Hoàn thuế vat mua xe ô tô

hoàn thuế vat mua xe ô tô

Hiện nay, pháp luật có quy định các trường hợp được hoàn thuế Giá trị gia tăng. Theo đó, khi mua ô tô cũng có thể sẽ có trường hợp nằm trong các trường hợp pháp luật quy đinh. Vậy khi nào được hoàn thuế GTGT khi mua ô tô và thủ tục hoàn thuế vat mua xe ô tô được pháp luật quy định như thế nào. Sau đây Luật Trần và Liên Danh sẽ tư vấn rõ hơn cho các bạn về vấn đề này.

Khái niệm thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Thuế giá trị gia tăng công ty phải chịu khi mua ôtô sẽ được coi là thuế giá trị gia tăng đầu vào và có thể được khấu trừ. Theo điểm a, điểm b khoản 1 Điều 12 Luật Thuế giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất.

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng.

 Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng và Thông tư 25/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2016/TT-BTC có thể phân chia các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng như sau:

Trường hợp 1: Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

+ Trước kỳ tính thuế tháng 7/2016, trường hợp cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

+ Từ kỳ tính thuế tháng 7/2016 trở đi, đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa trong nước sẽ không được hoàn thuế.

Trường hợp 2: Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư nếu đủ các điêu kiện sau:

+ Đã đăng ký kinh doanh;

+ Đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động;

+ Nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm hoặc nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng. 

Trường hợp 3: Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

+ Cơ sở kinh doanh: có dự án đầu tư (cùng tỉnh, đang trong giai đoạn đầu tư, thực hiện kê khai riêng) thì phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện của cơ sở kinh doanh (yêu cầu là cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư).

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

+ Cơ sở kinh doanh: có dự án đầu tư mới (khác tỉnh trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, thực hiện kê khai riêng) thì phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Lưu ý: nếu thuộc các trường hợp trên nhưng có sự vi phạm phạm luật sẽ không được hoàn thuế như sau:

Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký;

Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh;

Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động;

Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.

hoàn thuế vat mua xe ô tô
hoàn thuế vat mua xe ô tô

Trường hợp 4: Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu đủ điều kiện sau:

+ Cơ sở kinh doanh trong tháng hoặc trong quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

+ Có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên (trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo);

Lưu ý: Cơ sở kinh doanh sẽ không được hoàn thuế trong trường hợp: hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan. 

Trường hợp 5: Cơ sở kinh doanh bị sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản …

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Lưu ý:

Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Cơ sở kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản thì đối với số thuế GTGT đã được hoàn thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản và quản lý thuế; đối với số thuế GTGT chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động và không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT thì không phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.

Trường hợp 6: Các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ ODA…

Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

+ Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối với hàng hoá, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.

+ Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn thuế GTGT đã trả của hàng hoá, dịch vụ đó.

Ví dụ: Hội chữ thập đỏ được Tổ chức quốc tế viện trợ tiền để mua hàng viện trợ nhân đạo cho nhân dân các tỉnh bị thiên tai là 200 triệu đồng. Giá trị hàng mua chưa có thuế là 200 triệu đồng, thuế GTGT là 20 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ sẽ được hoàn thuế theo quy định là 20 triệu đồng.

Và các trường hợp hoàn thuế đặc biệt khác theo quy định không được đề cập ở đây, vì bài viết chỉ tập trung nói đến các trường hợp phổ biến xảy ra đối với doanh nghiệp.

Điều kiện để được hoàn thuế giá trị gia tăng khi mua xe ô tô

Theo như phân tích ở phần trên thì doanh nghiệp bạn được hoàn thuế khi thuộc một trong các trường hợp hoàn thuế và đảm bảo đủ điều kiện nêu cụ thể trong từng trường hợp. Trong phạm vi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi nếu xe ô tô của bạn mua thuộc các trường hợp của Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, hay có dự án đầu tư; là hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; cơ sở kinh doanh bị chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động; không là chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo thì bên bạn mới được hoàn thuế giá trị gia tăng khi đã đáp ứng được điều kiện của từng trường hợp đã được phân tích.

Còn nếu bên bạn là một doanh nghiệp mới thành lập và tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, và số thuế giá trị gia tăng đầu vào của doanh nghiệp bạn chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý bao gồm cả thuế đầu vào của chiếc xe ô tô dù có giá trị trên hoặc dưới 300 triệu đồng thì doanh nghiệp chỉ được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để được tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ hơn về quy định hoàn thuế vat mua xe ô tô Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0969 078 234 của Luật Trần và Liên Danh. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng những vấn đề pháp lý chất lượng hàng đầu trên toàn quốc.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139