Dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 5

dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 5

Chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của Công ty mẹ, ngành nghề đăng ký kinh doanh phải đúng công ty mẹ. Vì vậy đơn vị chi nhánh hạch toán có 2 loại hình: hạch toán phụ thuộc vào Công ty mẹ hoặc hạch toán độc lập với Công mẹ. Thủ tục thành lập chi nhánh theo gói dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 5 sẽ được hướng dẫn chi tiết ngay trong bài viết dưới đây.

Chi nhánh công ty có tư cách pháp nhân không?

Theo điều 74 Bộ luật Dân sự 2015, một tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân khi hội đủ 4 điều kiện sau đây:

1.Tổ chức đó được thành lập hợp pháp (theo quy định của pháp luật Việt Nam).

2.Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

3.Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản độc lập đó.

4.Nhân danh mình tham gia vào quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Như vậy theo các quy định trên, chi nhánh công ty là tổ chức được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ có con dấu và tài khoản riêng nhưng chưa độc lập hoàn toàn về tài sản, phải nhân danh doanh nghiệp chủ quản thực hiện các quan hệ pháp luật chứ không nhân danh bản thân chi nhánh thực hiện các quan hệ pháp luật. Vì vậy, chi nhánh công ty không có tư cách pháp nhân.

Chi nhánh công ty có được vay vốn không? Chi nhánh công ty có được ký hợp đồng không?

Như đã trình bày ở phần trên, chi nhánh công ty không có tư cách pháp nhân; Có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Chính vì vậy chi nhánh công ty có thể được vay vốn và và ký kết hợp đồng trong trường hợp: Người đại diện theo pháp luật của công ty chủ quản  lập văn bản ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh (đơn vị phụ thuộc) làm đại diện theo ủy quyền của công ty, nhân danh công ty ký kết hợp đồng hoặc vay vốn. Chữ ký của người đứng đầu chi nhánh tham gia ký kết hợp đồng được đóng con dấu của công ty.

Lập chi nhánh; Văn phòng đại diện hay Địa điểm kinh doanh?

Doanh nghiệp khi mở rộng địa bàn hoạt động ra ngoài trụ sở chính tùy theo nhu cầu, phạm vi hoạt động, khả năng có thể chọn một trong 3 hình thức đơn vị phụ thuộc như:

Chi nhánh

Văn phòng đại diện

Địa điểm kinh doanh

So sánh chi nhánh; Văn phòng đại diện; Địa điểm kinh doanh

Tiêu chí

Chi nhánh

Văn phòng đại diện

Địa điểm kinh doanh

Khái niệm và phạm vi hoạt động

– Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

– Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

 

– Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

– Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

– Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp

Ví dụ: Kho hàng, xưởng sản xuất, cửa hàng

Được lập khác tỉnh với công ty mẹ?

Có

Có

Có

Kê khai và nộp thuế môn bài

Có

Có

Có

Con dấu, tài khoản ngân hàng

Có

Có

Không

Ký hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế

Có

Có

Không

Được kinh doanh tại trụ sở

Có

Không

Có

Sử dụng hóa đơn 

Có

Không

Không

Kê khai thuế GTGT

Có

Không

Không

(Nếu chi nhánh lập khác tỉnh với trụ sở công ty, hoặc chi nhánh đăng ký Hạch toán độc lập)

Kê khai thuế TNCN, TNDN

Có

Không

Không

Hồ sơ thành lập Chi nhánh thương nhân nước ngoài theo dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 5 bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, được lập theo mẫu của Bộ Công Thương, có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài;

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của thương nhân nước ngoài;

Văn bản của thương nhân nước ngoài bổ nhiệm, bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

Bản sao báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc tài liệu tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân đặt trụ sở. thương nhân nước ngoài thành lập hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

Bản sao Điều lệ Chi nhánh;

Bản sao công chứng hộ chiếu, chứng minh nhân dân, chứng minh nhân dân của người đứng đầu chi nhánh;

Tài liệu về vị trí đề xuất của văn phòng chi nhánh, bao gồm:

Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận cho thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng vị trí để đặt trụ sở chi nhánh. chi nhánh;

Bản sao tài liệu về địa điểm đề xuất của trụ sở Chi nhánh cụ thể:

Chi nhánh thương nhân nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về an ninh, trật tự, an toàn lao động và điều kiện sức khỏe. và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. Các chi nhánh không được phép cho vay hoặc cho thuê lại trụ sở chính của họ.

Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện) cho cơ quan cấp phép (Bộ Công Thương). Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận. hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra, yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ. Yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện nhiều nhất một lần trong quá trình xử lý đơn

dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 5
dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 5

Thời hạn giấy phép thành lập Chi nhánh

Giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài có giá trị trong 5 năm nhưng không được vượt quá thời hạn còn lại của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

Điều kiện làm Trưởng chi nhánh

Người đứng đầu chi nhánh phải chịu trách nhiệm trước thương nhân nước ngoài về các hoạt động của mình và của chi nhánh trong phạm vi được thương nhân nước ngoài cho phép.

Người đứng đầu chi nhánh phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.

Người đứng đầu chi nhánh phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu chi nhánh theo quy định của pháp luật khi rời khỏi Việt Nam. Giấy phép này phải được sự chấp thuận của thương nhân nước ngoài. Người đứng đầu Chi nhánh vẫn chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền.

Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại điểm 3 nêu trên

Người đứng đầu chi nhánh chưa trở về Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền có quyền tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu chi nhánh. Trưởng Chi nhánh trong phạm vi ủy quyền cho đến khi Trưởng chi nhánh trở lại làm việc tại Chi nhánh hoặc cho đến khi thương nhân nước ngoài bổ nhiệm người khác làm Trưởng chi nhánh.

Trường hợp người đứng đầu chi nhánh không có mặt tại Việt Nam quá 30 ngày

Trường hợp người đứng đầu chi nhánh không có mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu chi nhánh hoặc đã chết, mất tích, bị giam giữ hoặc bị kết án tù, trường hợp thương nhân nước ngoài bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự thì thương nhân nước ngoài phải chỉ định người khác làm người đứng đầu chi nhánh. 

Người đứng đầu chi nhánh của một nhà giao dịch nước ngoài không được đồng thời giữ các vị trí sau:

Trưởng Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài khác;

Trưởng Văn phòng đại diện của cùng một thương nhân nước ngoài;

Người đại diện theo pháp luật của một tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập Chi nhánh thương nhân nước ngoài

Thương nhân nộp hồ sơ thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam tại Bộ Công Thương.

Công việc của chúng tôi liên quan đến dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 5

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

– Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ

–  Soạn thảo hồ sơ đầy đủ                     

–  Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước

–  Thay mặt khách hàng trao đổi với chuyên viên phụ trách hồ sơ trong trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung

–  Thay mặt khách hàng trao đổi với chuyên viên phụ trách hồ sơ

–  Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho khách hàng

Cơ quan thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phòng Đăng ký kinh doanh

Yêu cầu, điều kiện thực hiện dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 5

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
– Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;
– Tên của chi nhánh, văn phòng đại diện được đặt theo đúng quy định tại Điều 40 của Luật Doanh nghiệp;
– Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
-Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:
– Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;
– Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;
– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.
(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 5 tại Luật Trần và Liên danh

Đến với chúng tôi, bạn sẽ được tư vấn đầy đủ và chính xác các quy định của pháp luật về việc thành lập chi nhánh. Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ sau đó chuyển cho khách hàng ký. Chịu trách nhiện nộp hồ sơ, trao đổi trực tiếp với chuyên viên thụ lý, nhận và thông báo kết quả cho khách hàng một cách nhanh chóng nhất.

– Tư vấn các Quy định của Pháp luật trước, trong và sau khi thành lập chi nhánh.

– Tư vấn soạn thảo hồ sơ: Luật Trần và Liên danh sẽ tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh và chuyển cho khách hàng ký.

– Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Sau khi khách hàng hoàn thành việc ký hồ sơ và giấy tờ, Công ty Luật Trần và Liên danh sẽ thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ, trao đổi với chuyên viên thụ lý, nhận kết quả và chuyển cho Quý khách hàng.

Thành lập chi nhánh công ty là một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty bạn. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn quy trình thành lập chi nhánh cho hàng nghìn doanh nghiệp, nắm rõ các quy định quy trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng như pháp luật thuế, Luật Trần và Liên danh là đối tác tin cậy nhất để thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp của bạn.

Trên đây là bài viết tư vấn về dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 5 của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139