Dịch vụ kiểm toán tại Trà Vinh

dịch vụ kiểm toán tại Trà Vinh

Dịch vụ kiểm toán tại Trà Vinh của chúng tôi là tập trung tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Qua đó, cùng với kinh nghiệm thực tiễn có được trong nhiều năm, chúng tôi có thể đưa ra các ý kiến tư vấn có giá trị đối với công việc kinh doanh của khách hàng cũng như gợi ý để hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.

Yêu cầu cơ bản của nhân viên kiểm toán thực hiện dịch vụ kiểm toán tại Trà Vinh

Quy định về đăng ký hành nghề kiểm toán viên

Theo khoản 1 điều 15 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12, để đăng ký hành nghề kiểm toán cần đáp ứng các điều kiện:

“a) Là kiểm toán viên;

b) Có thời gian thực tế làm kiểm toán từ đủ ba mươi sáu tháng trở lên;

c) Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức.” 

Tiêu chuẩn của kiểm toán viên

Theo quy định tại điều 14 Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 quy định về tiêu chuẩn của kiểm toán viên, cụ thể:

“1. Kiểm toán viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính;

d) Có Chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Bộ Tài chính.

Trường hợp người có chứng chỉ của nước ngoài được Bộ Tài chính công nhận, đạt kỳ thi sát hạch bằng tiếng Việt về pháp luật Việt Nam và có đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì được công nhận là kiểm toán viên.”

Tố chất cần có của nhân viên kiểm toán

– Yêu cầu về tính độc lập: Tính độc lập là nguyên tắc hành nghề cơ bản mà kiểm toán viên cần phải có. Thông thường lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tin tưởng vào các đánh giá của kiểm toán viên có tính độc lập và khả năng về chuyên môn nghiệp vụ.

– Yêu cầu về năng lực nghiệp vụ: Để hành nghề kiểm toán thì kiểm toán viên cần phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững chắc, có kinh nghiệm thực tế trong vòng 36 tháng và đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. 

– Yêu cầu hiểu biết quy định pháp luật: Ngoài các yếu tố cần thiết thì vị trí kiểm toán viên đòi hỏi phải am hiểu về pháp luật và một số chính sách về tài chính liên quan đến lĩnh vực kiểm toán. 

– Yêu cầu về tư chất đạo đức: Đây là yếu tố quan trọng mà bất cứ ngành nghề nào cũng cần phải có không riêng về kiểm toán. Yêu cầu này nhằm đảm bảo cho công việc kiểm toán được diễn ra theo đúng chuẩn mực. Kiểm toán viên phải làm việc một cách cẩn trọng và tinh thần làm việc thẳng thắn, trung thực để đảm bảo đánh giá các thông tin tài chính kế toán một cách chính xác.

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính theo dịch vụ kiểm toán tại Trà Vinh

Trong kiểm toán Báo cáo tài chính, để thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán có giá trị để làm căn cứ cho kết luận của kiểm toán viên về tính trung thực và hợp lý của thông tin trên Báo cáo tài chính đồng thời đảm bảo tính hiệu quả, kinh tế, tính hiệu lực của từng cuộc kiểm toán, kiểm toán viên phải xây dựng được quy trình cụ thể cho cuộc kiểm toán đó.

Thông thường, mỗi quy trình kiểm toán được chia thành 3 bước:

Lập kế hoạch kiểm toán,

Thực hiện kiểm toán

Tổng hợp, kết luận và hình thành ý kiến kiểm toán

Lập kế hoạch kiểm toán theo dịch vụ kiểm toán tại Trà Vinh

Luật Trần và Liên danh tiến hành lập kế hoạch kiểm toán trong đó mô tả phạm vi dự kiến và cách thức tiến hành công việc kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán phải đầy đủ, chi tiết để làm cơ sở cho chương trình kiểm toán.

Trong bước công việc này, chúng tôi sẽ bắt đầu từ thư mời kiểm toán, kiểm toán viên sẽ tìm hiểu khách hàng với mục đích hình thành hợp đồng hoặc đưa ra được kế hoạch chung. Kiểm toán viên cần thu thập các thông tin cụ thể về khách hàng, tìm hiểu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ … Bên cạnh đó, công ty kiểm toán sẽ bố trí nhân viên kiểm toán có đầy đủ chuyên môn cũng như kinh nghiệm phù hợp, phân công công việc trong nhóm cho việc triển khai thực hiện chương trình đã xây dựng.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiến hành xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn ở cấp độ báo cáo tài chính và cấp độ cơ sở dẫn liệu, thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị, trong đó có kiểm soát nội bộ, từ đó cung cấp cơ sở cho việc thiết kế và thực hiện các biện pháp xử lý đối với rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá.

Thực hiện kiểm toán theo dịch vụ kiểm toán tại Trà Vinh

Tham gia chứng kiến kiểm kê: thông thường thời điểm cuối niên độ kế toán, công ty kiểm toán sẽ tham gia chứng kiến công tác kiểm kê của khách hàng bao gồm kiểm kê tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho và các tài sản khác, từ đó làm cơ sở để đánh giá tính hiện hữu và giá trị của tài sản của doanh nghiệp.

Các kiểm toán viên sẽ sử dụng các phương pháp kỹ thuật thích ứng với từng đối tượng cụ thể để thu thập bằng chứng kiểm toán. Thực chất của quá trình này là việc triển khai một cách chủ động và tích cực các kế hoạch, chương trình kiểm toán nhằm đưa ra ý kiến xác thực về tính trung thực và hợp lý của các thông tin trên Báo cáo tài chính dựa vào các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, có giá trị.

Đây là giai đoạn các kiểm toán viên thực hiện các thủ tục kiểm toán được hình thành từ các loại trắc nghiệm, là thủ tục kiểm soát, thủ tục phân tích và thủ tục kiểm tra chi tiết. Thủ tục kiểm toán được hình thành rất đa dạng và căn cứ vào kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng, từ đó đi đến quyết định sử dụng các thủ tục khác nhau. Cụ thể Luật Trần và Liên danh  sẽ tiến hành tập trung vào việc kiểm tra, soát xét các số liệu, chứng từ, hồ sơ và sổ sách có liên quan đến các số liệu trên báo cáo, số liệu tài chính do Quý Công ty lập ra, thu thập các bằng chứng kiểm toán làm căn cứ đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính do Quý Công ty lập, đồng thời cũng đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty được thực hiện đúng quy trình hay không.

Tổng hợp, kết luận và hình thành ý kiến kiểm toán:

Là lúc kiểm toán viên đưa ra kết luận kiểm toán. Các kết luận này nằm trong báo cáo hoặc biên bản kiểm toán. Để đưa ra được những ý kiến chính xác, kiểm toán viên phải tiến hành các công việc cụ thể như: xem xét các khoản nợ ngoài dự kiến, xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ, xem xét tính liên tục trong hoạt động của đơn vị, thu thập thư giải trình của Ban Giám đốc…

dịch vụ kiểm toán tại Trà Vinh
dịch vụ kiểm toán tại Trà Vinh

Dịch vụ tư vấn thường xuyên là gì?

Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên (hay còn gọi là dịch vụ “Luật sư nội bộ”) được hiểu là doanh nghiệp có thể yêu cầu Luật sư tư vấn, thực hiện các công việc pháp lý bất cứ khi nào và tại bất cứ nơi nào phát sinh vấn đề trong hoạt động kinh doanh của mình. Khi sử dụng dịch vụ này, khách hàng có thể an tâm giao toàn bộ công việc pháp lý của bạn hoặc Công ty cho Luật Trần và Liên danh, bao gồm:

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp;

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng, cung cấp bộ hợp đồng mẫu;

Tư vấn, soạn thảo và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục về Sở hữu trí tuệ, đăng ký tài sản doanh nghiệp…;

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động;

Tư vấn các chính sách thuế, các thủ tục thuế cho doanh nghiệp;

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá, Tư vấn về thủ tục hải quan, Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước.

Tư vấn và hòa giải các tranh chấp nội bộ trong Công ty, tranh chấp với khách hàng

Luật sư Luật Trần và Liên danh chúng tôi tiếp nhận, cung cấp dịch vụ pháp lý giải quyết tất cả những nội dung pháp lý nêu trên từ tư vấn cho đến trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc với vai trò như một bộ phận pháp chế của doanh nghiệp một cách đúng nghĩa. Quý Khách hàng có thể hoàn toàn an tâm giao toàn bộ các công việc pháp lý bởi Chúng tôi luôn cam kết tất cả các thông tin của doanh nghiệp có được trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối.

Quy trình thực hiện hỗ trợ tư vấn pháp lý của Luật Trần và Liên danh

Bước 1: Lăng nghe, ghi chép những băn khoăn hoặc khúc mắc khách hàng cần tư vấn

Bước 2: Phân tích, đánh giá sơ bộ và phân loại vấn đề khách hàng đang gặp phải

Bước 3: Sau khi đã phân loại những vấn đề khách hàng gặp phải, nhân viên tư vấn sẽ gửi yêu cầu của khách hàng đến các phòng ban có chuyên môn sâu về lĩnh vực đó.

Bước 4: Hội ý đưa ra phương án xử lý tốt nhất giải quyết vấn đề liên quan.

Bước 5: Gửi phản hồi đồng thời khảo sát mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ của Công Ty

Chọn lọc một số câu hỏi tư vấn pháp lý cụ thể:

 Tôi có nên nộp đơn xin phá sản?

 Tôi có thể khởi kiện họ?

Tìm kiếm những  lời khuyên, tư vấn pháp lý ở đâu?

Tìm kiếm từ các trang web về tư vấn pháp lý trực tuyến, bao gồm trang web  công ty luật hoặc trang web riêng của luật sư uy tín.

Lời khuyên từ khách hàng cũ của một luật sư

Thông tin mà bạn thấy trong tạp chí, báo điện tử về pháp luật

Hỏi đáp pháp lý được đăng tại các diễn đàn trực tuyến

Dịch vụ tư vấn pháp lý về dịch vụ kiểm toán tại Trà Vinh của Luật Trần và Liên danh

Tư vấn pháp lý liên quan đến luật dân sự

Tư vấn pháp lý liên trong luật hình sự

Tư vấn pháp lý trong hôn nhân gia đình

Tư vấn pháp lý liên quan đến luật lao động

Tư vấn pháp lý liên quan đến bảo hiểm y tế, tư vấn pháp luật bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn chế độ thai sản

Tư vấn pháp lý về đầu tư nước ngoài

Tư vấn pháp lý các dịch vụ thành lập, giải thể công ty, doanh nghiệp

06 ĐIỀU THỰC SỰ KHÁC BIỆT CỦA LUẬT TRẦN VÀ LIÊN DANH:

(1) Luật sư/Chuyên viên cao cấp sẽ là người trực tiếp tư vấn, trao đổi, xử lý công việc và giám sát chất lượng thực hiện cho quý Khách hàng;

(2) Mọi chi phí triển khai công việc luôn được thông báo, thỏa thuận rõ ràng, hợp lý và minh bạch, không phát sinh thêm chi phí;

(3) Luật Trần và Liên danh luôn bám sát công việc, cập nhật quý Khách hàng thường xuyên và kịp thời;

(4) Các tài liệu, giấy tờ, kết quả luôn được giao nhận tận nơi trong các quận nội thành;

(5) Khách hàng luôn được lắng nghe, thấu hiểu, được tham vấn đưa ra quyết định tối ưu nhất và hài lòng nhất;

(6) Luật Trần và Liên danh có thể cung cấp tư vấn trực tiếp bằng các ngoại ngữ: tiếng Anh.

Trên đây là bài viết tư vấn về dịch vụ kiểm toán tại Trà Vinh của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234