Thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Đồng Tháp

thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Đồng Tháp

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, Thành lập công ty có vốn nước ngoài ở Việt Nam ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một loại hình tổ chức kinh tế đặc biệt, với một phần hoặc toàn bộ vốn góp là của nhà đầu tư nước ngoài và được thành lập, hoạt động tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam và một số công ước, luật pháp quốc tế. Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài ở Việt Nam phải đáp ứng một số điều kiện riêng quy định trong Luật doanh nghiệp 2020 và Luật đầu tư 2020. Doanh nghiệp nước ngoài là gì? Thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Đồng Tháp ra sao? Sau đây là một số quy định pháp luật hiện hành về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng như dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mà Luật Trần và Liên danh cung cấp.

Đặc điểm của công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

–  Về thành viên, cổ đông, chủ sở hữu

Thành viên, cổ đông, chủ sở hữu của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

–  Về tỷ lệ vốn sở hữu 

Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế. Trừ các trường hợp sau đây:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai trường hợp trên thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

–  Về ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại Điều 6 và các Phụ lục 1, 2 và 3 Luật Đầu tư.

Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác.

–  Về thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Đồng Tháp và thay đổi nội dung hoạt động

Trước khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật đầu tư 2020.

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mà nội dung đó đồng thời là nội dung đăng ký đầu tư thì phải điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Đồng Tháp

Khi tiến hành thực hiện về dự án kinh doanh sản xuất tại Việt Nam của các nhà đầu tư đến từ nước ngoài thì cần phải thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định. Hồ sơ tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư bao gồm:

Giấy đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư cho người nước ngoài theo mẫu mà nhà nước đã ban hành.

Đề xuất cụ thể chi tiết về dự án định đầu tư vào Việt Nam.

Chứng minh hợp pháp từ giấy tờ của các cơ quan có thẩm quyền về khả năng tài chính của người nước ngoài.

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư với trường hợp doanh nhân ngoại quốc là cá nhân hoặc các tài liệu pháp lý có liên quan như quyết định về việc tiến hành thành lập, giấy phép thực hiện đăng ký doanh nghiệp…

=> Cơ quan khi thực hiện nộp hồ sơ đối với thủ tục này là là Cơ quan đăng ký đầu tư.

Hồ sơ và Tài liệu xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Hồ sơ cần soạn thảo;

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ Công ty;

– Danh sách thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên); Danh sách cổ đông sáng lập (đối với Công ty Cổ phần);

– Quyết định của Nhà đầu tư (đối với Nhà đầu tư là tổ chức);

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với Nhà đầu tư là tổ chức);

– Giấy ủy quyền trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba đại diện thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

Tài liệu thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Đồng Tháp Nhà đầu tư cung cấp;

* Tài liệu chung;

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bước 5.1);

– Bản sao chứng thực Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật của Công ty dự kiến thành lập;

* Tài liệu riêng đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Bản Hợp pháp hóa lãnh sự Quyết định, Giấy phép thành lập của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài (mục b, Bước 5.1)

– Bản sao chứng thực Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật và người đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài (tương tự mục b, Bước 5.1);

* Tài liệu riêng đối với nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài;

– Bản sao chứng thực Hộ chiếu thành viên/ cổ đông góp vốn thành lập doanh nghiệp là nhà đầu tư nước ngoài (tương tự mục b, Bước 5.1);

* Tài liệu riêng đối với doanh nghiệp Việt Nam thực hiện liên doanh;

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam thực hiện liên doanh (mục b, Bước 5.1);

– Bản sao chứng thực Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và người đại diện quản lý phần vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam thực hiện liên doanh (mục b, Bước 5.1);

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Đồng Tháp

Ngoài chi phí thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì rất nhiều người chú ý đến hồ sơ để tiến hành thủ tục. Doanh nghiệp cá nhân đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ gồm những thành phần sau:

Điều lệ của doanh nghiệp tùy theo loại hình công ty tương ứng đăng ký thành lập.

Giấy tờ đề nghị đăng ký thành lập công ty.

Bản sao của những giấy tờ như sau:

Giấy CN đăng ký thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp hay các tài liệu tương ứng hợp pháp khác của tổ chức, hoặc có thể tiến hành sử dụng Hộ chiếu, ngoài ra còn phải có giấy ủy quyền hay các chứng thực của cá nhân đầu tư hợp pháp khác của người được đại diện dưới sự ủy quyền của những thành viên đầu tư vào Việt Nam là là tổ chức.

Hộ chiếu hay các chứng thực hợp pháp về cá nhân  khác của những thành viên tham gia là cá nhân.

Với nhà đầu tư của nước ngoài thì theo quy định của pháp luật hiện hành cần có giấy CN đăng ký đầu tư.

Với những trường hợp thành viên là tổ chức của nước ngoài thì cần có thêm bản sao của giấy CN đăng ký thành lập doanh nghiệp hay tài liệu pháp lý tương ứng và phải được tiến hành hợp pháp hóa từ lãnh sự.

Danh sách của các thành viên tham gia thành lập trong công ty.

Thời gian tiến hành thủ tục kéo dài từ 3 đến 5 ngày làm việc tính từ lúc được nhận đầy đủ hồ sơ một cách hợp lệ.

Cơ quan để cá nhân tổ chức tiến hành nộp hồ sơ là cơ quan đăng ký kinh doanh.

thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Đồng Tháp
thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Đồng Tháp

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Đồng Tháp tại Luật Trần và Liên danh

Dịch vụ thành lập công ty nói chung và thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Đồng Tháp nói riêng luôn được coi là thế mạnh của Luật Trần và Liên danh. Các thủ tục và quy trình thành lập công ty cũng như chi phí thành lập của Luật Trần và Liên danh luôn được tuân thủ theo một quy trình pháp lý nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng cũng như dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và không có sai sót. Dịch vụ thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài tại công ty chúng tôi không chỉ tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý quy định hiện hành mà các chi phí thành lập công ty của chúng tôi còn đảm bảo nâng cao hiệu quả tiến hành, tiết kiệm chi phí khi thực hiện đầu tư lâu dài của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp khi thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Đồng Tháp

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính;

b) Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Nhà đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Trường hợp có nhu cầu đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Trên đây là bài viết tư vấn về thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Đồng Tháp của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139