địa chỉ hotline của Công ty luật uy tín để được giải đáp và tư vấn hiệu quả nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139