Hồ sơ giải thể công ty TNHH 1 thành viên

ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Hồ sơ giải thể công ty TNHH 1 thành viên là một dạng hồ sơ phức tạp trong các hồ sơ về đăng ký doanh nghiệp. Không phải trường hợp nào công ty TNHH một thành viên cũng có thể tiến hành giải thể mà nó cần đáp ứng một số điều kiện nhất định. Hãy cùng Luật Trần tìm hiểu dưới bài viết dưới đây.

Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau để có thể được giải thể:

(1) Thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản;

(2) Tại thời điểm giải thể không có tranh chấp gì tại Tòa án hay cơ quan trọng tài.

Công ty Luật TNHH Trần và Liên danh có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan tới giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, đúc kết từ rất nhiều vụ việc khách hàng mỗi năm. Chúng tôi cug cấp dịch vụ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với nhiều ưu việt là trọn gói, hiệu quả và chi phí rất hợp lý.

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu một số vấn đề pháp lý và thủ tục liên quan tới giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cũng như dịch vụ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Nội dung chính bài viết

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là:

 • Luật doanh nghiệp năm 2021;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Các trường hợp giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp 
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi không đề cập tới trường hợp giải thể này mà sẽ dành riêng một bài viết khác.

Điều kiện giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau để có thể được giải thể:

 • Thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản
 • Tại thời điểm giải thể không có tranh chấp gì tại Tòa án hay cơ quan trọng tài
hồ sơ giải thể công ty tnhh 1 thành viên
hồ sơ giải thể công ty tnhh 1 thành viên

Trình tự, thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty (nếu có) trước khi giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của mình với các bước như sau:

 • Doanh nghiệp thanh toán tất cả các khoản nợ và theo thứ tự giải quyết sau: (1) giải quyết nợ cho người lao động (2) giải quyết nợ thuế (3) giải quyết nợ với bạn hàng và đối tác
 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Giải quyết nợ nần để giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Doanh nghiệp thanh toán tất cả các khoản nợ bao gồm nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội, nợ người lao động và nợ khác

Đóng mã số thuế để giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Trả lại con dấu để giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Doanh nghiệp làm thủ tục trả dấu cùng Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an. Doanh nghiệp sẽ nhận được giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Nộp hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Chủ sở hữu công ty có quyết định giải thể công ty
 • Doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo phải có quyết định của chủ sở hữu công ty.

Chi tiết về hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tại mục 4 của bài viết này.

Xử lý hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin trên Cổng thông tin về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thành phần hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán (nợ người lao động, nợ bảo hiểm xã hội, nợ thuế, nợ khác)
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
 • Xác nhận của Ngân hàng về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản 
 • Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể
 • Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế
 • Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định 
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản gốc)
 • Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ
 • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm:
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
  • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán
  • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
  • Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

Số lượng hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Số lượng hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là 01 (bộ)

Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Theo quy định, quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

+ Lý do giải thể;

+ Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

+ Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Sau khi tiến hành thanh lý tài sản phải lập biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

– Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, Cơ quan thuế, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có). Đồng thời quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Các hoạt động bị cấm khi giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Kể từ khi có quyết định giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nghiêm cấp công ty hoặc chủ sở hữu công ty thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản công ty
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của công ty;
 • Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp ký kết hợp đồng mới để thực hiện việc giải thể;
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
 • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức dưới danh nghĩa của công ty đang bị giải thể.

Cá nhân và tổ chức có hành vi như trên, tùy theo tính chất và mức độ có thể bị phạt hành chính và thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp hành vi này gây ra hậu quả và thiệt hại thì người/tổ chức có hành vi trên phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

Thời gian giải quyết thủ tục giải thể tại sở kế hoạch đầu tư

Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Khi giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên các khoản nợ được thanh toán theo thứ tự sau đây:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

– Nợ thuế và các khoản nợ khác.

– Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

– Cất giấu, tẩu tán tài sản;

– Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

– Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;

– Ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp;

– Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

– Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

– Huy động vốn dưới mọi hình thức khác

Trên đây là bài viết về hồ sơ giải thể công ty TNHH một thành viên. Hãy liên hệ với Luật Sư Trần để được tư vấn miễn phí.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139